WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звітність - Курсова робота

Звітність - Курсова робота

Банківською групою зізнається не є юридичною особою об'єднання кредитних організацій, у якому одна (головна) кредитна організація робить прямо або побічно (через третє) істотний вплив на рішення, прийняті органами керування іншої (інших) кредитної організації (кредитних організацій).

Для цілей складання, подання й опублікування консолідованої звітності про діяльність банківської групи до складу консолідованої звітності повинна бути включена звітність інших юридичних осіб, у відношенні яких кредитні організації, що входять до складу банківської групи, можуть робити істотне (прямий або непряме) вплив на рішення, прийняті органами керування зазначених юридичних осіб.

У консолідовану звітність включаються дані звітності головної кредитної організації й учасників за станом на одну звітну дату й за той самий звітний період.

Консолідована звітність підписується керівником і головним бухгалтером головної кредитної організації банківської/консолідованої групи. Учасники банківської/консолідованої групи відповідають за вірогідність і повноту даних, що представляються головною кредитною організацією.

Головна кредитна організація банківської групи становить консолідовану звітність по формах:

 • Форма № 801. Звіт про склад учасників банківської / консолідованої групи;

 • Форма № 802. Консолідований балансовий звіт;

 • Форма № 803. Консолідований звіт про прибутки й збитки;

 • Форма № 804. Звіт про відкриті валютні позиції банківської /консолідованої групи;

 • Форма № 805. Розрахунок обов'язкових нормативів на основі консолідованої звітності.

 • Форма № 810. Консолідований балансовий звіт;

 • Форма № 811. Консолідований звіт про прибутки й збитки .

Консолидирвоанная звітність по формах № 810 і 811 складається один раз у годподтверждается аудиторською організацією й публікується.

Головна кредитна організація банківської /консолідованої групи становить консолідовану звітність шляхом включення до складу свого балансового звіту й звіту про прибутки й збитки на відповідну звітну дату даних про учасників з використанням одного із трьох методів:

 • методу повної консолідації;

 • методу пропорційної консолідації;

 • методу еквівалентної вартості.

Вибір методу консолідації виробляється головною кредитною організацією виходячи із частки контролю банківської/консолідованої групи в капіталі кожного учасника, що визначається як сума наступних величин:

 • питома вага акцій /часток) учасника, що перебувають у власності головної кредитної організації;

 • питома вага акцій (часток) учасника, що перебувають у власності інших учасників.

  1. Публикуемая звітність

Відповідно до ФЗ "Про банки й банківську діяльність", інструкцією Банку Росії № 17 "Про складання фінансової звітності", Положенням Банку Росії № 29-П "Про консолідовану звітність", Банк Росії встановлює порядок публікації кредитними організаціями у відкритій пресі звітності про свою діяльність і подання її в територіальну установу Банку Росії.

Публічність бухгалтерської звітності здійснюється організаціями, перелік яких регламентований чинним законодавством. До них віднесені відкриті акціонерні товариства, кредитні й страхові організації, біржі, інвестиційні й інші фонди, створені за рахунок приватних, суспільних і державних джерел.

Публічність припускає публікацію річної бухгалтерської звітності в засобах масової інформації, доступних її користувачам, або поширення її у відповідних виданнях (брошурах, буклетах і інших виданнях), а також передачу органам державної статистики по місцю реєстрації для надання зацікавленим користувачам.

Публікації за результатами звітного року підлягає річний звіт, включаючи:

 1. Для всіх діючих кредитних організацій:

 • Баланс кредитної організації, включаючи розділи по позабалансових рахунках і рахункам довірчого керування;

 • Звіт про прибутки й збитки кредитної організації;

 • Дані про рух грошових коштів;

 • Відомості про виконання основних вимог, установлених нормативними актами Банку Росії.

 1. Для кредитних організацій, які відповідно до п.1.4. Положення № 29-П є головними в складі банківської групи:

 • Консолідований балансовий звіт;

 • Консолідований звіт про прибутки й збитки

 1. Для всіх діючих кредитних організацій публікації за станом на 1 квітня, 1 липня й 1 жовтня підлягають:

 • Баланс кредитної організації;

 • Звіт про прибутки й збитки кредитної організації;

 • Відомості про виконання основних вимог, установлених нормативними актами Банку Росії

Порядок складання й подання публикуемой звітності кредитних організацій викладений у Вказівці Банку Росії № 1051-У від 15 листопада 2001 року зі змінами й доповненнями.

