WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічна оцінка активу балансу підприємства - Курсова робота

Економічна оцінка активу балансу підприємства - Курсова робота

2. Склад запасів Берегометського ДЛМГ, розмір основних груп поточних запасів та загальні суми запасів товарно-матеріальних цінностей, які включаються до складу оборотних активів.

Протягом 2007 року значно зросли виробничі запаси, тварини на вирощуванні та відгодівлі, незавершене виробництво. Це свідчить про те, що продукція даного підприємства не користується достатнім попитом у покупців і виникає потреба в оптимізації її кількості. Тому необхідно підвищити якість продукції, провести маркетингові дослідження з метою виявлення причини зменшення продажу продукції та провести ефективну маркетингову політику.

3. Середній залишок грошових активів підприємства.

Грошові кошти є матеріальною формою фінансових ресурсів підприємства. їх наявність на момент оцінки характеризує обсяг наявних фінансових ресурсів, які можуть інвестуватися в новий цикл господарської чи інвестиційної діяльності, визначає стан поточної платоспроможності підприємства та ліквідності його активів.

Протягом 2007 року у Берегометського ДЛМГ спостерігається зменшення частки грошових коштів в національній валюті з 1,5% до 1,4%. Тому необхідно збільшити залишки грошових коштів з метою підвищення фінансової здатності підприємства до проведення господарської діяльності чи її поточного обслуговування.

4. Загальний розмір дебіторської заборгованості Берегометського ДЛМГ необхідно скоригувати з метою попередження уповільнення платіжного обороту і забезпечення своєчасної інкасації боргу.

Частка оборотних виробничих активів за звітний 2007 рік порівняно із 2006 роком склала відповідно 0,216 та 0,173 і збільшилась в цілому на 0,043 пункти, що є позитивним у діяльності підприємства. Наступний показник коефіцієнт мобільності активів за 2007 рік склав 0,376 і помітно зменшився на 0,004 пункти порівняно із 2006 роком. Зменшення даного показника є негативним для даного підприємства і характеризує потенційну можливість перетворення активів у ліквідні кошти. Оптимальне значення коефіцієнта мобільності активів становить 0,5. Коефіцієнт оборотності активів характеризується збільшенням у звітному періоді на 0,425 пункту порівнюючи із попереднім роком і складає 3,131. Він характеризує те, що 3,131 виручки від реалізації продукції припадає на 1 грн. активів. Позитивним для підприємства є зменшення в звітному періоді тривалості обороту активів на 18 днів порівняно із попереднім роком. Отож в 2007 році повний оборот активів становив 115 днів.

5. Кількість оборотів обігових активів за період, що реалізується складає у 2006 році – 8,21, а у 2007 – 8,92. Позитивна тенденція змін показника у його зростанні (на 0,71). На гривню реалізованої продукції підприємства припадає 0,12 обігових коштів в 2006 році і 0,11 - в 2007 році. Позитивна тенденція змін полягає у зменшенні показника (на 0,01). Коефіцієнт прибутковості обігових активів показує, що прибутку на 1 грн. обігових активів припадає 0,26 на 2006 рік і 0,08 на 2007 рік (зменшення на 0,18).

Слід забезпечити необхідну структуру джерел фінансування оборотних активів з метою забезпечення необхідної в них потреби відповідними фінансовими ресурсами. Таким чином, оптимізація обсягу обігових активів підприємства Берегометське ДЛМГ повинна виходити з обраного типу політики формування обігових активів цього підприємства і забезпечувати заданий рівень співвідношення ефективності їх використання та ризику. Процес оптимізації обсягу активів даного підприємства складається з трьох основних етапів.

На першому етапі з урахуванням результатів аналізу обігових активів в попередньому періоді визначається система заходів по реалізації резервів, спрямованих на скорочення тривалості операційного та фінансового циклів.

