WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічна оцінка активу балансу підприємства - Курсова робота

Економічна оцінка активу балансу підприємства - Курсова робота

При цьому систематизація активів буде розглянута лише за тими основними характеристиками, які характеризують їх загальну сукупність, а не окремі види активів. Серед основних таких класифікаційних ознак виділимо наступні: [5, 7]

Класифікація активів підприємства:

1. За формами функціонування:

- матеріальні активи — це засоби підприємства, які мають матеріально-речову форму, наприклад, будинки, споруди, машини, сировина, матеріали, готова продукція тощо.

- нематеріальні активи — це особливий вид необоротних активів; вони не наділені фізичною (матеріальною) основою, але мають вартість, оскільки здатні приносити власнику дохід (патенти, винаходи, відкриття, ноу-хау та і.н.).

- фінансові активи характеризують майнові цінності підприємства у формі готівкових грошових коштів, грошових та фінансових інструментів, які належать підприємству.

2. За характером участі в господарському процесі з позицій особливості обороту:

- необоротні (не обігові) активи підприємства — це сукупність його майнових цінностей, які багаторазово беруть участь у процесі його господарської діяльності.

У практиці бухгалтерського обліку до них належать господарські засоби з тривалістю використання понад рік. До складу необоротних (довгострокових) господарських засобів підприємства відносять: основні засоби; нематеріальні активи; капітальні інвестиції; довгострокові фінансові вкладення (інвестиції); довгострокову дебіторську заборгованість; інші довгострокові активи (музейні експонати, бібліотечні фонди, МШП із тривалістю використання понад рік, природні ресурси тощо).

- оборотні (обігові) засоби — це сукупність майнових цінностей підприємства, які обслуговують поточну господарську діяльність підприємства і котрі повністю споживаються протягом одного операційного (виробничо-комерційного) циклу.

В практиці бухгалтерського обліку до оборотних активів належать майнові цінності всіх видів із терміном використання до року. Основними елементами оборотних засобів є товарно-матеріальні цінності, запаси у виробництві, готова продукція, поточна дебіторська заборгованість, грошові кошти на рахунках у банках і в касі.

Оборотні засоби в свою чергу поділяють на нормовані (виробничі запаси, паливо, незавершене виробництво), та ненормовані (дебіторська заборгованість).

3. За характером участі у різних видах діяльності:

- операційні активи тобто ті, що безпосередньо використовуються в операційній діяльності підприємства;

- інвестиційні активи, які характеризують сукупність майнових цінностей підприємства, пов'язаних із здійсненням інвестиційної діяльності.

4. За характером фінансових джерел формування:

- валові активи являють собою всю сукупність майнових цінностей підприємства, сформованих за рахунок власного та позикового капіталу;

- чисті активи характеризують сукупність майнових цінностей підприємства, що сформовані виключно за рахунок власного капіталу.

5. За характером володіння:

- власні;

- орендовані;

- безоплатно використовувані активи.

6. За ступенем ліквідності:

- активи в абсолютно ліквідній формі;

- високоліквідні активи;

- середньо ліквідні активи;

- низько ліквідні активи;

- неліквідні активи.

7. За характером використання в поточній господарській діяльності:

- використовуванні активи;

- невикористовуванні активи.

8. За характером знаходження активів стосовно підприємства:

- внутрішні;

- зовнішні.

Сукупний комплекс активів підприємства характеризує загальний їх склад, який використовується підприємством і визначається, як господарський об'єкт з закінченими циклом виробництва та реалізації продукції [6, 12].

Отже, сучасний стан господарювання вимагає від підприємців всебічного пожвавлення для досягнення цілей та завоювання на ринку конкурентоспроможної позиції. Для того, щоб підприємство було конкурентноздатним йому необхідно завжди чітко уявляти реальну картину про стан своїх активів, їх склад та приймати заходи щодо їх оновлення, тобто покращення. Саме завдяки цьому підприємство може постійно розвиватися, що допоможе йому зайняти одне з провідних місць не тільки на території національного ринку, а й на зарубіжному ринку.

