WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічний аналіз та фінансові показники підприємства - Курсова робота

Економічний аналіз та фінансові показники підприємства - Курсова робота

ЧП0/В0 = 6403/113000 = 0,057 ЧПt/Вt = 10687/120450 = 0,089

Прибутковість продукції знизилась на:

0,089 – 0,057 = 0,032 (грн./грн.),

відносне відхилення характеризує індекс показника:

It = 0,089/0,057 = 1,56

Висновок: прибутковість продукції збільшилась на 56 %. Таке збільшення показника відбувалося за рахунок збільшення чистого прибутку та зниження виручки від реалізації. Такий рівень рентабельності свідчить про те, що підприємство працює в сприятливій ринковій середі.

Аналіз оборотності активів

В0/А0 = 113000/60500 = 1,87; Вt/Аt = 120450/64000 = 1,88.

Коєфіцієнт оборотності активів збільшився на 0,5%:

It = 1,88/1,87 = 1,005.

Висновок: збільшення коефіцієнта оборотності активів на 0,5% свідчить про більш ефективне використання оборотних активів звітного періоду по відношенню до базового періоду. Це є результатом того, що збільшення активи звітного періоду збільшилися у меншій пропорції ніж виручка по відношенню до базового періоду.

Період оборотності запасів:

ПОЗ = (величина запасів * 360) / виручка реалізованої продукції

ПОЗ0 = (12900 * 360) / 113000 = 41 дн.;

ПОЗt = (14020 * 360) / 120450 = 42 дн..

Термін наданого кредиту (період погашення дебіторскої заборгованості):

ТНКр = (залишки на дебитових рахунках * 360) / сума продажів у кредит

ТНКр0 = (11350 * 360) / 113000 = 36 дн.;

ТНКрt = (10370 * 360) / 120450 = 31 дн.

Термін одержуваного кредиту (період погашення кредиторської заборгованності):

ТОКр = (залишки на рахунках кредиторів * 360) / сума покупок у кредит

ТНКр0 = (14390 * 360) / 59941 = 86 дн.;

ТНКрt = (12290 * 360) / 60288 = 73 дн.;

ТОКр0 = 86 – 36 = 50 дн.; ТОКрt = 73 – 31 = 42 дн..

Висновок: підприємство розраховується зі своїми постачальниками через кілька днів після отримання коштів за реалізовану продукцію (50 дн.), отже піприємство має додаткове джерело фінансування. В звітному періоді відстрочка між надходженням грошей і їхнім вибуттям знизилась на 8 дні – додаткове джерело фінансування зменшилось.

Аналіз заборгованості

Коефіцієнт заборгованості:

А0 / АК0 = 60500 / 33880 = 1,77; Аt / АКt = 64000 / 35840 = 1,79;

It = 1,79 / 1,77 = 1,011.

Висновок: коефіцієнт заборгованості в звітному періоді зріс на 1,1 % порівняно з базовим періодом. Таке збільшення коефіцієнта заборгованості відбувалося за рахунок збільшення активів і акціонерного капіталу в звітному періоді. Це свідчить про те, що в звітному періоді було запозичено більше резервного капіталу.

Коефіціент фінансової незалежності характеризує частку власного капіталу в сукупному капіталі. Чим більше значення цього показника, тим більшою є фінансова незалежність підприємства від кредиторів. Частка власного капіталу в підприємстві "Строймаш" складає 89% сукупного капіталу, задіяного в господарській діяльності. Це засвідчує можливість підприємства погасити борги власними коштами.

Норма прибутку на вкладений капітал:

НПвк = (ЧП + 5ДКР) / (АК + ДКР),

Де ДКР – довгостроковий кредит;

%ДКР – сума відсотків, виплачених за користування довгостроковим кредитом.

НПвк0 = (6403 + 1189) / (33880+ 7430) = 7592 / 41310 = 0,184 (грн./грн.),

НПвкt = (10687 + 1016) / (35840 + 6350) = 11703 / 42190 = 0,277 (грн./грн.).

Відносна зміна показника складає:

It = 0,277 / 0,184 = 1,505,

виходить, прибутковість усіх вкладених у підприємство засобів збільшилися на 50,5%.

Ставка залучення довгострокових кредитів – 16% річних. Таким чином, прибутковість вкладеного капіталу вище, ніж витрати, позв'язані з використанням позикового капіталу, - у базовому періоді 0.184 > 0.16; у звітному – 0.277 > 0.16. Отже, прибутковість акціонерного капіталу перевищує прибутковість усіх вкладених коштів, що підтверджується при порівнянні відповідних норм прибутку: 0.298 > 0.277 >0.189 > 0.184.

Ефект фінансовоговажеля:

EFL = НПак – НПвк > 0

EFL0 = 0,189 – 0,184 = 0,005; EFLt = 0,298 – 0,277 = 0,021.

