WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Зовнішній та внутрішній аудит - Курсова робота

Зовнішній та внутрішній аудит - Курсова робота

Підтвердження складається в отримані аудиторами підтверджуючої інформації, яка знаходиться в бухгалтерських регістрах. Наприклад, аудитор, як правило, шукає прямого підтвердження сум дебіторської заборгованості, зв'язуючись з боржниками-підприємствами.

Кожна господарська операція оформлюється відповідними документами або ж обґрунтовуються записи в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. На основі регістрів бухгалтерського обліку складаються бухгалтерський баланс і звітність. Тому аудитори для оцінки достовірності здійснених господарських операцій в першу чергу використовують методичні прийоми перевірки документів і записів у регістрах бухгалтерського обліку.

Без використання методичних прийомів перевірки первинної документації, виробничих записів в облікових регістрах й бухгалтерській звітності ніяка аудиторська діяльність неможлива.

Дослідження документів – прийом документального контролю достовірності, доцільності ефективності господарських операцій, відповідності їх законодавчим актам, що регулюють процес розширеного суспільного виробництва.

Камеральні перевірки – прийом документального контролю проектно-кошторисної документації по капітальних вкладеннях, а також документів на виконання будівельно-монтажних робіт, які подають установі банку, що здійснює контроль за фінансуванням капітальних вкладень із державного бюджету. Застосовується також податковими службами для контролю звітності, до проведення контрольної перевірки її на підприємстві.

В залежності від змісту контролю і стану бухгалтерського обліку здійснених господарських операцій використовуються відмінні за змістом методичні прийоми перевірки документів. Серед них можна виділити формальну, арифметичну, експертну, логічну, економічну, нормативно-правову, зустрічну, контрольну звірку, зворотну калькуляцію, оцінку документів за даними кореспондуючих рахунків, аналітичну перевірку звітності та балансів, порівняння та ін.

Формальна перевірка документа передбачає перевірку дотримання діючих форм, послідовності, повноти і правильності заповнення реквізитів документа, дотримання порядкової нумерації та наявностей відповідних підписів.

Арифметична перевірка включає перевірку правильності виставлених цін у документі, вказаних націнок, знижка, зроблених обчислень і таксировок, підрахунок підсумків та ін. арифметичних дій, що виконуються при оформленні та обробці документу.

Експертна перевірка доповнює формальну та арифметичну і спрямована на виявлення підробок в документах:

 • дописка тексту, букв, цифр;

 • закреслення;

 • часткове або повне видалення написаного тексту, цифрових записів;

 • підробка підписів та ін.

При підробці документи не мають стійких ознак. Там, де замінені букви та цифри, залишаються подряпини, місцями змінені колір паперу, шрифт цифр й літер, забарвлення друкованого тексту або колір чорнил. Букви та цифри виглядають занадто покрученими, нерівними, наявність порушення у нахилі букв та цифр та інші ознаки підробок.

При логічній перевірці методом порівняння господарських операцій, відображеної в документі, з відмінними взаємопов'язаними показниками, подіями, явищами визначається чи була об'єктивна можливість її виникнення.

Наприклад, приведені в накладній дані о масі та обсязі вантажу порівнюється з вантажопідіймальністю або обсягом автомобіля, на якому перевозився вантаж, місткістю тари, вказаній в накладній; кількістю якої-небудь сировини або матеріалу, зафіксованих у інвентаризаційній відомості, - з розміром площі, на якому вони могли зберігатися, місткістю цистерн, кількість виробленої продукції – з виробничою потужністю обладнання, цеха, комбінату.

При нормативно-правовій перевірці встановлюється відповідність здійсненої операції діючим правилам, вимог статуту або установчим документам, чи є відхилення від затверджених норм, лімітів та ін.

При економічній перевірці з'ясовуються економічна доцільність здійсненої операції, її обґрунтування джерелами фінансування, плановими розрахунками, вивчаються отримані результати від даної операції або її вплив на кінцевий фінансовий результат.

Сутність зустрічної перевірки складається з вивчення достовірності операцій шляхом порівняння документів та записів в облікових регістрах, які відносяться до одних й тих же взаємопов'язаних операцій.

Звичайно документи створюються у двох або більше примірниках, але окремі операції оформлюються додатковими документами. Такі документи знаходяться при звітах (реєстрах) різних матеріально відповідальних працівників. Багаторазово можуть повторюватись й записи в облікових регістрах бухгалтерського обліку. Все це відкриває великі можливості для зустрічної перевірки вивчаємого документа та уточнення достовірності здійсненої операції.

