WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Витрати підприємства - Курсова робота

Витрати підприємства - Курсова робота

Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період в установленій формі для прийняття користувачем визначених ділових рішень.

Бухгалтерська звітність – це звітність, яка складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних споживачів (працівників і керівників підприємства, банків, покупців, постачальників, інвесторів тощо).

Форми фінансової звітності підприємств і порядок їх заповнення встановлюється Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України.

Мета фінансової звітності – надання користувачам інформації для прийняття управлінських рішень про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Склад фінансових звітів:

 • Баланс;

 • Звіт про фінансові результати;

 • Звіт про рух грошових коштів;

 • Звіт про власний капітал;

 • Примітки.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається станом на кінець останнього дня кварталу (року).

Підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну звітність органам до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів.

Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за належністю, а у разі надсилання її поштою – дата одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата.

Квартальна звітність подається підприємствами органам, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна – не пізніше 20 лютого наступним за звітним роком.

Перед складанням річної фінансової звітності обов'язкове проведення інвентаризації активів та зобов'язань підприємства.

Проведення інвентаризації також обов'язкове у разі: передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворення державного підприємства в акціонерне товариство; зміни матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ); встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей, а також за приписом судово-слідчих органів; пожежі, стихійного лиха або техногенної аварії; ліквідації підприємства, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Порядок проведення інвентаризації та врегулювання розбіжностей щодо фактичної наявності активів та зобов'язань з даними бухгалтерського обліку визначається Мінфіном.

Кожну форму фінансової звітності підписують керівник підприємства і головний бухгалтер. У річній фінансовій звітності підприємство зобов'язане наводити показники за попередній рік.

При заповненні статей Балансу у звітному році необхідно забезпечити відповідність показників вступного сальдо трансформації, що мала місце на підприємстві. Тут, зокрема, враховують організаційно-структурні зміни підприємства (вибуття, приєднання частин, структурних підрозділів, філій підприємства), що відбулися станом на 1 січня звітного року, виправлення таких виявлених у звітному році помилок за минулі роки, які впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), тобто наводиться скоригована на зазначені зміни величина відповідної статті Балансу станом на 31 грудня попереднього року, а у графі 4 Балансу – показник (сальдо) відповідного рахунка (субрахунка) бухгалтерського обліку станом на кінець звітного року.

Показники Балансу, які при визначенні підсумків вираховуються (вважаються від'ємними), у звітності наводяться в дужках. Дужки у затвердженому оригіналі-макеті форм фінансової звітності виготовлені друком і в такому варіанті (без знищення дужок) мають подаватися всім адресатам (користувачам), а в передбачених випадках оприлюднюватися.

На підприємстві „Рівнеінвестбуд" звітність подається періодично в податкову інспекцію та в Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, по безробіттю та по страхуванню віднещасних випадків,також подається статистична звітність, згідно встановлених термінів (фінансова звітність „Рівнеінвестбуд" наведена в додатках). Після закінчення поточного року первинні документи подаються в архів підприємства.

Висновки

Під час з написання курсової роботи з фінансового обліку на тему „Облік витрат підприємства", я закріпила теоретичні і практичні знання, які отримала під час вивчення дисципліни „Фінансовий облік", перевірила вміння застосовувати ці знання для оцінки постановки обліку на підприємстві „Рівнеінвестбуд" і розвинула навички самостійної роботи, використовуючи отримані знання з організації і методики наукових досліджень.

У першому розділі курсової роботи я дала характеристику витратам підприємства, і встановила, що:

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати" визначає методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності.

До витрат підприємства ОКБП „Рівнеінвестбуд" належать такі витрати, як адміністративні, витрати від звичайної діяльності, витрати на збут, інші витрати операційної діяльності, інші витрати.

В другому розділі наводила вимоги до визнання, класифікації та оцінки витрат. Усі витрати підприємства, згідно з П(С)БО 16, поділяються на виробничі, операційні та інші витрати діяльності.

У третьому розділі описала порядок відображення господарських операцій з витрат підприємства у первинних документах. На підприємстві „Рівнеінвестбуд" ведуться такі первинні документи: видатковий касовий ордер, прибутковий касовий ордер, платіжне доручення, посвідчення про відрядження, звіт про використання грошових коштів, наданих на відрядження або під звіт, податкова накладна, накладна, рахунок, акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, акт на списання основних засобів, інвентарна картка тощо.

В четвертому розділі я дослідила організацію аналітичного і синтетичного обліку витрат підприємства. Важливе значення в аналітичному і синтетичному обліку відіграють реєстри, оскільки вони дозоляють оперативно і без помилок узагальнити інформацію, отриману з первинних документів. Аналітичний та синтетичний облік підприємства ведеться згідно журналів-ордерів по рахунках та стандартах бухгалтерського обліку. Також розглянула такі важливі питання, як облік собівартості реалізації продукції, облік адміністративних витрат, облік витрат на збут, облік інших операційних витрат, облік інших витрат, тобто облік витрат від звичайної діяльності та облік витрат від надзвичайної діяльності.

В п'ятому розділі курсової роботи визначила порядок формування показників формування фінансової звітності на підставі даних обліку.

Список використаної літератури

 1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність"// Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №9

 2. П(С)БО1 „Загальні вимоги до фінансової звітності" // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №6

 3. П(С)БО3 „Звіт про фінансові результати"// Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №6

 4. П(С)БО9 „Запаси"// Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №11

 5. П(С)БО16 „Витрати"// Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №2

 6. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004 - № 4: Бухгалтерський облік. Правове регулювання, стандарти, контроль. – 416 с.

 7. Долгажданський М.І., Долгожданський А.М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Львів: Львівський банківський інститут НБУ, 2003. – 494с.

 8. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – Київ: Видавництво „Центр навчальної літератури", 2004. – 623с.

 9. Рудницький В.С., Лазаришина І.Д., Бачинський В.І., Поліщук В.Л. Організація первинного обліку та економічного аналізу: Навчальний посібник. – Киів:ВД „Професіонал", 2004. – 480 с.

 10. Сухарський В.С. економічний словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. – 328 с.

 11. Чебанова Н.В., василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: посібник. – Київ: Видавничий центр „Академія", 2002. – 627 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...