EFL залежить выд диференцыала FL і плеча FL:

EFL = ДИФ. FL * Плече FL

Диф. FL = норма прибутку на вкладений капітал - % за довгостроковий кредит

Диф. FL0 = 0,184 – 0,16 = 0,024; Диф. FLt = 0,277 – 0,16= 0,017.

Плече FL = позиковий довгостроковий кредит / акціонерний капітал

Плече FL0 = 7430 / 33880 = 0,219; Плече FLt = 6350 / 35840 = 0,177;

EFL0 = 0,024 * 0,219 = 0,005; EFLt = 0,117 * 0,177 = 0,021.

Висновок: в періодах 0 і t прибутковість вкладенного капіталу вище, ніж відсотки по кредиту, тому залучення позичкового капіталу дозволяє штучно підвищити норму прибутку власного капіталу.

Аналіз платоспроможності

Коефіцієнт поточної ліквідності:

КПЛ = оборотні активи / поточні зобов'язання

КПЛ0 = 28280 / 19190 = 1,53; КПЛt = 30720 / 21210 = 1,41.

Коєфіцієнт швидкої ліквідності:

КШЛ = (оборотні активи – запаси) / поточні зобов'язання

КШЛ0 = 16380 / 19190 = 0,85; КШЛt = 16700 / 21810 = 0,77.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

КАЛ = (грошові кошти + поточні фінансові інвестиції) / поточні зобов'язання

КАЛ0 = 5030 / 19190 = 0,26; КАЛt = 6330 / 21810 = 0,29.

Висновок: коєфіціенти поточної і швидкої ліквідності знижується, що характеризує зменшення спроможності підприємства за рахунок наявних оборотних активів виконувати свої грошові зобов'язання, передусім сплачувати борги. За рахунок грошових коштів від поточної реалізації оборотних активів не забезпечується своєчасне погашення поточних зобов'язань.

Значення коефіціентів ліквідності залежить передусімвід величини робочого капіталу, тобто від величини власних оборотних коштів, авансованих на формування оборотних активів. Із збільшенням величини і частка власних оборотних коштів зменшується потреба в зовнішніх інвестиціях (поточних зобов'язаннях) і підвищується їх ліквідність.

Коефіцієнт покриття основних засобів:

КПОЗ = основні засоби / акціонерний капітал

КПОЗ0 = 31220 / 33880 = 0,92; КПОЗt = 33280 / 35840 = 0,93.

Величина власного оборотного капіталу:

ВОБК = оборотні активи – поточні зобов'язання

ВОБК0 = 29280 – 19190 = 10090; ВОБКt = 30720 – 21810 = 8910.

Висновок: коефіціент покриття основних засобів показує, яка частина власного капіталу витрачена на придбання низьколіквідних активів. На підприємстві "Альфа" відбувається підвищення цього коефіцієнта, і це говорить про те, що не відбулося відносне вивільнення власного капіталу для участі в процесі обігу.

Протягом базового і звітного періодів підприємство "Аліфа" забезпечує перевищення грошових надходжень над витратами, і є платоспроможним, тобто має здатність своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями.

Висновок по розділі: після аналізу фінансового стану підприємства " Строймаш " можна зробити наступні висновки:

1) підприємство має позитивну динаміку норми прибутку на акціонерний капітал, що вплинуло на збільшення чистого прибутку у звітному періоді відповідно до базового на 57,7%, що було зумовлено зменшенням виручки від реалізації і зниженням собівартості продукції, а також збільшилася рентабельності продукції.

2) прибутковість продукції збільшилась на 56%, це свідчить про те, що підприємство працює в сприятливій ринковій середі.

3) підвищення коефіцієнта оборотності активів на 0,5% свідчить про більш ефективне використання оборотних активів звітного періоду, по відношенню до базового періоду.

4) підприємство розраховується зі своїми постачальниками через кілька днів після отримання коштів за реалізовану продукцію (50 дн.), отже піприємство має додаткове джерело фінансування. В звітному періоді відстрочка між надходженням грошей і їхнім вибуттям знизилась на 8 дні – додаткове джерело фінансування зменшилось.

5) коефіцієнт заборгованості в звітному періоді зріс на 1,1 % порівняно з базовим періодом. Таке збільшення коефіцієнта заборгованості відбувалося за рахунок збільшення активів і акціонерного капіталу в звітному періоді. Це свідчить про те, що в звітному періоді було запозичено більше резервного капіталу.

6) прибутковість акціонерного капіталу перевищує прибутковість усіх вкладених коштів, що підтверджується при порівнянні відповідних норм прибутку: 0.298 > 0.277 >0.189 > 0.184. При зменшені коефіціента заборгованості прибутковість власного капіталу знижується від норми прибутку на вест капітвл.

7) значення ефекту фінансового важеля позитивне, отже підприємство має можливості росту норми прибутку на акціонерний капітал.

8) коєфіціенти поточної, швидкої ліквідності знижується, що характеризує зменшення спроможності підприємства за рахунок наявних оборотних активів виконувати свої грошові зобов'язання, передусім сплачувати борги.


 
 

Цікаве

Загрузка...