WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічний аналіз та фінансові показники підприємства - Курсова робота

Економічний аналіз та фінансові показники підприємства - Курсова робота

Міністерство науки та освіти України

Кафедра обліку та аналізу

КУРСОВА РОБОТА

2008

Вихідні дані

Баланс підприємства

Форма 1

АКТИВ

на кінець періоду

ПАСИВ

на кінець періоду:

0

t

0

t

I Необоротні активи

31220

33280

I Власний капітал:

33880

35840

Основні засоби

31220

33280

Статутний капітал

25437

26030

Нерозподілений прибуток

8443

9810

I I Оборотні активи:

20280

30720

I I Забезпечення майбутніх витрат і платежів

-

-

Запаси

12900

14020

I I I Довгострокові зобов'язання

7430

6350

Дебіторська заборгованість

11350

10370

IV Поточні зобов'язання

19190

21810

Поточні фінансові інвестиції

1720

1000

Короткострокові кредити

4800

9520

Грошові кошти

3310

5330

Кредиторська заборгованість

14390

12290

I I I Витрати майбутніх періодів

-

-

V Доходи майбутніх періодів

-

-

УСЬОГО:

60500

64000

УСЬОГО:

60500

64000

Звіт про фінансові результати

Форма 2

Стаття

Код рядку

За базовий період 0

За звітний період t

Доход (виручка) від реалізації продукції

010

113000

120450

ПДВ (010*0,166667)

015

18833

20075

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (010-015)

035

94167

100375

Собівартість реалізованої продукції

040

71000

65900

Валовий прибуток (035-040)

050

23167

16635

Адміністративні витрати

070

7500

10000

Витрати на збут

080

6830

10130

Фінансові результати від операційної діяльності (050-070-080)

100

8837

14345

Фінансові витрати

140

300

95

Фінансові результати від основної діяльності до опадатковування: (100-140)

170

8537

14250

Податок на рибуток від основної діяльності (170*25%)

180

2134

3563

Чистий прибуток

190

6403

10687

Для визначення певної собівартості продукції необхідно виконати додаткові розрахунки:

Собівартість реалізованої продукції

040

71000

65900

Адміністративні витрати

070

7500

10000

Витрати на збут

080

6830

10130

Фінансові витрати

140

300

95

Повна собівартість продукції (040+070+080+140)

85630

86125

Калькуляція собівартості продукції

Назва статті

За базовий період 0

За звітний період t

грн.

%

грн.

%

Собівартість, у т. ч.

85630

100

86125

100

- матеріали

25689

30

28421

33

- енерговитрати

19695

23

18086

21

- заробітна плата

11988

14

14641

17

- утримання і експлуатація обладнання

13701

16

8613

10

- цехові і заводські витрати

6167

17

16364

19

1. Оцінка фінансового стану підприємства

Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння комплексному здійсненню економічної роботи і керуванню виробництвом, активний вплив на хід виробництва, підвищення його ефективності і поліпшення якості роботи.

Зниження собівартості продукції є найважливішим чинником розвитку економіки підприємства.

ТОВ „Строймаш" займається випуском строй матеріалів.

Основним фінансовим показником, що характеризує ефективність роботи підприємства, а саме – прибутковість акціонерного капіталу, вкладеного в підприємство, є норма прибутку на акціонерний капітал:

Нпак = ЧП/АК,

Де ЧП – чистий прибуток; АК – акціонарний капітал.

Нпак показує, скільки прибутку формує одна грошова одиниця вкладених власником засобів – рівень зворотності капіталу.

Так, за даними фінансової звітності підприємтсва за два тимчасових періоди цей показник дорівнює:

Нпак0=6403/33880 = 0,189; Нпакt=10687/35840 = 0,298.

Віддача на акціонерний капітал знизилась на:

0,298 – 0,189 = 0,109.

відносне відхилення характеризує індекс показника:

It= 0,298 / 0,189 = 1,577.

Відхилення індексу від одиниці, виражене у відсотках, характеризує відносна зміна показника. Так, індекс показника віддачі на акціонерний капітал говорить про те, що показник зменшився на 19,8 %.

Висновок:

Віддача на акціонерний капітал збільшилося на 57,7%. В базовому періоді акціонер отримував за кожну вкладену ним гривню – 17 коп, а в звітному періоді отримував – 30 коп за 1 гривню. Таке збільшення показника відбувалося за рахунок збільшення чистого прибутку у більшій пропорції ніж збільшення акціонерного капіталу.

Для того, щоб визначити, що впливає на Нпак, за рахунок чого може зрости або зменшитися цей показник, необхідно зробити так назване фінансове розкладання і представити НП як добуток трьох співмножників:

Нпак = (ЧП/В) * (В/А) * (А/АК),

де В – виручка від реалізації продукції; А – вартість активів.

Нпак0 = (94167/113000) * (113000/60500) * (60500/33880) = 0,83 * 1,87 * 1,79 = 2,78

Нпакt = (100375/120450) * (120450/64000) * (64000/35840) = 0,83 * 1,88 * 1,79 = 2,79.

Рентабельність власного капіталу

1,577

Рентабельність продукції

1,56

Коефіцієнт обіговості активів

1,005

Коефіцієнт заборгованості

1,001

Висновок: на підприємстві " Строймаш " в базовому періоді (0) і в звітному періоді (t) рентабельність власного капіталу є більше одиниці, що є позитивним, засвідчує посилену ділової активності на підприємстві. Показник рентабельності продукції і коефіціент обіговості активів також є більшим одиниці (I > 0), це свідчить про те що ці показники позитивно впливають на фінансовий стан підприємства, за рахунок чого прибуток підприємства збільшився.

Аналіз прибутковості продукції

Прибутвовість продукції підприємства за відповідні періоди часу визначилася в розмірі:


 
 

Цікаве

Загрузка...