WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Державний фінансовий контроль (ревізія) - Курсова робота

Державний фінансовий контроль (ревізія) - Курсова робота

При проведенні ревізії на підприємствах і в організаціях державної та комунальної власності:

 1. Дотримання чинних нормативних актів щодо цільового та ефективного витрачання коштів і матеріальних цінностей, забезпечення їх збереження, використання фінансових інвестицій, нематеріальних активів, цільового та ефективного використання кредитів, отриманих під гарантію Кабінету Міністрів України, та встановлення фінансових можливостей до їх повернення, достовірності звітності та належного стану бухгалтерського обліку;

 2. Правильність розрахунків з бюджетом, законності отримання доходів, пільг, дотримання чинного законодавства при зміні форми власності шляхом приватизації, законності проведених операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, повноти відрахувань коштів до галузевих державних фондів.

При проведенні ревізії в недержавному секторі економіки:

 1. Завдання (мета) визначається органом, який доручив проведення ревізії (перевірки).

2. Контроль і ревізія операцій з основними засобами.

2.1. Завдання і джерела ревізії основних засобів.

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше від одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Збереження основних засобів, забезпечення їх нормального стану та раціональне використання є основним завданням колективу підприємства. Звідси в програмі проведення комплексної ревізії основним є завдання по перевірці операцій, пов'язаних із основними засобами.

Важливими завданнями комплексної ревізії є:

 1. Дотримання умов, що забезпечують зберігання основних засобів.

 2. Законність та правильність операцій, пов'язаних із рухом основних засобів та їх документальним оформленням.

 3. Правильність і своєчасність нарахування та включення у витрати виробництва амортизаційних витрат.

 4. Правильність визначення і списання зносу по групах основних засобів.

 5. Правильність проведення переоцінки основних засобів.

 6. Правильність відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом основних засобів.

 7. Перевірка своєчасності освоєння виробничих потужностей, виконання показників ефективності використання обладнання і т.д.

 8. Виявлення невикористовуваного обладнання, його стану, умов збереження.

 9. Перевірка операцій, пов'язаних з орендою основних засобів.

Джерелами ревізії є:

 1. Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) (№ОЗ-1).

 2. Акт здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (ф. ОЗ-2).

 3. Акт на списання основних засобів (№ ОЗ-3).

 4. Акт на списання автотранспортних засобів (№ ОЗ-4).

 5. Акт на установку, пуск, демонтаж будівельних механізмів (№ ОЗ-5).

 6. Інвентарна картка обліку основних засобів (№ ОЗ-6).

 7. Опис інвентарних карток з обліку основних засобів (№ ОЗ-7).

 8. Картка обліку руху основних засобів (№ ОЗ-8).

 9. Інвентарний список основних засобів (№ ОЗ-9).

 10. Розрахунок зносу основних засобів (№ ОЗ-14).

 11. Протокол інвентаризаційних комісій.

 12. Інвентаризаційні описи та порівняльні відомості по інвентаризації.

 13. Облікові регістри по рахунках 10, 11, 13, 40, 41, 42.

 14. Головна книга.

 15. Баланс (форма № 1).

 16. Звіт про власний капітал (форма № 4).

2.2.Ревізія дотримання умов збереження основних засобів

Основним документом, що регулює бухгалтерський облік основних засобів, є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", яким має керуватися ревізор при перевірці. Ревізор також має керуватися нормами податкового законодавства.

Ревізія основних засобів починається з перевірки отримання умов збереження. При наявності інформації (сигналів) про нестачу об'єктів основних засобів ревізору потрібно починати ревізію із раптової перевірки основних засобів за місцем їх знаходження. За відсутності такої інформації ревізору слід починати з перевірки наявності і стану інвентаризаційних карток в картотеці аналітичного обліку основних засобів та відповідності даних пооб'єктного аналітичного обліку основних засобів з даними синтетичного обліку.

