WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів - Курсова робота

Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів - Курсова робота

Перше джерело – показники, які характеризують майновий та фінансовий стан підприємств.

Друге джерело – показники, які характеризують довкілля, передусім ринок цінних паперів.

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", а також Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів, які регламентують питання фінансової звітності, обліково-аналітичний процес завершується узагальненням даних поточного обліку в балансі періоду та складанням бухгалтерської фінансової звітності про діяльність суб'єкта господарювання.

Звітність містить відомості про стан господарських коштів і джерел їх утворення, про фінансові результати роботи підприємства, затрати, доходи, результати, рух грошових коштів, власний капітал та інші дані. Вона складається і використовується усіма суб'єктами господарювання – на підприємствах, в об'єднаннях, концернах, по регіонах, галузях і в цілому по народному господарству країни.

В економічній літературі звітність як економічна категорія трактується у двох аспектах (розрізах): з одного боку, вона є економічною інформацією про фінансовий стан, виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємства, а з іншого – звітність як елемент бухгалтерського обліку – це метод узагальнення і подання інформації про результати діяльності підприємства.

Слід зауважити, що звітність має включати не тільки систему економічних показників, а й сукупність способів і прийомів узагальнення даних обліку та фінансового стану підприємства. Отже, це не тільки впорядкована система економічних показників, які відображають умови та результати виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємств, їхній фінансовий стан за звітний період, а й сукупність способів та прийомів узагальнення даних поточного обліку для управління.

Звітність може включати як якісні, так і кількісні характеристики, як вартісні, так і натуральні показники, відображені в бухгалтерському обліку. Органічний зв'язок між бухгалтерським обліком і звітністю встановлюється лише у тому випадку, коли підсумкові дані поточного обліку за звітний період відображаються у відповідних звітних формах у вигляді синтезованих показників, що досягається складанням балансу періоду.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене Міністерством фінансів України, не виділяє такий критерій, як функції звітності, а подає визначення мети фінансової звітності.

Рис. 3. Користувачі фінансової звітності підприємства

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам (рис. 3) повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства, яку вони потребують для прийняття рішень. Така звітність забезпечує загальні інформаційні потреби широкого кола користувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття управлінських рішень (табл. 2).

Таблиця 2

Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів

Користувач звітності

Інформаційні потреби

Власники, інвестори

Придбання, продаж цінних паперів і володіння ними.

Участь у капіталі підприємства. Оцінювання якості управління. Визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу

Керівництво підприємства

Регулювання діяльності підприємства

Банки, постачальники та інші кредитори

Забезпечення зобов'язань підприємства. Оцінювання здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання щодо кредитів, процентів за ними та погашення кредиторської заборгованості

Замовники, покупці та інші дебітори

Оцінювання здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання

Працівники підприємства

Оцінювання здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання перед працівниками та їх забезпечення

Формування макроекономічних показників

З табл. 1 видно, що звітність має двосторонній характер, а саме: надає економічну інформацію як зовнішнім, так і внутрішнім користувачам. З одного боку, вона адресована акціонерам і клієнтурі даного підприємства, тобто особам та організаціям, які зацікавлені в отриманні достовірної інформації про стан і результат його діяльності, а з іншого – використовується керівниками підприємств для прийняття управлінських рішень. Зовнішні користувачі за допомогою звітності мають можливість:

– прийняти рішення щодо діяльності та умов ведення справ з тим чи тим партнером;

– уникнути видачі кредитів ненадійним клієнтам;

– оцінити доцільність придбання активів тієї чи тієї організації;

– правильно побудувати відносини зі своїми замовниками;

– оцінити фінансовий стан потенціальних партнерів;

– узяти в розрахунок можливі ризики підприємства тощо. Внутрішні користувачі показники звітності використовують для контролю за виконанням виробничих і фінансових планів, виявлення вад і визначення шляхів їх усунення. Звітні показники використовуються для аналізу господарської діяльності на окремих ділянках виробництва, визначення її позитивних і негативних сторін, причин відхилень від плану, виявлення внутрішніх резервів для підвищення ефективності роботи підприємства.

Отже, звітність містить інформацію про реалізовану продукцію, затрати на виробництво продукції, стан господарських коштів і джерел їх утворення, про фінансові результати роботи підприємства і є корисною для користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Список літератури

 1. Гарасим П.М. Курс фінансового обліку [Текст]: навчальний посібник / П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомин. - К.: Знання, 2007. - 566 с.

 2. Гольцова, С.М. Бухгалтерський облік [Текст]: навчальний посібник / С.М. Гольцова, І.Й. Плікус. - Суми: Університетська книга, 2006. - 255 с.

 3. Гура Н.О. Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст]: навчальний посібник / Н.О. Гура, Т.Г. Мельник, Т.М. Моторина. - К.: Знання, 2007. - 310 с.

 4. Деречин В.В. Теорія бухгалтерського обліку [Текст]: навчальний посібник / В.В. Деречин, М.М. Кізім; Мін-во освіти і науки України, Одеський держ. економ. ун-т. - К.: ЦНЛ, 2006. - 352 с.

 5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [Текст]: наказ / Україна. Міністерство фінансів. - [Б. м.: б. и.], 1999. - Б. ц.

 6. Коблянська, Олена Іванівна. Фінансовий облік [Текст]: навчальний посібник / О.І. Коблянська. - 2-ге вид. виправ. і доп. - К.: Знання, 2007. - 471 с.

 7. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік [Текст]: підручник / О. В. Лишиленко. - К.: ЦНЛ, 2005. - 632 с.

 8. Ловінська Людмила Геннадіївна. Оцінка в бухгалтерському обліку [Текст]: монографія / Л.Г. Ловінська; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. економічний ун-т ім.Вадима Гетьмана. - К.: КНЕУ, 2006. - 256 с.

 9. Милявська Е.П. Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст]: навчальний посібник / Е.П. Милявська, О.І. Жабін; Мін-во освіти і науки України, Донбаська держ. машинобудівна академія. - К.: ЦУЛ, 2008. - 162 с.

 10. Михайлов М.Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу [Текст]: навчальний посібник / М. Г. Михайлов, Л. І. Полятикіна, О. П. Славкова. - К.: ЦУЛ, 2008. - 320 с. -

 11. Міжнародні стандарти фінансової звітності. Фінансові інструменти. Звітність та бухгалтерський облік (грудень 2006). Керівництво для користувачів щодо офіційного тексту МСБО 32, МСБО 39 та МСФЗ 7 [Текст] / ред. С.Ф. Голов. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2007. - 584 с.

 12. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [Текст] : наказ / Україна. Міністерство фінансів. - [Б. м.: б. и.], 1999. - Б. ц.

 13. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст] : закон України / Україна. Закон. - [Б. м.: б. и.], 1999. - Б. ц.

 14. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів [Текст]: наказ / Україна. Міністерство фінансів. - [Б. м. : б. и.], 2007.

 15. Свідерський, Є.І. Облік діяльності суб`єктів малого підприємництва [Текст]: навчальний посібник / Є.І. Свідерський, Д.Є. Свідерський; Мін-во освіти і науки України, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2008. - 472 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...