WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Внутрішньогосподарський контроль Промінвестбанку - Курсова робота

Внутрішньогосподарський контроль Промінвестбанку - Курсова робота

- суми списаних прострочених відсотків у кореспонденції з рахунком "Доходи майбутніх періодів" по кредитних операціях.

Аналітичний облік здійснюється в розрізі позичальників по кожному кредитному договору.

4. Організація внутрішньогосподарського контролю і аналізу Промінвестбанку.

Промінвестбанк неухильно підтримує репутацію надійного та прозорого банку, діяльність якого відповідає вимогам чинного законодавства. Це обумовлено як обраною стратегією керівництва, так і наявністю ефективної системи внутрішнього контролю, яка забезпечує законність, ефективність і безпеку банківських операцій, захищає від потенційних ризиків, помилок та втрат.

Значну роль в системі внутрішнього контролю банку посідає Служба внутрішнього аудиту, організаційний статус якої передбачає функціонування підрозділів внутрішнього аудиту в усіх регіонах України та їх підпорядкованість Департаменту внутрішнього аудиту як єдиному координаційному центру.

Процедури проведення внутрішнього аудиту ґрунтуються на методиці оцінки банківських ризиків, запровадженій Базельським комітетом з банківського нагляду, та враховують міжнародний досвід. Увага Служби внутрішнього аудиту зосереджена на дотриманні банком вимог чинного законодавства України, попередженні порушень та недоліків в діяльності структурних підрозділів банку, оцінці адекватності запроваджених систем внутрішнього контролю та операційних процедур, надання рекомендацій щодо ефективного управління ризиками банківської діяльності.

Якість та повнота аудиторських перевірок забезпечується власними стандартами аудиту та методологічною базою з проведення внутрішнього аудиту, постійним моніторингом результатів перевірок, поєднанням фахівцями Служби знань в області аудиту, глибокого розуміння бізнесу та багаторічного досвіду банківської роботи.

Упродовж 2005 року Службою внутрішнього аудиту здійснено біля 1000 аудиторських перевірок та контрольних заходів, що дозволило банку уникнути можливих втрат та знизити рівень впливу потенційних ризиків, притаманних банківській діяльності. Аудиторські висновки та результати роботи Служби розглядаються керівництвом банку та слугують основою для прийняття рішень з вдосконалення управління банком, підвищення його конкурентноздатності, впровадження сучасних технологій та вдосконалення процедур внутрішнього контролю.

Управління банківськими ризиками є одними із ключових елементів стратегії розвитку Промінвестбанку. Банк реалізує комплекс процедур з управління ризиками, використовуючи пропозиції та рекомендації Базельського Комітету (Базель II) й інших міжнародних організацій щодо контролю за банківською діяльністю.

З метою створення максимально ефективної системи управління ризиками у звітному році продовжувалася цілеспрямована робота з удосконалення системи оцінки, аналізу й управління усіма видами ризиків. Розроблені нові положення: Політика управління ризиком платоспроможності; Політика управління кредитним ризиком; Політика управління ризиком ліквідності.

Для ефективного управління ризиками в банку розроблені та діють процедури управління ризиками ліквідності, операційними, процентними, валютними, кредитними і ринковими ризиками. Дані процедури обмеження ризиків застосовуються для забезпечення стійкості і надійності Банку при досягненні запланованих результатів діяльності.

Промінвестбанк постійно вдосконалює методології оцінки і управління ризиками, що дозволяє приймати найбільш ефективні рішення за різними напрямками діяльності банку в ринкових умовах. Ефективність розроблених і впроваджених в банку процедур з управління ризиками підтверджується спроможністю завчасно виявляти і кількісно вимірювати позиції Промінвестбанку у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій.

Відповідно до статті 44 Закону України "Про банки і банківську діяльність" для управління ризиками в банку працюють:

  • Комітет з питань управління активами і пасивами;

  • Головний кредитний комітет;

  • Головний тарифний комітет.

Все більше уваги приділяється аналізу та оцінці ризиків, з якими стикаються банки в процесі діяльності. Розуміння ризику, його оцінка і методи управління ним в Промінвестбанку є пріоритетними, тому система управління ризиками постійно вдосконалюється і розвивається.

5. Аудит фінансово-господарської діяльності Промінвестбанку.