Контрольна звірка вживається переважно там, де ведеться облік матеріальних цінностей за найменуванням без зазначення ґатунків, марок, номерів та ін. ознак, які мають особливу ціну, при занедбаному аналітичному обліку та в усіх випадках, коли окремі підприємства вживають сумовий облік матеріальних цінностей.

Контрольні звірки знаходять широке застосування для перевірки правильності оприбуткування та списання на витрати окремих ґатунків матеріальних цінностей, достовірності аналітичного обліку й т.д.

Зворотня калькуляція використовується для перевірки розміру необґрунтованого зписання сировини на виробництво при виробленні визначеного виду готових виробів. Сутність цього методичного прийому полягає в тому, що за фактичним випуском готових виробів розраховуються витрати сировини відповідно до встановлених норм за міжінвентарний період, які порівнюються з фактично зробленим списанням сировини за первинними документами за цей час. В наслідку цього встановлюються факти незаконного списання сировини та матеріалів на виробництво.

При вживанні перевірки документів за даними кореспондуючихрахунків можна виявити документи, за якими здійснені недоцільні, незаконні операції та в деяких випадках виявити зловживання. Це може виявлятися в невірній кореспонденції рахунків, невідповідності записів у регістрах бухгалтерського обліку доданим документам, відсутності бухгалтерських проводок, згортанні сальдо по окремим рахункам, повторенні кореспонденції в однакових сумах по одному й тому же документу, в необґрунтованих документами сторнированих та додаткових записів на рахунках бухгалтерського обліку.

Серед методичних прийомів перевірки документів особливе місце займає аналітична перевірка звітності та балансів. За допомогою цього прийому вивчається обґрунтованість показників фінансової звітності та балансів даним аналітичного й синтетичного обліку, узгодження показників в окремих формах бухгалтерської звітності та балансу, в регістрах бухгалтерського обліку та первинних документах.

Цей методичний прийом застосовується в поєднанні з іншими прийомами контролю, що дозволяє здійснити не лише технічну перевірку фінансової звітності та балансів, але й вивчити стан розрахункових взаємовідносин з фінансовими органами, з банками за короткостроковими й довгостроковими кредитами, а також з іншими підприємствами й організаціями за різними розрахунками.

Крім цього, аналітична перевірка звітів і балансів дозволяє провести підготовчу роботу по підбору та систематизації звітних матеріалів для виконання аналітичних розрахунків, пов'язаних з оцінкою фінансового стану підприємства.

При вивченні фінансових результатів і стану зберігання майна підприємства широко використовується порівняння. За його допомогою фактичні дані, які відображені в звітності, зіставляються з базовими періодами, плановими, нормативними й іншими показниками.

Спостереження – цей процес складається в спостереженні процесу чи процедури, виконуваної іншими особами, наприклад, спостереження аудитором за підрахуванням товарно-матеріальних запасів працівниками компанії або за виконуванням процедур контролю, після яких не залишається ознак їх проведення з точки зору аудиту.

Опитування – складається в пошуку інформації, яку можливо отримати від інформованих осіб підприємства або за його межами. Опитування можуть варіювати від формальних письмових запитів, адресованих третім особам, до неформального усного опитування робітників підприємства. Відповіді на опитування можуть надати аудитору інформацію, яку він раніше не мав, або підтверджуючу аудиторські свідоцтва.

Аналітичні процедури складаються з аналізу найбільш важливих показників ті співвідношень, включаючи підсумкове дослідження відхилень та взаємозв'язків, заперечующих іншій інформації, які стосуються цієї справи або відхиляються від очікуваних показників.

 1. Мета аудиту – це:

 1. визначити і попередити помилку;

 2. надати допомогу керівництву в підготовці фінансової звітності;

 3. перевірити фінансову звітність і висловити про неї думку.

Необхідно: вказати правильну відповідь, підкріпивши її відповідними положеннями діючих нормативних документів.

Згідно з ННА № 3 "Мета й загальні принципи аудиту фінансової звітності", метою аудиту фінансової звітності є вираження аудитором заключення про те, чи відповідає фінансова звітність, у всіх істотних аспектах, інструкціям, регламентуючих порядок підготовки та представлення фінансових звітів.

Список використаної літератури:

 1. "Аудиторская деятельность в Украине" Харьков

ООО "Конус" 2001р.

 1. "Ревизия и аудит" Киев В.Г.Жила 1998р.

 2. "Курс аудиту" Київ М.Т.Білуха 1998р.

 3. Національні нормативи аудиту

 4. Закон України "Про аудиторську діяльність"

 5. "Аудит" Кузьминский 1996р.

3


 
 

Цікаве

Загрузка...