WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звітність - Курсова робота

Звітність - Курсова робота

Додатка, що містять статистичні дані про діяльність банку

 • Дані про середньозважені процентні ставки по кредитах, наданим банком за звітний місяць – форма № 409128 (Додаток N 21) (щомісяця);

 • Дані про середньозважені процентні ставки по притягнутих депозитах і внескам за звітний місяць – форма № 409129 (Додаток N 20) (щомісяця);

 • Дані про середньозважені процентні ставки по випущеним банком депозитним і ощадним сертифікатам і облігаціям у рублях за звітний місяць – форма № 409130 (Додаток N 19) (щомісяця);

 • Дані про середньозважені процентні ставки по випущеним банком векселям за звітний місяць – форма № 409131 (Додаток N 18) (щомісяця);

 • Дані про середньозважені процентні ставки по врахованим банком векселям за звітний місяць - форма № 409132 (Додаток N 17) (щомісяця).

Допоміжні Додатки складаються кредитними організаціями для визначення показників, використовуваних при угрупованні рахунків балансового звіту, угрупованню символів звіту про прибутки й збитки. Для формування показників, що визначають значення укрупнених статей балансового звіту й звіту про прибутки й збитки, проводяться розшифровка залишків по деяких рахунках бухгалтерського балансу (Додаток N 2) і розшифровка сум, відбиваних по символах форми N 2 (Додаток N 22).

Крім того, з метою приведення системи обліку в банках до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку проводиться коректування результатів фінансової діяльності банків (Додаток N 12).

Інформація з форми "Аналітичні дані про стан кредитного портфеля" ведеться в кредитних організаціях і використовується для заповнення форми № 409115 (Додаток № 4) фінансові звітності.

Інформація в розрізі кожного позичальника в Банк Росії не представляється. Однак територіальні установи Банку Росії вправі запитувати відомості про великих позичальників.

При складанні фінансової звітності попередньою звітною датою вважається 1 січня поточного року.

Відомості, зазначені в перераховані вище додатках, досить широко характеризують обсяг виконуваних банком робіт, відповідають вимогам міжнародних стандартів в області бухгалтерського обліку.

При формуванні фінансової звітності необхідно враховувати документ ЦБ РФ № 29-П від 12.05.98 р. " Положення про консолідовану звітність кредитних організацій". Під консолідованою звітністю розуміється звітність про стан вимог і зобов'язань, власних засобів (чистих активів), фінансових результатів консолідованої (банківської) групи.

Консолідована (банківська) група- це сукупність юридичних осіб, що включає головну кредитну організацію й учасників групи, зв'язок яких між собою відповідає заданим (установленим) критеріям. Консолідована звітність складається з метою встановлення характеру впливу на фінансовий стан кредитних організацій їхніх вкладень у капітали інших юридичних осіб, в операції й угоди із цими юридичними особами, можливостей управляти їхньою діяльністю, а також з метою визначення сукупної величини ризиків і власних засобів (чистих активів) консолідованої (банківської) групи. До складу консолідованої звітності входять:

 • Звіт про склад учасників консолідованої (банківської) групи;

 • Консолідований балансовий звіт;

 • Консолідований звіт про прибутки й збитки;

 • Звіт про відкриті валютні позиції;

 • Розрахунок обов'язкових нормативів на основі консолідованої звітності.

 • Консолідований балансовий звіт (підсумований, відкоректований);

 • Консолідований звіт про прибутки й збитки (підсумований по статтях доходів і витрат);

 • Оцінка вкладень у статутний капітал учасників групи.

Основне призначення консолідованої звітності - використання при здійсненні банківського нагляду, крім керування діяльністю групи, контролю й аналізу.