Історично аудиторські фірми виникли ще в XIX столітті, коли з ростом компаній, розширенням сфер їхньої діяльності, інтернаціоналізацією бізнесу, в цілому відбулося відділення безпосередніх власників (акціонерів) компаній від властиво управлінських структур компаній (директори, що управляють й інше наймане керівництво). При виконанні своїх обов'язків керівництво компаній, банків повинне було періодично становити фінансові звіти про проведеній роботі, вірогідність яких і перевірялася за допомогою фахівців-аудиторів, що практикують самостійно, або представників аудиторських фірм. Аудиторські фірми створюються як незалежні від свих клієнтів і від органів державного керування.

Таким чином, аудит означає незалежну експертизу й аналіз фінансової звітності підприємств, банків, організацій, установ й інших суб'єктів ринкових відносин.

Ціль аудита - установлення реальності, повноти й вірогідності надаваної звітності, відповідність її чинному законодавству, а також вимогам, пропонованим до бухгалтерського обліку й фінансової звітності.

Обличчя, що перевіряють стан фінансово-господарської діяльності компаній, фірм, установ, і інших комерційних структур, називаються аудиторами (у перекладі з латинського - слухач). Аудитор може працювати самостійно, маючи сертифікат про кваліфікації, або як представник аудиторської фірми.

Аудиторські перевірки частіше здійснюють спеціальні аудиторські фірми, які виконують також консультаційну діяльність (з питань комерційної, фінансової діяльності, веденню бухгалтерського обліку, організації внутрішнього контролю, по оподатковуванню й іншим питанням).

Найважливішою умовою розвитку цивілізованого ринку аудиторських послуг є відповідний рівень підготовки аудитора. Аудитор повинен мати бездоганну репутацію й високу кваліфікацію.

Ліцензію для банківського аудита видає Центральний банк України. Проведення аудиторської діяльності без атестації й одержання ліцензії забороняється.

Діяльність банків специфічна. Вони працюють насамперед з притягнутими коштами, включаючи кошти населення. Це обставина викликає необхідність особливого контролю за діяльністю банків з боку держави в особі банку України за законністю чинених ними операцій й їхнім фінансовим становищем.

Аудиторські перевірки характеризуються комплексністю, незалежністю, а також розробкою позитивних рекомендацій в інтересах засновників банку.

Банківський аудит, як й аудит взагалі, підрозділяється на зовнішній й внутрішній.

Зовнішній аудит здійснюється незалежними аудиторськими фірмами; його основною метою є підтвердження фінансового становища банку.

Внутрішній аудит можна розглядати як систему мер безпеки банку з метою забезпечення захисту інтересів вкладників, збереження й досягнення конкретних результатів у діяльності банку.

Він включає сукупність планів банку, методів і процедур, застосовуваних усередині нього для захисту активів, збільшення прибутку, забезпечення чіткого виконання вказівок керівництва банку.

Внутрішній аудит організаційно представлений як структурне підрозділ банку й підкоряється керівникові банку.

Завдання внутрішнього аудита можуть бути різноманітними:

- перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку;

- перевірка правильності ведення рахунків по витратах і доходам банку (правомірність віднесення витрат на ті або інші статті, законність сформованого прибутку, своєчасність списання витрат по рахунках й т.буд.);

- перевірка законності виконання окремих операцій й ін.

Вартість аудиторських послуг визначається договором, ув'язненим аудиторськими фірмами з банками. Договір може укладатися як на проведення разової перевірки, так і на аудиторське обслуговування протягом певного періоду.

Аудиторське підприємство при виконанні своєї роботи має право:

- одержувати від керівників банків й інших кредитних установ всі документи, що стосуються діяльності банків;

- бути присутнім на загальних зборах засновників (акціонерів) банків, засіданнях правлінь під час обговорення будь-якого питання, що входить в компетенцію аудиторів;

- жадати від будь-якого співробітника банку, що перевіряє, таку інформацію й роз'яснення, які необхідні для виконання аудиторами своєї роботи;

- перевіряти в будь-який час всі первинні бухгалтерські документи контрольованого банку.

Аудиторська фірма зобов'язана надавати об'єктивне аудиторське висновок:

- про вірогідність даних бухгалтерського балансу банку на дату складання звіту;

- про відповідність бухгалтерського обліку вимогам нормативних документів;

- про дотримання банком банківського законодавства України;

- про відповідність результатів фінансово-господарської діяльності банку його звітності;

- про правильність оголошення оподатковуваного прибутку;


 
 

Цікаве

Загрузка...