WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звітність - Курсова робота

Звітність - Курсова робота

У зоні для розміщення реквізитів заголовної частини документа симетрично тексту документа розташовуються найменування форми документа й період, за який (або дата, на яку) представляється інформація. Під найменуванням форми з лівої сторони вказуються найменування кредитної організації, що звітує (філії) і її фактична поштова адреса (якщо інше не передбачене порядком складання й подання звітності), із правої сторони - індекс (номер) форми, періодичність подання інформації й одиниця виміру.

Змістовна частина форми звітності може бути представлена в табличній (матричної) формі або у вигляді запитальника (анкети), де всі показники розташовуються послідовно в порядку черговості. Для забезпечення автоматизованої обробки інформації всі рядки й графи змістовної частини форми повинні нумеруватися послідовно наскрізною цифровою нумерацією у всіх розділах (включаючи довідковий).

В оформлювальній частині форми вказуються посади відповідальних за складання форми осіб, їхній особистий підпис із розшифровкою, номер телефону й дата складання документа. В окремих випадках передбачається місце для печатки. У документах, що складаються із двох і більше сторінок, реквізити оформлювальної зони розташовуються на останній сторінці.

До осіб, що перевіряють і підписує форми, ставляться керівник кредитної організації, головний бухгалтер (особи, їх що заміщають (виконуючий обов'язок) у встановленому законодавством порядку) або їхні заступники, а також інші особи, що виконують управлінські функції, підписи яких передбачені на формах звітності. Особи, що підписали й завізували форми звітності, відповідають за їхню вірогідність, повноту й своєчасність подання в Банк Росії.

Порядок складання й подання звітності повинен включати наступну інформацію:

- мети введення форми;

- періодичність і строки її подання;

- коло кредитних організацій, що становлять і представляють дану звітність у Банк Росії;

- опис показників форми або посилання на нормативний документ, що описує порядок їхнього формування;

- логічне й арифметичне вв'язування показників (перехресне зіставлення) з показниками інших форм звітності.

При необхідності для окремих форм звітності може бути встановлений порядок виправлення даних, відмінний від установленого Вказівкою № 7-В, а також порядок подання звітності з нульовими показниками.

Бланками форм звітності кредитні організації забезпечуються самостійно.

Основними вимогами, пропонованими Банком Росії до кредитних організацій при складанні й поданні звітності, є повнота заповнення, вірогідність звітних даних і своєчасність її подання. Відповідно до цього повинні виконуватися наступні умови.

У формах звітності приводяться всі передбачені в них показники. У випадку відсутності даних по одному або декількох показниках у відповідній статті (рядку, графі) звітності проставляється нуль для цифрових показників. У випадку відсутності даних за нецифровими показниками (символьним, дата) відповідна стаття (рядок, графа) звітності не заповнюється.

У випадку, якщо форма звітності містить тільки нульові показники, звіт не представляється, при цьому в Банк Росії направляється повідомлення про відсутність відповідних операцій (якщо інше не передбачене порядком складання й подання звіту) і утримуючий атрибути, що дозволяють однозначно визначити форму звітності. Дане повідомлення повинне бути підписане електронним цифровим підписом або власноручно керівником кредитної організації (його заступником), а також особою, що заміщає (виконуючий обов'язок) керівника у встановленому законодавством порядку.

Дані звітності приводяться в одиницях виміру, установлених для показників кожної конкретної форми.

У випадку, якщо для окремих показників форми одиниця виміру відрізняється від установленої для форми в цілому, у відповідних графах варто вказувати одиниці виміру для даних показників. Для розрахункових показників необхідно також указувати точність розрахунку (кількість знаків після коми).

У звітності кредитної організації повинна бути забезпечена порівнянність звітних даних з показниками попереднього звітного періоду.

Кредитні організації і їхні філії при необхідності представляють територіальній установі Банку Росії короткі пояснення про причини змін окремих показників у порівнянні з даними за попередній звітний період.

Виправлення даних, включених у звітність, виробляється в тім звітному періоді, у якому були виявлені перекручування даних, і супроводжується поясненнями, складеними в довільній письмовій формі за підписом уповноважених осіб, що виконують управлінські функції.

