WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічна сутність необоротних матеріальних активів - Курсова робота

Економічна сутність необоротних матеріальних активів - Курсова робота

Висновки

Діяльність промислових та інших підприємств значною мірою залежить від їх забезпеченості основними засобами та іншими необоротними матеріальними активами та ефективності їх використання. Стан та ефективність використання основних засобів безпосередньо впливає на виконання виробничої програми підприємства й можливість отримання прибутку.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Відповідно до зазначеного Положення (стандарту) до основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Для обліку основних засобів Планом рахунків призначені рахунки: №10 "Основні засоби" і №13 "Знос необоротних активів". Для обліку витрат, пов'язаних з придбанням або створенням різних видів основних засобів, передбачено відповідні субрахунки рахунку 15 "Капітальні інвестиції".

Для удосконалення обліку основних засобів на підприємстві необхідно використовувати нові методи управління і сучасні технічні засоби побудови різноманітних інформаційних систем.

Перш за все, необхідно провести корінну реконструкцію його технічної та інформаційної бази на основі впровадження автоматизованої системи обліку, в склад якої входили б автоматизовані робочі місця бухгалтера (АРМБ).

АРМ бухгалтера дозволяє реалізувати задачі бухгалтерського обліку витрат на ремонт ОЗ на підприємстві в регламентному і діалоговому режимах. За допомогою ПЕОМ можна здійснювати децентралізовану обробку даних на АРМ бухгалтера – спеціаліста по різних ланках обліку (функціях управління) і в реальному часі передавати отримані результати на ЕОМ вищого рівня з метою складання зведених регістрів бухгалтерського обліку, звітності, здійсненні аналізу, контролю господарської діяльності і формування управлінських рішень.

Такий підхід сприяє скороченню термінів обробки обліково-аналітичної інформації, підвищенню її оперативності, якості, вірогідності і прийняттю управлінських рішень.

Методичні аспекти автоматизованого бухгалтерського обліку повинні торкатися наступних питань:

- автоматизоване формування управлінських рішень;

- автоматизоване формування первинної облікової інформації на папері і на машинному носії;

- автоматизоване ведення аналітичного і синтетичного обліку, складання періодичної та річної звітності;

- автоматизація інформаційно-довідкового забезпечення і контрольно-аналітичних функцій бухгалтерського апарату;

- автоматизовану передачу вихідної інформації системи автоматизованого бухгалтерського обліку, що відображає фінансові результати обліку основних засобів, з метою її використання в управлінні.

Список використаної літератури

 1. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції Закону від 22.05.1997 р. №283/97-ВР (із змінами і доповненнями).

 2. Закон України №168/97-ВР від 03.04.1997 p. "Про податок на додану вартість", зі змінами.

 3. Закон України №996-XIV від 16.07.1999 p. "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 p. №116, зі змінами і доповненнями. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей.

 5. П(С)БО 7 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92.

 6. Наказ Міністерства статистики України від 29.12.1995 р. №352. Про затвердження типових форм первинного обліку.

 7. Наказ Мінфіну України від 11.08.1994 р. №69, зі змінами. Інструкція щодо інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків.

 8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 p. №291.

 9. Абрамцова Т. Визначаємо групу ОФ – Баланс. – 2006. -№37.

 10. Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета: Учебник для вузов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. - 391 с.

 11. Буханцева М. Переоцінка об'єкта основних засобів. - Вісник податкової служби. – 2003. - №17.

 12. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 7-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2006. – 832 с.

 13. Верхогляд В. Переоцінка основних засобів. – Баланс. – 2004. - №5.

 14. Винокуров Д. Наслідки самостійної переоцінки основних фондів. – Налоги и бухгалтерский учет. – 2004. - №3.

 15. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / Під ред. М.В. Кужельного. - 5-те видання, доповнене і перероблене. - К.: А.С.К., 1998. - 223 с.

 16. Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Основы бухгалтерского учета: теория, практика, тесты: Учебное пособие / Под ред. В.Г. Гетьмана. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 208 с.

 17. Діброва Н. Загальні принципи класифікації основних засобів на підприємствах // Баланс. – 2006. - №4.

 18. Карпова В. Ремонты новых ОФ: варианты распределения. –Бухгалтер. – 2004. - №19.

 19. Киселева А. Новая, четвертая группа ОС в налоговом учете. – Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2003. - №5.

 20. Кононенко О. Основные фонды по новым правилам. – Бухгалтерская неделя. – 2004. - №37.

 21. Кононенко О. Ремонт основных фондов: особенности 2005 года. - Бухгалтерская неделя. – 2005. - №17.

 22. Корнєв М. Несвоєчасна дооцінка основних засобів. - Податки та бухгалтерський облік.- 2007. - №96.

 23. Крысенко Т. Ликвидация основных средств. – Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – 2006. - №34.

 24. Любушин Н.П., Жаринов В.В., Бородина Н.В. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. В.Д. Новодворского. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 294 с.

 25. Макаров В.Г. Теоретические основы бухгалтерского учета. - М.: Финансы, 1998. - 159 с.

 26. Максутов С. Про можливість переоцінки (індексації) основних засобів в бухгалтерському та податковому обліку. – Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2008. - №7.

 27. Миняйло. В. Учет амортизации ОС и ОФ. – Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2007. - №13-14.

 28. Морозова Н. Модернізація основних засобів. – Вісник податкової служби. – 2001. - №45.

 29. Н.И. Попова. Теория бухгалтерского учета. Учебное пособие. - Донецк: КИТИС, ДонГУ, 1998 г. - 204 с.

 30. Об'єкти бухгалтерського та податкового обліку. Збірник систематизованого законодавства. Керівник авторського колективу видавництва „Бліц-інформ" І. Назарбаєва. К: Бліц-інформ, 2004.

 31. Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посібник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 245 с.

 32. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. ч. 5. - Луганськ: "Промдрук" ДСД "Лугань", 2000. - 336 с.

 33. Сердюк В.Н. Бухгалтерский учет: Учебно-практическое пособие. - Донецк: КИТИС, ДонГУ, 1999. - 528 с.

 34. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 448 с.

 35. Хоцянівська Н. Основні фонди в оперативному лізингу та у користуванні. - Вісник податкової служби. – 2006. - №19.

 36. Хоцянівська Н. Порядок нарахування податкової амортизації - Вісник податкової служби. – 2006. - №10.

 37. Чацкис Е.Д., Лысюк А.Н. Бухгалтерский учет: основы теории и практики. - Донецк: Сталкер, 1999. - 272 с.

 38. Шевченкова Л. Податкова амортизація – 2004. - Баланс. – 2004. - №10.

1 Переоцінена вартість - вартість необоротних активів після їх переоцінки.


 
 

Цікаве

Загрузка...