WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Внутрішній аудит - Курсова робота

Внутрішній аудит - Курсова робота

При формулюванні цілей аудиторського завдання слід звертати увагу на систему контролю i процес корпоративного управління, що стосується об'єктів аудиту. Цілі аудиту є основою процесу планування, від якого залежить ефективність аудиту, а також результат оцінки діяльності аудиторської служби.

Відповідність i взаємозв'язок цілей господарюючого суб'єкта з цілями внутрішнього аудиту наведено в таблиці 2.2. [8, c.198]

Таблиця 2.2. Взаємозв'язок цілей підприємства i цілей внутрішнього аудиту.

з/п

Цілі підприємства

Цілі внутрішнього аудиту

1

2

3

1

Постійне удосконалення ефективності діяльності підприємства.

Виявлення внутрішніх резервів підприємства і визначення шляхів їх ефективного використання.

2

Дотримання єдиної методики бухгалтерського обліку на всіх підприємствах зі складною організаційною структурою. Правильне формування зведеної і консолідованої звітності.

Уніфікація і стандартизація облікових процесів, постійне консультування облікових працівників.

3

Дотримання вимог чинних нормативних актів і стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

Інформування співробітників про існуюче законодавство та нормативні акти, що стосуються їх діяльності.

4

Організація контролю з метою запобігання порушень, марнотратства, розкрадань.

Розробка системи контролю, що дає можливість попередити неефективність господарювання. Виявлення та інформування керівництва про серйозні порушення, зловживання тощо.

5

Розвиток і удосконалення управлінських навичок співробітників.

Розробка адекватної програми навчання співробітників.

6

Досягнення запланованих показників діяльності підприємства.

Перевірка фактичного виконання прийнятих планів.

7

Забезпечення високого рівня обслуговування клієнтів.

Розробка політики та стандартів обслуговування клієнтів, контроль за їх дотриманням.

Поставлені перед співробітниками служби індивідуальні завдання повинні включати:

- аналіз і оцінку адекватності елементів системи внутрішнього контролю;

- дотримання підприємством положень нормативних і законодавчих актів;

- наявність та ефективність ведення бухгалтерського обліку й облікових процедур;

- наявність у системі управління підсистеми, що контролює виявлення і виправлення можливих помилок.

2.5 Методика проведення внутрішнього аудиту

Методика є важливим інструментом роботи системи внутрішнього аудиту. Керівник використовує її при підготовці перевірки, складанні програми і розподілу обов'язків між внутрішніми аудиторами. Пропонована методика розроблена на прикладі загального аудиту і включає три розділи: [18, c.15]

1. Планування внутрішнього аудиту і інша підготовча робота.

2. Основні напрями аудиторської перевірки, що складає безпосереднє рішення задач по перевірці: операцій з наявними грошовими коштами; операцій на рахунках в банках; операцій зовнішніх розрахунків; розрахунків по заробітній платні; операцій з основними засобами; обліку виробничих запасів; фінансових вкладень; витрат; фінансових результатів, фундацій, резервів, кредитів і позик; правильності нарахування і сплати податків.

3. Порядок складання звіту, його узгодження і представлення керівництву.

Направлену на досягнення цілей при рішенні задач внутрішнього аудиту методику необхідно проаналізувати в різних аспектах, яким властиві: вертикальний, горизонтальний, трендовий аналіз окремих статей балансу, а також розрахунок і оцінку коефіцієнтів (ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності, фінансової незалежності і визначення його впливу на стратегії управління). Необхідна для визначення цих коефіцієнтів інформаційна база, яка готується на основі бухгалтерської і статистичної звітності, а також даних бухгалтерського обліку.

