WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Господарські операції - Курсова робота

Господарські операції - Курсова робота

— витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, факс тощо);

— амортизація нематеріальних активів загальногосподарського

використання;

— витрати на урегулювання спорів у судових органах;

— податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів і обов'язкових платежів, які включаються до виробничої вартості продукції (робіт, послуг);

— плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

— інші витрати загальногосподарського значення.

Рахунок 93 "Витрати на збут" призначено для обліку витрат, пов'язаних з реалізацією (збутом) готової продукції (товарів, робіт, послуг):

— витрати пакувальних матеріалів для затарення готової продукції на складах готової продукції;

— витрати на ремонт тари;

— оплата праці і комісійні винагороди продавцям, торговим агентам і працівникам підрозділів, які забезпечують збут;

— витрати на рекламу і дослідження ринку (маркетинг);

— витрати на передпродажну підготовку товарів;

— витрати на відрядження працівників, які зайняті збутом;

— витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, пов'язаних із збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона тощо);

— витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) згідно з умовами договору (базису) поставки;

— витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

— витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової продукції (товарів), що зберігається на складі підприємства;

— витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філій, представництв) підприємства;

— інші витрати, пов'язані із збутом продукції (товарів, робіт, послуг).

Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності" призначено для обліку інших операційних витрат, у тому числі:

— витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи";

— собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей

бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти;

— собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей

бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат,

пов'язаних з їх реалізацією;

— сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

— втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства);

— втрати від знецінення запасів;

— нестачі й втрати від псування цінностей;

— визнані штрафи, пеня, неустойка;

— витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

— інші витрати операційної діяльності.

Операційні витрати, відображені протягом звітного періоду на дебеті зазначених рахунків, в кінці звітного періоду списуються з кредиту цього рахунка на дебет рахунка 79 "Фінансові результати".

5.Облік доходів від основної та іншої операційної діяльності (50).

Фінансовий результат від операційної діяльності включає в себе фінансовий результат від реалізації, а також інші операційні доходи і витрати.

Для обліку операцій, пов'язаних з реалізацією, використовуються рахунки:

70 "Доходи від реалізації",

90 "Собівартість реалізації".

Для обліку операцій з реалізації готової продукції використовуються такі субрахунки:

701 "Дохід від реалізації готової продукції",

901 "Собівартість реалізованої готової продукції".

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

1. Покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

2. Підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

3. Сума доходу може бути достовірно визначена;

4. Є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Для відображення всіх інших доходів від основної діяльності (крім доходів від реалізації) використовуються такі рахунки:

Рахунки 71 "Іншій операційний дохід" та 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Інший операційний дохід включає:

- дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій);

- дохід від реалізації основних засобів і нематеріальних активів;

- дохід від реалізації іноземної валюти;

- дохід від операційної оренди активів;

- дохід від операційної курсової різниці;

- отримані економічні санкції (пені, штрафи, неустойки);

- відшкодування раніше списаних активів;

- дохід від списання кредиторської заборгованості;

- субсидії, фінансова допомога (гранти, цільове фінансування, — крім фінансування капітальних інвестицій);

- інші доходи від операційної діяльності.

У кінці звітного періоду (місяця, року) сальдо рахунків 71 і 94 списуються на субрахунок 791 "Результат основної діяльності".

6. Звіт про власний капітал (60).

Зміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал". Норми цього П(с)БО стосуються підприємств, організацій та інших юридичних осіб (надалі – підприємства) усіх форм власності, крім банків і бюджетних установ.

Мета складання звіту про власний капітал – розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства впродовж звітного періоду.

Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.

Таблиця. Зміст статей звіту про власний капітал.

Стаття

Зміст

1

2

Залишок на

початок року Залишок на кінець року

Суми власного капіталу, наведені в балансі підприємства відповідно на початок і кінець звітного періоду

Зміна облікової політики Виправлення суттєвих помилок

Інші зміни

Суми корегувань, передбачених П(с)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах". Зазвичай наведена у звітності сума прибутку за звітний період і сума нерозподіленого прибутку не змінюється, за винятком деяких ситуацій, коли, наприклад: 1) виявлено суттєві помилки, що призвели до необхідності змінити показники попередніх років у зв'язку з тим, що наведені раніше дані не можуть вважатися достовірними; 2) відбулася зміна облікової політики. Суму корегування суттєвої помилки, що належить до попередніх періодів чи таких, що виникли через зміни облікової політики, потрібно відображати у звіті за статтею "Нерозподілений прибуток" ("Непокритий збиток")

Скорегований залишок

Залишок власного капіталу на початок звітного періоду після внесення відповідних корегувань

Переоцінка активів

Наводяться дані, які відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповідними Положеннями (стандартами)

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

Сума чистого прибутку (збитку) зі звіту про фінансові результати

Розподіл прибутку

Наводяться дані, які відображають розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу та ін.

Внески учасників

Наводяться дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу підприємства

Вилучення капіталу

Наводяться дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин

Інші зміни в капіталі

Дані про всі інші зміни у власному капіталі підприємства, не включені до вищезазначених статей, зокрема списання невідшкодованих збитків, та інші зміни

Разом зміни в капіталі

Підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, що визначається як сума всіх змін упродовж звітного року внаслідок переоцінки активів, використання чистого прибутку, вилучення капіталу та інших змін


 
 

Цікаве

Загрузка...