Порядок зберігання звітності визначається кредитними організаціями самостійно, якщо інше не встановлено нормативними актами Банку Росії.

Звітність представляється кредитними організаціями в Банк Росії на паперових носіях і/або в електронному виді у форматах, установлених Банком Росії, що містять той же набір показників, що й документ на паперовому носії, відповідно до вимог нормативних актів Банку Росії.

У випадку подання кредитними організаціями в територіальні установи (структурні підрозділи) Банку Росії звітності тільки в електронному виді звітність на паперових носіях зберігається в кредитних організаціях і повинна бути пред'явлена на першу вимогу територіальних установ (структурних підрозділів) Банку Росії.

Кредитні організації відповідають за відповідність даних, що представляються на паперових носіях і в електронному виді.

Датою подання звітності вважається день фактичної передачі її в територіальні установи (структурні підрозділи) Банку Росії або - дата відправлення, позначена в штемпелі поштового підприємства, при цьому усередині одного міста поштові відправлення не допускаються.

Датою подання звітності в електронному виді вважається дата відправлення Банком Росії на адресу кредитної організації (філії) повідомлення, що підтверджує її дійсність. Перевірка дійсності електронного документа включає перевірку правильності електронного цифрового підпису (ЭЦП) і відповідність зареєстрованого власника цієї ЭЦП укладачеві документа, а також контроль правильності й повноти ідентифікаційних реквізитів електронного документа.

Якщо день подання звітності збігається з неробочим днем, то звітність представляється в першийий робочий день після вихідного або святкового дня. Якщо строк подання звітності визначається в календарних днях, то він продовжується на кількість святкових днів.

У випадку внесення Банком Росії змін у форми звітності їхнє подання в зміненому виді встановлюється, починаючи з наступної звітної дати після твердження відповідних змін, якщо інше не встановлено нормативними актами Банку Росії.

У випадку порушення строків подання звітності, а також подання неповної або недостовірної інформації Банк Росії вправі застосовувати до кредитних організацій заходу впливу, передбачені Федеральними законами "Про Центральний банк Російської Федерації (Банці Росії)" (стаття 75) і "Про банки й банківську діяльність" (пункт 3 статті 20), іншими законодавчими актами Російської Федерації й нормативних актів Банку Росії.

Відповідальність Банку Росії за розголошення відомостей, що втримуються у звітності кредитних організацій, визначається чинним законодавством.

Основне значення банківської звітності – бути джерелом достовірної, повної й оперативної економічної інформації про діяльність банку. Банківська звітність повинна бути зрозуміла існуючим і потенційним інвесторам і кредиторам, давати їм подання про суми, час і ризики, пов'язаних з очікуваними доходами, надавати інформацію про склад і види приваблюваних ресурсів, їхньому розміщенні, наявності резервів на можливі втрати по позичках і т.п.

Керування сучасними банками базується на використанні кількісної інформації, вираженої в грошових одиницях. При цьому бухгалтерська звітність може включати і якісну інформацію (не грошову), якщо вона допомагає аналізу бухгалтерських звітів. Звітність, спеціально підготовлена в допомогу менеджерам, ставиться до управлінської облікової інформації. Вона використовується в процесі планування, виконання й контролю за діяльністю банку.

Разом з тим необхідно мати на увазі, що бухгалтерська інформація використовує умовні класифікації, можливі оцінки й у цьому змісті є наближеною. Наприклад, відбиття в балансі на звичайних позичкових рахунках багаторазово пролонгованих позичок з більшою часткою умовності відбиває співвідношення між терміновими й простроченими позичками. Аналогічне відбиття на пасивних рахунках резервних фондів банка не свідчить про їхню наявність у ліквідній формі.

Таким чином, незважаючи на "ауру точності", що, як може здатися, оточує бухгалтерську звітність, показники й значення їх можуть бути лише наближеними. У цьому зв'язку більша відповідальність за правильне використання лягати на її користувача, що вміє адекватно витлумачити її й застосовувати при виробленні рішень. Він повинен розуміти її й визначати, яку звітність і як, у якій сфері діяльності використовувати.


 
 

Цікаве

Загрузка...