Залежно від специфіки сегмента, що перевіряється, аналіз може, проводиться по наступних напрямах:

- аналіз фінансового стану за даними балансу, при цьому проводиться вертикальний аналіз (аналіз питомої ваги окремої статті балансу в його загальному підсумку), горизонтальний (аналіз темпів зростання або зниження сум по статтях балансу в звітному періоді в порівнянні з попереднім), трендовий (аналіз визначається середньорічним темпом приросту по статтях балансу і розраховується його прогнозне значення, хоча при цьому і присутній недолік заснований на тенденції екстраполяції, перенесенні даних тенденції на майбутнє);

- розрахунок і оцінка коефіцієнтів ліквідності, таких як загальний показник ліквідності, коефіцієнт абсолютної і поточної ліквідності; коефіцієнтів забезпечення власними засобами, коефіцієнтів відновлення або втрати платоспроможності (варто відмітити, що в Україні це основний коефіцієнт, який характеризує життєдіяльність підприємства);

- розрахунок і оцінка фінансової стійкості: абсолютна стійкість, нормальна стійкість, нестійкий фінансовий стан, кризовий стан.

- оцінка ділової активності; розрахунок і аналіз фінансового циклу;

- аналіз чинника прибутку від реалізації;

- аналіз рентабельності організації; розрахунок коефіцієнта фінансової незалежності, його вплив на вибір стратегії управління;

- аналіз руху власного капіталу; розрахунок чистих активів;

- аналіз руху грошових коштів; оцінка достатності грошових коштів.

- аналіз руху позикових засобів;

- аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості;

- аналіз майна, що амортизується (обсяг, динаміка, структура, ефективність);

- аналіз руху засобів фінансування довгострокових фінансових вкладень.

Варто відзначити, що при оцінці і розрахунку фінансової стійкості важливо розглядати не окремо взяті показники, а їх різні комбінації і залежність.

Загальний порядок організації та проведення внутрішнього аудиту наведений нижче (табл. 2.3). [8, c.197]

Таблиця 2.3. Порядок організації проведення внутрішнього аудиту

Етапи робіт

Зміст робіт

Джерела інформації

Робочі документи

1

2

3

4

Інформаційне забезпечення перевірки

Визначення переліку документів правового, економічного, організаційно-технологічного та організаційного забезпечення

Законодавчі і нормативні акти, рекомендації, внутрішні положення, стандарти тощо

Можливість швидкого пошуку необхідного нормативного документу (дискета, реєстр тощо)

Складання плану перевірки

Отримання необхідної інформації по завданнях з перевірки. Складання календарного графіку робіт і розподілу обов'язків

Документи, звітність, Наказ про облікову політику, інформація про організацію бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю

Встановлення складу робочих документів (робочий зошит, бланки тестів, опитувальники)

Процес перевірки

Визначення способів виконання роботи по кожному завданню. Отримання необхідної інформації та її систематизація

Первинна документація, облікові регістри, Головна книга, фінансова звітність

Запис виявлених відхилень, порушень, зловживань у робочому зошиті

Обговорення попередніх висновків і пропозицій аудитора з керівництвом структурної одиниці, що перевіряється

Надання попередніх висновків і пропозицій. Отримання додаткової інформації, якщо виникла потреба в нових даних для обґрунтування висновків

Інформація, отримана в ході перевірки. Робочі записи аудитора

Аудиторські записи, що вимагають додаткової інформації. Обґрунтування пропозицій, рекомендацій та висновків. Пропозиції та зауваження аудитора

1

2

3

4

Підготовка звіту (висновку) та пропозицій аудитора

Систематизація аудиторських записів за завданнями, формулювання узагальнюючих висновків. Виділення основних позицій достовірності (обґрунтованості) загального та окремих висновків

Аудиторські записи, протокол обговорення попередніх висновків

Звіт (висновок) про результати аудиторської перевірки, довідка до висновку, підписана аудитором та посадовими особами, діяльність яких перевірялась

Впровадження рішень, пропозицій за результатами перевірки

Підготовка проекту наказу та розпоряджень, щодо усунення порушень та відхилень, виявлених перевіркою

Звіт (висновок) аудитора про результати перевірки

Накази та розпорядження керівництва, прийняті за результатами перевірки


 
 

Цікаве

Загрузка...