Форми публикуемой звітності кредитної організації підписуються керівником, головним бухгалтером і засвідчуються підписом керівника аудиторської організації .

Річна звітність кредитних організацій публікується у відкритій пресі з думкою аудиторської організації про вірогідність звітності.

Граничний строк публикуемой річної звітності - 31 травня року, що випливає за звітним.

Квартальна звітність кредитних організацій може бути опублікована у відкритій пресі як з думкою аудиторської організації про вірогідність звіту, так і без нього.

  1. Значення звітності в сучасних умовах

Загальною метою аналізу й банківської системи в цілому, і аналізу конкретної кредитної організації, є визначення ефективності діяльності й ступені надійності банківської системи або банку. Без поглибленої оцінки фінансового стану кредитної організації й банківської системи в цілому Центральний Банк РФ не може забезпечити ні регулюючої, ні наглядової функції, не визначити ступінь надійності банківської системи в цілому.

Підрозділи ЦБ займаються як аналізом банківської системи в цілому, так і аналізом конкретних кредитних організацій і оцінкою адекватності діяльності головних територіальних установ Банку Росії відносно конкретних організацій.

Аналіз фінансових показників у цілому по банківському секторі дозволяє виявити основні тенденції, що намітилися в діяльності кредитних організацій і умови, що створюють, для зміцнення їхньої фінансової діяльності.

З урахуванням даного аналізу керівництво Банку Росії щомісяця розглядає й приймає відповідні рішення на Кредитному комітеті ЦБ РФ, Раді директорів Банку Росії, Комітеті банківського нагляду.

Незважаючи на важливість аналізу банківської системи в цілому, не менше значення приділяється аналізу окремих кредитних організацій. З найпершого моменту, коли звітність кредитної організації початку надходити в Центральний банк РФ, відразу став здійснюватися аналіз балансу й супутньої йому звітності.

Відомо, що в самих кредитних організаціях, і в територіальних установах напрацьований багатий досвід аналізу банків. Було ухвалене рішення цей досвід узагальнити. У цей час варіант рекомендацій з аналізу діяльності конкретних кредитних організацій доведений до територіальних установ ЦБ РФ, разом з відповідним програмним забезпеченням. Проект рекомендацій - це не твердий документ, він дає можливість підійти з різних сторін і розглядати різні операції в аспектах, цікавих для конкретного банку або територіальної установи, і в такий спосіб найбільше якісно оцінювати банк.

Ця методика аналізу в першу чергу дозволяє виявити проблемні банки на більше ранніх стадіях розвитку тоді, коли з'являються тільки перші ознаки проблемності.

Методика дає можливість оцінити ступінь стійкості банку до можливих несприятливих ситуацій, зміні умов ринку. У методиці встановлені взаємозв'язки між показниками, відображені факторні зміни цих показників і величини прийнятих ризиків, закладені механізми порівняння отриманих показників із середніми по групі родинних банків і по системі Російської Федерації.

У першу чергу це питання вірогідності звітності. Якщо не буде достовірної звітності, всі аналізи, всі викладення не будуть нічого коштувати, якщо первинні дані звітності нереальні.

  1. Аналіз звітності кредитних організацій

  1. Організація роботи з формування бази даних для складання звітів

Відомо, що 50% свого робочого часу бухгалтерам у кредитних організаціях доводиться затрачати на розрахунок, оформлення й заповнення бухгалтерських документів. Одним з перспективних напрямків розвитку бухгалтерії в Росії є використання комп'ютерної техніки як однієї з форм ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. Комп'ютерні програми значно полегшують складання бази даних для складання звітів. З кожним днем все більше число комп'ютерів стає необхідним атрибутом на робочому місці рядового бухгалтера. Застосування комп'ютерів дозволяє знижувати трудомісткість роботи бухгалтера, контролювати правильність операцій, спрощує облік, розрахунки й аналіз бухгалтерських документів, прискорює обробку інформації, знижує витрати на оплату праці, зменшує обсяг документообігу, дозволяє використовувати технічні носії первинної інформації, спрощує розрахунки між підприємствами, забезпечує оперативність і тривалість зберігання отриманої інформації.


 
 

Цікаве

Загрузка...