На другому етапі з урахуванням обраного типу політики формування обігових активів, планового товарообігу і резервів скорочення тривалості операційного циклу оптимізується обсяг та рівень окремих видів цих активів. Засобом такої оптимізації є нормування періоду їх обсягу та суми.

На третьому етапі визначається загальний обсяг обігових активів виробничого підприємства на наступний період:

Оптимізація загального обсягу та складу необоротних активів Берегометського ДЛМГ має здійснюватись з урахуванням знайдених в процесі аналізу можливих резервів зростання використання необоротних активів в наступному періоді. До числа основних резервів відносяться: підвищення ефективності використання необоротних активів в часі (за рахунок збільшення коефіцієнта змінності і безперервної їх роботи), за потужністю - за рахунок підвищення ефективності використання окремих їх видів відповідно до технічної потужності.

Таким чином, з врахуванням всіх вищевикладених характеристик економічна сутність активу балансу підприємства у найбільш узагальненому вигляді може бути сформульована наступним чином: активи підприємства являють собою контрольовані ним економічні ресурси, сформовані за рахунок інвестованого у них капіталу, характерні детермінованою вартістю, продуктивністю та здатністю генерувати дохід, постійний оборот яких у процесі використання пов'язаний з факторами часу, ризику та ліквідності.

Список використаних джерел

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 "Баланс", затверджено наказом Міністерства Фінансів України від 31.03.1999р. № 87.

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 "Звіт про фінансові результати", затверджено наказом Міністерства Фінансів України від 31.03.1999р. № 87.((Все про бухгалтерський облік.- 2001. - № 37 (583)).

 3. Азаренко Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. посібн. для самостійного вивчення дисципліни.- К.: Знання – Прес, 2007. 112 с.

 4. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Фінансовий аналіз. – М.: Дис, 2007. 145с.

 5. Бланк И.А. Управление активами и капиталом предприятия. – К.: Ника- центр, Ольга,2003. 245 с.

 6. Бланк И.А. Финансовий менеджмент: Учебний курс. – К.: Ника- центр, 2006. 254 с.

 7. Гриньова В.М. Фінанси підприємств. Навч. посібн.- 2-ге вид., перероб. Та допов.- К.: Знання – прес, 2004. 230 с.

 8. Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту. – К.: Знання, 1999. 350 с.

 9. Зятковський І.В. Фінанси підприємств. Навч. посібн. – Тернопіль "Економічна думка", 2002. 187 с.

 10. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібн.- К.: Мауп, 2000. 118 с.

 11. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія.-К.: КНЕУ, 2001. 240 с.

 12. Ліганенко Л.О. Антикризове управління пілприємством: Теоретико-методичні засади та практичний інструментарій. – К.: КНТЕУ, 2001. 320с.

 13. Матюшко І.Ю. Основи фінансового менеджменту: Навч. посібн.- К.: "Центр навчальної літератури", 2003. 220 с.

 14. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств. Навч. посібн.- Львів: ЛБІНБУ, 2008. 280 с.

 15. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання: Тернопіль: Економічна думка, 2001. 435 с.

 16. Фінансовий аналіз: Навч. посібн./ Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; за ред. Проф. Г.В. Метрофанова.- К.: КНТЕУ, 2002. 240 с.

 17. Фінансовий менеджмент: Навч. посібн. за ред. Проф. Кірейцева. 3-те вид. перепоб. та допов. – К.: "Центр навчальної літератури", 2004. 255 с.

 18. Фінанси підприємств: Підручник/ А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.; за ред. Проф. А.М. Поддєрьогіна. 5-те вид. Перероб та доповн. – КНЕУ, 2004. 478 с.

 19. Цал – Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та його аналіз: Навч. посібн. 2-ге вид., перероб. та доповн. – К.: ЦУЛ, 2000. 258 с.

 20. Шило В.П., Верхаглядова Н.І., Ільїна С.Б., Темченко А.Г., Бродул О.М. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства. Навч. посібн. – К.: Кондор, 2005. 230 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...