  1. Нормативні документи, що регулюють порядок складання звітності. Роль Центрального банку - як наглядового органа

До нормативних актів, що встановлюють порядок складання звітності, ставляться:

 1. Федеральний закон "Про бухгалтерський облік" від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ;

 2. Положення про бухгалтерський облік і звітність у Російській Федерації (наказ Мінфіну Росії від 26 грудня 1994 р. № 170);

 3. Положення по бухгалтерському обліку (ПБУ 1/94) "Облікова політика підприємства" (наказ Мінфіну Росії від 28 липня 1994 р. № 100);

 4. Положення по бухгалтерському обліку (ПБУ 2/94) "Облік договорів (контрактів) на капітальне будівництво" (наказ Мінфіну Росії від 20 грудня 1994 р. № 167);

 5. Положення по бухгалтерському обліку (ПБУ 3/95) "Облік майна й зобов'язань організації, вартість яких виражена в іноземній валюті" (наказ Мінфіну Росії від 13 червня 1995 р. № 50);

 6. Положення по бухгалтерському обліку (ПБУ 4/96) "Бухгалтерська звітність організації" (наказ Мінфіну Росії від 8 лютого 1996 р. № 10).

Крім того, кредитна організація повинна керуватися:

 1. Планом рахунків бухгалтерського обліку хазяйновитої-господарчої-фінансово-господарської діяльності підприємства й Інструкцією з його застосування (наказ Мінфіну СРСР Планом рахунків бухгалтерського обліку хазяйновитої-господарчої-фінансово-господарської діяльності від 1 листопада 1991 р. №56 з изм.);

 2. нормативними документами, що визначають порядок обліку собівартості продукції (робіт, послуг);

 3. іншими нормативними документами по бухгалтерському обліку різних сфер діяльності організації (інвестиційна діяльність, спільна діяльність і ін.) і видів майна (основні засоби, матеріальний^-матеріальні-товарно-матеріальні цінності, цінні папери, нематеріальні активи й ін.).

Зупинимося докладніше на найбільш важливих нормативних актах:

 • Інструкція Банку Росії від 01.10.97 № 17 "Про складання фінансової звітності".

Центральний банк Російської Федерації проводить послідовну політику приведення діючих російських норм і правил бухгалтерського обліку у відповідність із Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (International Accounting Standarts - IAS).

Першим кроком у цьому напрямку з'явилося введення в серпні 1993 року загальної фінансової звітності комерційних банків, порядок складання якої регламентувався Інструкцією Банку Росії "Про складання фінансової звітності". Основним завданням введення загальної фінансової звітності комерційного банку було її використання для ознайомлення й аналізу діяльності комерційного банку Центральним банком, керівниками інших комерційних банків, іншими зацікавленими юридичними й фізичними особами, а також надалі - для відкритої публікації. Вона дозволила перейти до уніфікованих принципів складання й публікації фінансових звітів комерційних банків, ознайомитися з основними стандартами міжнародного обліку в комерційних банках. Російські банки, їхні іноземні контрагенти, наглядові органи одержали можливість більш реально оцінювати фінансовий стан банку на підставі показників прибутковості, платоспроможності й ліквідності.

Відповідно до наказу Банку Росії від 1.10.97р. N02-429 з 1 лютого 1998 року вводиться в дію Інструкція "Про складання фінансової звітності". Дотепер Загальна фінансова звітність складалася й представлялася в територіальні установи Банку Росії відповідно до Тимчасової інструкції, затвердженої листом Банку Росії від 24.08.93р. N181-93.

Впровадження в практику фінансової звітності є важливим кроком у напрямку забезпечення відповідності звітних документів російських кредитних організацій нормам і практиці оформлення звітів, прийнятих у міжнародній банківській діяльності. Фінансова звітність повинна представлятися всіма кредитними організаціями, і на неї поширюються всі вимоги, пропоновані до звітності кредитних організацій.

 • "Правила ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації" від 18.06.97.

Введення в дію із січня 1998 року нового Плану рахунків і "Правил ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації" від 18.06.97 № 61, затверджених Наказом Банку Росії від 18.06.97 № 02 - 263 (далі - Правила № 61), стало другим кроком у цьому напрямку. Вони розвивають міжнародні принципи бухгалтерського обліку: роздільне відбиття активів і пасивів, пріоритет змісту над формою, істотність, відкритість і обережність. Внаслідок прийняття цих нормативних документів істотно змінилася банківська звітність, що представляється комерційними банками в Банк Росії: помітно підвищилася інформативність звітності, у першу чергу її основного елемента - банківського балансу.

 • Європейська Директива № 86/635 "Про річну звітність і консолідовану звітність банків і кредитних установ" і норми Комітету з міжнародним бухгалтерським стандартам.


 
 

Цікаве

Загрузка...