WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звітність сільськогосподарських підприємств - Курсова робота

Звітність сільськогосподарських підприємств - Курсова робота

Порівняльний аналіз структури річних звітів сільськогосподарських підприємств за 1980-2000 роки

(Табл. 1)

Назва звітних форм

Наявність звітних форм

1980

1990

2000

Загальна кількість форм

18

16

9

У тому числі:

1. Фінансова звітність

3

3

5

2. Звітність по виробництву продукції

4

4

3

3. Звіт по реалізації продукції

1

2

1

4. Звіт з наявності і руху основних засобів

7

4

-

5. Звіт з чисельності і оплати праці колгоспників

1

1

-

6. Звіт з основних показників по житловому і комунальному господарствах

1

1

-

7. Звіт з використання фондів економічного стимулювання і спеціального призначення

1

1

-

У звітності за 2000 рік упущено багато важливої інформації, і навіть концептуальні її основи вимагають поліпшення та логічності. Суттєвим моментом нам вбачається те, що значного спрощення, а то й повного виключення зазнали такі показники, як трудові ресурси, соціальна сфера, виробництво валової продукції, структура реалізації за видами, розподіл прибутку за видами і каналами. Змінилися також терміни подання звітності. У 1980 році місячні та квартальні бухгалтерські звіти подавали не пізніше 12 числа наступного за звітним періодом місяця, річні – не пізніше 20 січня за звітним роком, а розгляд і затвердження їх вищестоящою організацією проходив протягом 15 днів. У 2000 році ці терміни подовжено: квартальна фінансова звітність має подаватися сільськогосподарськими підприємствами не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна – не пізніше 20 лютого наступного за звітним року.

До нерозв'язаних проблем звітності, крім програми спостережень, належать також центри узагальнення звітної інформації. Нині збором фінансової та статистичної звітності займаються органи державної статистики, які стежать за дотриманням відповідності та арифметичної збалансованості показників у цих формах. Саме у зв'язку з цим колишня спеціалізована бухгалтерська звітність названа статистичною і Держкомстатом України розроблено відповідні Рекомендації № 254 щодо її заповнення. Однією з найбільш значущих проблем стає забезпечення зіставності даних і недопущення викривлення показників, що має досягатися дотримуванням уніфікації форм статистичної звітності та їх розробкою за єдиною методологічною основою. Виникає необхідність простежити за змінами, що відбулися останніми роками у формуванні бухгалтерської (фінансової і статистичної) звітності сільськогосподарськими підприємствами (табл. 2).

Склад звітності сільськогосподарських підприємств за роками

(Табл. 2)

1999

2000

2001

2002

1

2

3

4

 1. Баланс

 2. Звіт про фінансові результати

 3. Звіт про фінансово-майновий стан

 1. Баланс

 2. Звіт про фінансові результати

 3. Звіт про фінансово-майновий стан

 1. Баланс

 2. Звіт про фінансові результати

 3. Звіт про рух грошових коштів

 4. Звіт про власний капітал

 5. Примітки до річної фінансової звітності

 1. Баланс

 2. Звіт про фінансові результати

 3. Звіт про рух грошових коштів

 4. Звіт про власний капітал

 5. Примітки до річної фінансової звітності

6-АПК Виробництво продукції і продуктивність праці

7-АПК Реалізація сільськогосподарської продукції

9-АПК Виробництво і собівартість продукції рослинництва

13-АПК Виробництво і собівартість продукції тваринництва

6-АПК Виробництво продукції і продуктивність праці

7-АПК Реалізація сільськогосподарської продукції

9-АПК Виробництво і собівартість продукції рослинництва

13-АПК Виробництво і собівартість продукції тваринництва

Форма № 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" включає такі розділи:

 1. Виробництво і реалізація сільгосп-продукції

 2. Затрати на основне виробництво

 3. Фінансові результати

 4. Землекористування на 1 січня

Форма № 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" включає такі розділи:

 1. Виробництво і реалізація сільгосп-продукції

 2. Витрати операційної діяльності

 3. Фінансові результати

 4. Землекористування протягом звітного року

З аналізу складу звітності можна зробити такі висновки. До впровадження П(С)БО річний звіт сільськогосподарських підприємств поєднував у собі розгорнуту інформацію про фінансову і виробничу діяльність. Не можна сказати, що він був вичерпно інформаційним, адже деякі його розділи повторювались і дублювались, проте дані з достатньою ефективністю використовувалися на різних рівнях управління. З 2000 року простежується помітна тенденція до зміни в складі звітності, що обумовлена чітким відокремленням фінансової звітності. Спеціалізована звітність, що мала виробничий (управлінський) напрям, поки що залишається без змін. Так, у 1999-2000 роках вона була представлена рядом форм (6-АПК, 7-АПК, 9-АПК, 13-АПК) з тією різницею, що в 1999 році вони входили до складу "Річного звіту сільськогосподарських підприємств за 1999 рік", а в 2000 році – відокремлена і входить до спеціалізованих форм звітності сільськогосподарського підприємства.

З 2001 року ґрунтовно змінено її форму, вона вже має назву не бухгалтерська, а статистична форма звітності № 50-сг "Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств", в якій змінено склад та економічну структуру показників. Тепер ця форма складається з чотирьох розділів, в яких узагальнюється інформація про результати діяльності сільськогосподарських підприємств. Останнім часом у даній формі-звітності відбулися зміни у назві розділів і в побудові окремих його статей. Так, другий розділ "Затрати на основне виробництво" перейменовано на "Витрати операційної діяльності", а четвертий, який раніше мав назву "Землекористування на 1 січня", названо "Землекористування протягом звітного року". Залишилися без змін перший – "Виробництво і реалізація сільгосппродукції" і третій – "фінансові результати".

Оскільки виробнича звітність узагальнюється на рівні Держкомстату України вона є програмою державного спостереження за економічними зрушеннями в сільському господарстві, це ставить особливі вимоги до неї. При цьому вважаємо, що не слід копіювати зарубіжні зразки, адже вітчизняним розробкам притаманна глибина й ідентичність економічній ситуації.

ІІІ. Удосконалення моделі фінансової звітності

сільськогосподарських підприємств

За сучасних умов господарювання інформація стає одним із видів ресурсів. Зростає інтерес різних груп користувачів До звітності як продукту обліку. Особливо це стосується фінансової звітності як важливого елемента інформаційного забезпечення управління сільськогосподарським підприємством.

Використовуючи напрацювання українських вчених була зроблена спроба розробити модель фінансової звітності для сільськогосподарських підприємств. Це дозволить при її побудові ґрунтуватися на дещо новому аспекті, який раніше не розглядався, а саме забезпечення єдиних методологічних підходів і виявлення універсальної цільової частини моделі.

Процес створення моделі базується на використанні даних фінансової звітності для прийняття управлінських рішень і з точки зору формування інформаційного забезпечення є багатоаспектним. Разом з тим необхідно створити єдину звітну модель, межах якої не допускалося б варіантності категорій.

Наукове розуміння моделі трактує її як "відображення, аналог явищ або процесів в основних суттєвих для цілей дослідження рисах". У найширшому розумінні модель – це уявний зразок об'єкта, створений для більш глибокого пізнання й спрощення його дослідження.

Основними складовими моделі є організація фінансового обліку та складання звітності – два логічно взаємопов'язаних елементи інформаційної системи. Тобто "облік як інформаційна система дозволяє на підставі розрізнених господарських фактів, зафіксованих у первинних документах, сформувати уяву про діяльність підприємства", причому, з двох позицій:

 • статичної інформаційної моделі у формі балансу (активи й пасиви);

 • динамічної моделі господарського процесу (рух господарських засобів).

Модель фінансової звітності є інструментом пізнання змісту механізму господарської діяльності, який відображає певну групу її властивостей.

Стосовно умов ведення обліку та складання фінансової звітності в Україні, то ситуація вимагає насамперед теоретичного пояснення чинної практики. Нині для сільського господарства, як і для інших галузей та усіх юридичних осіб, діє структура фінансової звітності, що передбачає застосування типових форм, визначених П(С)БО 1, 2, 3, 4, 5. До них відносяться:


 
 

Цікаве

Загрузка...