2. Аналіз активів Берегометського ДЛМГ за 2007- 2008 роки

2.1 Аналіз динаміки активів підприємства

Підприємство "Берегометське державне лісове мисливське господарство" (далі Берегометське ДЛМГ) в деревообробній промисловості займає одне з провідних місць в Україні, яке в своїй структурі складається з багатьох цехів.

Незважаючи на складні економічні та політичні умови, які особливо зараз панують в Ураїні, Берегометське ДЛМГ не лише не втрачає своїх позицій серед конкурентів, але й покращує свою діяльність, що сприяє отриманню значного доходу та розширення кола постачальників і покупців.

Баланс підприємства (додаток А) дає нам змогу побачити, що активи підприємства збільшились на 764,8 тис. грн. за 2006-2007 роки, що відбулося внаслідок збільшення вартості основних засобів, виробничих запасів, тварин на вирощуванні та відгодівлі; незавершеного виробництва, а також дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом та грошових коштів в національній валюті.

Власний капітал підприємства "Берегометське ДЛМГ" за звітний період збільшився на 107,6 тис. грн. в т.ч. за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку, що свідчить про ефективну діяльність та можливість продовження функціонування на високому рівні.

Для більш глибокого розуміння стану активів на підприємстві Берегометського ДЛМГ та визначення напрямків їх оптимізації доцільно розглянути зміну динаміки та структури активів за звітний період за допомогою таблиць.

Таблиця 2.1. Аналіз динаміки активів Берегометського ДЛМГ за 2006 рік

Показники

На

початок року

На кінець року

Абсолютне відхилення (тис. грн.)

Відносне відхилення

(%)

Незавершене будівництво

475,8

512,2

+36,4

+7,7

Основні засоби

2380,8

2350,3

-30,5

-1,3

Виробничі запаси

356,2

455,5

+99,3

+27,9

Тварини на вирощуванні та вигодівлі

37,2

18,6

-18,6

-50

Незавершене виробництво

173,2

344,8

+171,6

+99,1

Готова продукція

174,8

354,6

+179,8

+102,9

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги

516,0

456,9

-59,1

-11,5

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

47,3

+47,3

+100

Інша поточна дебіторська заборгованість

22,0

6,0

-16,0

-72,7

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

5,7

67,5

+61,8

+1084,2

Інші оборотні активи

3,5

4,0

+0,5

+14,3

Аналізуючи показники динаміки активів підприємства слід відмітити наступні позитивні та негативні тенденції. У 2006 році позитивним ростом відзначились такі показники: грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті на 1084,2% (61,8 тис. грн.), готова продукція на 102,9% (179,8 тис. грн.), дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на 100% (47,3 тис. грн.), незавершене виробництво на 99,1% (171,6 тис. грн.), виробничі запаси на 27,9% (99,3 тис. грн.), інші оборотні активи на 14,3% (0,5 тис. грн.), незавершене будівництво на 7,7% (36,4 тис. грн.).

За звітний період зменшилося інша поточна заборгованість на 72,7% (16,0 тис. грн.), тварини на вирощуванні та відгодівлі на 50% (18,6 тис. грн.), дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 11,5% (59,1 тис. грн.), основні засоби на 1,3% (30,5 тис. грн.).

До позитивних тенденцій слід віднести збільшення грошових коштів, обсягів готової продукції, виробничих запасів, а також інших оборотних активів. Зростання дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, незавершеного виробництва та незавершеного будівництва є негативним явищем для даного підприємства. До кінця року відбулося зменшення іншої поточної дебіторської заборгованості, дебіторської заборгованість за товари, роботи, послуги, що сприяє більш ефективній діяльності у майбутньому. Особливо негативною тенденцією слід відзначити зменшення основних засобів.


 
 

Цікаве

Загрузка...