Для цього ревізор зіставляє дані опису інвентарних карток основних засобів за класифікованими групами з наявними в картотеці інвентарними картками. За відсутності інвентарних карток необхідно:

 1. перевірити наявність об'єктів основних засобів, по яких відсутні інвентарні картки;

 2. вияснити причини продажу, ліквідації основних засобів;

 3. відновити аналітичний пооб'єктний облік основних засобів, якщо він відсутній.

Загальний підсумок залишків по всіх класифікаційних групах основних засобів зіставляють із залишком по рахунку 10 "Основні засоби" за Головною книгою. Залишки повинні бути однакові.

Якщо виявлені розбіжності між даними аналітичного і синтетичного обліку, то необхідно встановити причини такого відхилення і винуватців.

Вибірковою перевіркою ревізор встановлює наявність основних засобів за місцями їх експлуатації (на підставі інвентарних списків). Якщо виявлена недостача основних засобів, то необхідно взяти письмове пояснення у матеріально відповідальної особи і вжити відповідні заходи із відшкодування вартості даного об'єкта основних засобів.

Перевіряючи якість проведеної на підприємстві інвентаризацій основних засобів, слід вияснити:

 1. дотримання строків інвентаризації і порядку її проведення на підприємстві;

 2. оформлення підсумків інвентаризації (протягом 10 днів).

Одночасно ревізор повинен уважно вивчити матеріали попередніх інвентаризацій, особливу увагу звертаючи на правильність відображення результатів в бухгалтерському обліку. На підставі вивчення всіх матеріалів інвентаризації ревізор робить висновки про якість проведеної інвентаризації.

Після цього перевіряється, чи всі об'єкти основних засобів закріплені за матеріально відповідальними особами. Для цього вартість закріплених за матеріально відповідальними особами основних засобів зіставляють із залишком по дебету рахунка "Основні засоби" на дату перевірки.

Встановивши порушення, ревізор повинен з'ясувати, чому воно допущене, хто винен і якими є його наслідки.

Завершують ревізію перевіркою правильного зберігання зайвих, непотрібних, законсервованих основних засобів. Практика роботи показує, що такі об'єкти основних засобів часто зберігаються під відкритим небом і розкомплектовуються.

За всіма фактами такого зберігання об'єктів основних засобів необхідно провести детальне розслідування, в результаті якого виявити розмір заподіяної шкоди та її винуватців.

2.3. Ревізія операцій по руху основних засобів.

Обсяг основних засобів збільшується за рахунок: капітальних інвестицій з власних джерел, безоплатного надходження та оприбуткування надлишків основних засобів, виявлених під час інвентаризації.

Проводячи ревізію, необхідно взяти до уваги, що облік основних засобів ведеться на рахунку 10 "Основні засоби" за первісною вартістю, яка складається з таких витрат:

 • суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

 • реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

 • суми ввізного мита;

 • суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);

 • витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;

 • витрати на установлення, монтаж, налагодження основних засобів;

 • інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Слід пам'ятати, що до первісної вартості основних виробничих засобів не включаються суми ПДВ, сплачені постачальникам, як такі, що відшкодовуються з бюджету. Витрати на сплату відсотків за користування кредитом теж не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок позикового капіталу.

Обліку підлягають як основні засоби, що використовуються, так і ті, що зберігаються на складі, законсервовані або віддані в оренду.

Детальній перевірці підлягають операції із надходження основних засобів за рахунок капітальних інвестицій.

Законність надходження основних засобів в результаті капітальних інвестицій визначають шляхом зіставлення оприбуткованих об'єктів основних засобів з переліком, передбаченим титульним списком, а також з актами приймання-передачі, рахунками, накладними. При цьому ретельно перевіряють ведення обліку по таких основних засобах і джерелах їх фінансування. Особливу увагу слід приділити перевірці операцій з оприбуткування безоплатно одержаних основних засобів.


 
 

Цікаве

Загрузка...