WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічний аналіз та фінансові показники підприємства - Курсова робота

Економічний аналіз та фінансові показники підприємства - Курсова робота

Додаток Б

Вертикальний аналіз активу баланса за період 0 підприємтва "Строймаш"

Таблиця 3

Актив

0

%

Основні засоби

31220

52

Запаси

12900

21

Дебіторська заборгованість

11350

19

Поточні фінансові інвестиції

1720

3

Грошові кошти

3310

5

Сума

60500

100

Вертикальний аналіз активу баланса за "Строймаш"

Таблиця 4

Актив

t

%

Основні засоби

33280

52

Запаси

14020

22

Дебіторська заборгованість

10370

16

Поточні фінансові інвестиції

1000

2

Грошові кошти

5330

8

Сумма

64000

100

Вертикальний аналіз пасиву баланса за період 0 підприємтва "Строймаш"

Таблиця 5

Пассив

0

%

Власний капітал

25437

42

Нерозподілений прибуток

8443

14

Довгострокові забов'язання

7430

12

Короткострокові кредити банків

4800

8

Кредиторська заборгованість

14390

24

Сума

60500

100

Вертикальний аналіз активу баланса за період t підприємтва "Альфа"t

Таблиця 6

Пассив

t

%

Власний капітал

26030

41

Нерозподілений прибуток

9810

15

Довгострокові забов'язання

6350

10

Короткострокові кредити банків

9520

15

Кредиторська заборгованість

12290

19

Сума

64000

100

Висновок: на вертикальному аналізу активу балансу видно, що істотних змін у відсотковому відношенні між періодом 0 і t періодом немає. У звітному періоді на 3% збільшилися грошові кошти і на 1% запаси, а поточні фінансові інвестиції зменшилися на 1% і дебіторська заборгованість на 3%.

Вертикальний аналіз пасиву баланса показує, що власний капітал не мав

істотних змін і складав 42% - 0 період, і 41% - t період. В середньому на 2% зменшилась кредиторська заборгованість і довгострокові забов'язання. Нерозподілений прибуток збільшився на 1%. Короткострокові кредити банків збільшились на 3%.

Додаток В

БАЛАНС

за ___________________20_____р.

Форма №1 Код по ДКУД 1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періода

На кінець звітного періода

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

залишкова вартість

010

первісна вартість

011

накопичена амортизація

012

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залишкова вартість

030

31220

33280

первісна вартість

031

накопичена амортизація

032

Долгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

31220

33280

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

12900

14020

поточні біологічні активи

110

незавершене будівництво

120

готова продукція

130

товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

первісна вартість

161

11350

10370

резерв сумнівних боргів

162

Дебиторська заборгованість по розрахункам:

с бюджетом

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

1720

1000

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

3310

5330

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

29280

30720

III. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

60500

64000

Пасив

Код рядка

На початок звітного періода

На кінець звітного періода

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

25437

26030

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток

350

8443

9810

Неоплачений капітал

360

()

()

Вилучений капітал

370

()

()

Усього за розділом I

380

33880

35840

II. Забечпечення таких витрат і платежів

Забечпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

7430

6350

Інші довгострокові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

7430

6350

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові зобов'язання

500

4800

9520

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язання

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

14390

12290

Поточні зобов'язання:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

з оплати праці

580

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

Усього за розділом IV

620

19190

21810

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

60500

64000


 
 

Цікаве

Загрузка...