WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звітність - Курсова робота

Звітність - Курсова робота

Бухгалтерська звітність комерційного банку також розробляється відповідно до затверджених форм. Основою бухгалтерської звітності є дані аналітичного й синтетичного обліку.

По періодичності складання виділяють поточну й річну звітність. Поточна звітність ділиться на щоденну, п'ятиденну, декадну, місячну, квартальну й піврічну звітність. До неї ставляться наступні форми:

 • Баланс (щоденна, місячна, квартальна);

 • Форма № 0409101 "Оборотна відомість по рахунках бухгалтерського обліку кредитної організації" (місячна) – Додаток № 1;

 • Форма № 0409110 "Розшифровки окремих балансових рахунків" для розрахунку економічних нормативів (місячна, квартальна) – Додаток № 2;

 • Форма № 0409102 "Звіт про прибутки й збитки кредитної організації" (квартальна) – Додаток № 3;

 • Форми №0409136-0409142,0409147 "Розрахунок регулювання розміру обов'язкових резервів, що підлягають депонуванню в ЦБ РФ, і інша інформація, що представляється для регулювання обов'язкових резервів" (щомісячна);

 • Форма № 0409115 "Розрахунок резерву на можливі втрати по позичках" (щомісячна) -додаток № 4;

 • Форма №0409135 "Розшифровки окремих балансових рахунків для розрахунку обов'язкових нормативів" (щомісячна) - Додаток № 5.

Окремо варто виділити форми річного бухгалтерського звіту:

 • Форма № 101 "Бухгалтерський баланс у формі оборотної відомості";

 • Форма № 102 "Звіт про прибутки й збитки";

 • Форма № 126 "дані про використання прибутку й фондів, створюваних із прибутку – Додаток № 6;

 • Форма № 115 "Розрахунок резерву на можливі втрати по позичках";

 • Звіт про стан внутрішнього контролю в банку;

 • Пояснювальна записка.

Основним законодавчим документом про склад річної звітності комерційних банків є щорічно публикуемые Вказівки Банку Росії про склад, структуру й порядок підготовки цієї звітності.

По ступені узагальнення даних звітність ділиться на первинну й зведену.

Первинна звітність складається самою кредитною організацією, а зведена - вищестоящими організаціями. За основу зведеної звітності беруться дані первинної звітності.

  1. Підготовча робота до складання річного звіту. Заключні обороти

З метою забезпечення своєчасного і якісного складання річного бухгалтерського звіту кредитні організації наприкінці звітного року проводять необхідну підготовчу роботу, що складається в наступному:

 • Роблять звірення залишків по рахунках аналітичного й синтетичного обліку. При виявленні розбіжностей з'ясовують причини цього й вживають заходів до усунення.

 • Проводять інвентаризацію всіх ураховуються на балансових і позабалансових рахунках коштів і цінностей, основних засобів, нематеріальних активів, господарських матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, розрахунків. У ході підготовчої роботи аналізується дебиторско-кредиторська заборгованість, приймаються активні заходи для її погашення. Нереальні суми підлягають списанню з балансу й віднесенню на збитки.

 • Аналізується кредитний портфель і приймаються заходи щодо виявлення нереальної позичкової заборгованості, а також нарахованих відсотків по таких позичках і їхньому списанні у встановленому порядку. Аналогічна аналітична робота проводиться по всіх інших видах активів (вкладенням у цінні папери, спільну господарську діяльність і ін.) з метою відбиття в річному балансі реальних і достовірних активів і пасивів.

 • За результатами інвентаризації приймаються заходи щодо врегулювання виявлених розбіжностей (надлишки й недостача повинні бути відбиті по балансі у звітному році), оформляються документи на стягнення сум з винних осіб, списуються у встановленому порядку нереальні активи, включаючи безнадійні позички, відсотки, інші борги, а також вартість основних засобів, що прийшли в непридатність, господарського інвентарю й матеріалів.

 • Нараховують і відбивають по відповідних рахунках балансу відсотки за грудень і 4 квартал звітного року. При нарахуванні відсотків керуються нормативними документами Банку Росії.

 • По всіх рахунках клієнтів: розрахунковим, поточним, позичковим, кореспондентським, накопичувальним, депозитним і ін. (за винятком фізичних осіб) кредитні організації забезпечують видачу виписок з особових рахунків із залишками за станом на 1 січня року, що випливає за звітним, не пізніше чим у першийий робочий день нового року.

