WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічна оцінка активу балансу підприємства - Курсова робота

Економічна оцінка активу балансу підприємства - Курсова робота

Зміст

Вступ

1. Порядок проведення економічної оцінки активу балансу

1.1 Значення бухгалтерського балансу для проведення фінансового аналізу діяльності підприємства

1.2 Поняття та склад активів підприємства

2. Аналіз активів Берегометського ДЛМГ за 2007-2008 рр.

2.1 Аналіз динаміки активів підприємства

2.2 Оцінка структурних змін у складі активів підприємства

2.3 Аналіз ефективності використання активів підприємства

3. Напрямки оптимізації складу активів підприємства у наступному періоді

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Вступ

Перехід до ринкової економіки, організація виробництва з різними формами власності потребують більш ретельного і системного підходу до аналізу фінансового стану підприємства, який є умовою для розробки фінансової стратегії. Основною метою фінансового аналізу є об'єктивна оцінка фінансового стану і виявлення можливостей підвищення ефективності функціонування підприємства, шляхом виявлення резервів покращення фінансового стану підприємства та його платоспроможності. Фінансовий стан підприємства — це комплексне поняття, яке характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. В ньому, як в дзеркалі, відображаються у вартісній формі загальні результати діяльності підприємства, в тому числі й управління фінансовими результатами.

Сучасний стан розвитку економіки України вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, ініціативи і виконавчої дисципліни на кожному робочому місці.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансовий стан підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання по виробництву і реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення надходжень коштів на рахунки підприємства і суми прибутку, а як наслідок погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

Об'єктивна необхідність розгляду та проведення фінансового аналізу даної теми полягає також в особистій матеріальній зацікавленості, яка зумовлена прагненням до знання реального стану справ на підприємстві та можливостей щодо вдосконалення своєї діяльності з використанням активів на майбутній період.

Для організації більш ефективної роботи кожне підприємство використовує активи, розраховуючи та застосовуючи різноманітні показники, які дозволяють систематизувати роботу та досягти високих результатів.

Актуальність даної теми полягає в тому, що активи підприємства розглядаються як одна із найважливіших категорій фінансового менеджменту, а для діяльності підприємства ще й категорією, аналогічною за значимістю по категорії капіталу, а також для забезпечення стійкого фінансового стану підприємства. Слід постійно аналізувати склад активів в розрізі динаміки, оцінювати їх структурні зміни, ефективність використання по роках та розробляти їх напрямки оптимізації.

Метою даної курсової роботи є висвітлення та більш широке розкриття економічної оцінки складу активів виробничого підприємства.

Основними завданнями курсової роботи є:

  1. визначення загального порядку проведення економічної оцінки активу балансу на підприємстві;

  2. дослідження складу активів підприємства;

  3. проведення аналізу активів в динаміці;

  4. оцінка структурних змін активів;

  5. аналіз ефективності використання;

  6. визначення напрямків оптимізації складу активів підприємства.

Відповідно до завдань і побудована структура моєї курсової роботи.

Перший розділ містить значення бухгалтерського балансу для проведення фінансового аналізу діяльності підприємства, а також поняття та склад активів, що знаходяться на підприємстві, за допомогою яких можна проаналізувати фінансовий стан. У другому розділі наведені конкретні розрахунки при здійсненні аналізу динаміки активів, оцінки структурних змін у складі активів підприємства та проведений аналіз ефективності використання активів Берегометським ДЛМГ. В третьому розділі приділяється увага напрямкам оптимізації складу активів підприємства у наступному періоді.

При виконанні даної курсової роботи використовувалась література таких авторів: Азаренко Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємства; Артеменко В.Г., Беллендир М.В.Фінансовий аналіз; Бланк И.А. Управление активами и капиталом предприятия; Бланк И.А. Финансовый менеджмент; Гриньова В.М.Фінанси підприємства; Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту та ін.

Об'єктом дослідження виступає Берегометське державне лісове мисливське господарство, яке займається лісовим господарством та розміщене в с.м.т. Берегомет Чернівецької області. Форма власності підприємства - державна.

Предметом дослідження є вивчення структурних зрушень в складі активів підприємства та пошук шляхів їх оптимізації на наступний період.

Джерелами інформації для написання даної курсової роботи і проведення економічної оцінки активів балансу підприємства послужили такі форми звітності:

1. Бухгалтерський баланс підприємства (форма № 1);

2. Звіт про фінансові результати (форма № 2);

3. Звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

4. Звіт про власний капітал (форма № 4);

5. Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);

6. Оперативні дані підприємства.

1. Порядок проведення економічної оцінки активу балансу

1.1 Значення бухгалтерського балансу для проведення фінансового аналізу діяльності підприємства

Згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку затверджено наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31 березня 1999 р. та зареєстровано в Міністерстві юстиції України № 396/3689 від 21 червня 1999 р. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "БАЛАНС".

Цим Положенням (стандартом) визначені зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.

Баланс — це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Він складається з двох розділів - Активу, де представлені господарські засоби, і Пасиву, де згруповані їхні джерела. Основним елементом бухгалтерського Балансу є стаття (активна чи пасивна).

Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

За вищезазначеним стандартом Актив Балансу складається з трьох розділів:

І. Необоротні активи.

II. Оборотні активи.

III. Витрати майбутніх періодів.

Як і будь-яка форма фінансової звітності, Баланс включає заголовок, де вказуються:

• назва підприємства;

• організаційно-правова форма підприємства;

• місцезнаходження;

• назва звіту;

• дата, на яку складається звіт;

• валюта, в якій складено звіт та рівень її тотожності.

Для вивчення фінансового стану підприємства необхідна інформація про економічні ресурси, що ним контролюються, про його фінансову структуру, ліквідність, платоспроможність, а також здатність адаптування при зміні середовища.

Інформація про економічні ресурси є корисною для визначення спроможності підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти у майбутньому. Інформація про структуру капіталу корисна при прогнозуванні майбутніх потреб у позиках; при визначенні майбутніх прибутків і потоків грошових коштів серед власників підприємства та ймовірності залучення фінансів у майбутньому.

Інформація про ліквідність і платоспроможність є корисною для прогнозування підприємством виконувати свої фінансові зобов'язання. Ліквідність свідчить про наявність грошових коштів у найближчому майбутньому після виконання фінансових зобов'язань даного періоду, а наявність коштів для своєчасного виконання фінансових зобов'язань свідчить про платоспроможність.

Перед складанням Балансу необхідно звірити дані на аналітичних рахунках з даними на відповідних синтетичних рахунках — звіряються початкові та кінцеві сальдо і обороти за звітний період.

З метою зіставлення фінансових звітів різних періодів у Балансі наводиться інформація на початок та на кінець звітного періоду. Дані на початок періоду переносяться в Баланс з попереднього річного звіту, а дані за кінець звітного періоду — переносять в Баланси з Головної книги, в якій містяться дані поточного періоду.

Статті Балансу згруповані в розділи — три в Активі Балансу та п'ять у Пасиві Балансу.


 
 

Цікаве

Загрузка...