 • Від всіх клієнтів повинні бути отримані письмові підтвердження залишків на зазначених рахунках за станом на 1 січня року, що випливає за звітним, до подання річного звіту в територіальні установи Банку Росії. При цьому робота з підтвердження клієнтами залишків, що враховуються на відкриті ними рахунках у кредитних організаціях, триває й після здачі кредитними організаціями річних бухгалтерських звітів у територіальні установи Банку Росії.

 • Кредитні організації на основі виписок, отриманих від установ Банку Росії в першийий робочий день нового року, роблять звірення залишків на корсчетах, накопичувальних рахунках при випуску акцій, рахунках обов'язкових резервів (балансових і позабалансових), позичкових (по обліку кредитів Банку Росії, у тому числі по обліку простроченої заборгованості, нарахуванню відсотків за користування даними кредитами, включаючи прострочені відсотки), депозитних (розміщених у Банку Росії, включаючи нараховані відсотки). Наявність розбіжностей по рахунках кредитних організацій у балансах кредитних організацій і установ Банку Росії не допускається.

 • У балансах кредитних організацій за станом на 1 січня повинен бути закритий рахунок по незавершених розрахункових операціях із засобами клієнтів при здійсненні розрахунків через підрозділи Банку Росії (рахунок № 30223).У цих цілях, що надійшли на кореспондентські рахунки(субрахунку) суми на підставі отриманих від установ Банку Росії виписок і підтверджувальних платіжних документів повинні бути в повному обсязі проведені по рахунках клієнтів і рахункам власної господарської діяльності або віднесені на рахунки до з'ясування в першийий робочий день року, що випливає за звітним, 31 грудня звітного року. У зв'язку із цим дозволяється "закрити" баланс за 31 грудня звітного годячи наприкінці першого робочого дня нового року. Всі платіжні документи клієнтів, на підставі яких засоби списані з їхніх рахунків для перерахування по призначенню через підрозділи Банку Росії, повинні бути представлені кредитними організаціями в підрозділи розрахункової мережі Банку Росії31 грудня звітного року для оплати або поміщені в картотеки не оплачених у строк розрахункових документів через відсутність засобів на кореспондентському рахунку (субрахунку) відповідно до порядку, установленим Банком Росії.

 • У першийий робочий день року, що випливає за звітним, кредитні організації самостійно ухвалюють рішення щодо порядку здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів.

 • Філії кредитних організацій повинні представити в територіальні установи Банку Росії за місцем свого перебування підтвердження залишків засобів, що враховуються на їхніх рахунках у розрахунково-касових центрах, не пізніше третього робочого дня нового року. Територіальні установи Банку Росії в строк до 20 січня року, що випливає за звітним, направляють отримані від філій підтвердження територіальним установам Банку Росії за місцем перебування головних банків кредитних організацій, які, у свою чергу, на основі отриманої інформації, а також відомостей, що надійшли від головних банків, роблять звірення залишків на рахунках, відкритих кредитними організаціями в Банку Росії, і відбитих у їхніх зведених балансах.

 • Нараховують і відбивають на відповідних балансових рахунках резерви на можливі втрати по позичках і під знецінення цінних паперів.

 • Нараховують і відбивають на відповідних балансових рахунках всі належні до сплати до кінця звітного року суми податків на прибуток і інші обов'язкові платежі. На підставі вивіреної довідки податкових органів про недоїмку-переплаті по податках вживають заходів по заліку наявної переплати по одним податках за рахунок по іншим або їхній поверненням.

 • Готовлять і доводять до підвідомчих філій вимоги по передачі головним банкам залишків з рахунків, що характеризують фінансові результати їхньої діяльності, при необхідності, фондів, сформованих за рахунок прибутку, а також вимоги по здійсненню інших операцій, дозволених до проведення заключними оборотами через внутрібанківські рахунки.

 • При наявності прибутку вживають заходів до погашення збитків минулих років, а також до напрямку не менш 5% від чистого прибутку на створення (поповнення) резервного фонду (якщо інше не передбачено уставом кредитної організації) до досягнення їм мінімально встановленої величини, тобто не менш 15% від величини статутного капіталу кредитних організацій.

 • При наявності залишків на рахунку № 91904 вживають заходів до поповнення джерел для здійснення витрат капітального характеру. При відсутності джерел з метою недопущення (не збільшення) збитків розглядають можливість припинення здійснення даних витрат.

 • У зведений річний бухгалтерський звіт кредитної організації повинні бути включені звіти всіх підвідомчих структурних підрозділів (філій, відділень, представництв).


 
 

Цікаве

Загрузка...