WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Витрати підприємства - Курсова робота

Витрати підприємства - Курсова робота

На субрахунку 948 „Визнані штрафи, пені, неустойки" ведеться облік визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством законодавства та умов договорів.

На субрахунку 949 „Інші витрати операційної діяльності" узагальнюється інформація про такі витрати операційної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 94 „Інші витрати операційної діяльності", зокрема витрати житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення тощо.

На ОКБП „Рівнеінвестбуд" ведеться облік облік інших витрат операційної діяльності, зокрема, облік інших витрат операційної діяльності.

Бухгалтерські проводки по обліку інших операційних витрат:

П/П

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредет

1

2

3

4

1.

Відображено витрати підприємства на утримання об'єктів соціально-культурного спрямування

949 „Інші витрати операційної діяльності"

13"Знос необоротних активів"

20 „Виробничі запаси"

22 „МШП"

28 „Товари"

63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

65 „Розрахунки за страхування"

66 "Розрахунки з оплати праці"

2.

Списано інші витрати операційної діяльності на фінансові результати

791 „Результат основної діяльності"

94 „Інші витрати операційної діяльності"

Бухгалтерські документами, які є підставою для відображення інших операційних витрат на підприємстві „Рівнеінвестбуд", виступають:

 • по основних засобах– „Розрахунок амортизації основних засобів", „Інвентарний опис основних засобів";

 • по виробничих запасах – „Накладна вимога на відпуск матеріалів", „Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей";

 • по МШП – „Акт на списання МШП";

 • грошових коштів – „Видатковий касовий ордер", виписка банку;

 • заробітної плати – „Табель обліку використання робочого часу", а також складена на його підставі „Розрахунково полатіжна відомість".

Інші операційні витрати на підприємстві списуються щомісячно, їх списання оформлюється за допомогою розрахунку, який складається бухгалтером підприємства. Для синтетичного обліку інших витрат операційної діяльності при журнально-ордерній формі обліку використовується журнал-ордер №5.

Прикладом здійснення і відображення господарської операції у фінансовому обліку на підприємстві є:

Підприємство безоплатно передало запасні частини балансовою вартістю 2000 гривень.

На рахунку бухгалтерського обліку цю операцію відображають такими проводками:

П/П

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн

Дебет

Кредит

1.

Відображено балансову вартість переданих запасних части

949

207

2000

2.

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

941

641

400

3.

Інші витрати діяльності віднесені на фінансові результати

791

949

2400

4.1.5 Облік інших витрат

Кожне підприємство що здійснює господарські операції, пов'язані з фінансовими інвестиціями, реалізацією необоротних активів, має обліковувати витрати, що виникають у результаті цієї діяльності й мають назву „Інші витрати".

Інші витрати – витрати, що виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом і (або) реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг).

До таких витрат належать:

 • собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість і витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій);

 • собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість і витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів);

 • собівартість реалізованих майнових комплексів;

 • втрати від неопераційних курсових різниць;

 • сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;

 • витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж та ін.);

 • залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;

 • інші витрати звичайної діяльності.

Облік цих витрат ведеться на рахунку 97 „Інші витрати", який має такі субрахунки:

971 „Собівартість реалізованих фінансових інвестицій";

972 „Собівартість реалізованих необоротних активів";

973 „Собівартість реалізованих майнових комплексів";

974 „Втрати від неопераційних курсових різниць";

975 „Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій";

976 „Списання необоротних активів";

977 „Інші витрати звичайної діяльності";

978 „Виплати страхових сум і страхових відшкодувань";

979 „Перестрахування".

Облік інших витрат на ОКБП „Рівнеінвестбуд" не ведеться.

4.2 Облік надзвичайних витрат

В процесі господарської діяльності суб'єкти господарювання можуть мати справу із надзвичайними подіями (стихійне лихо, техногенні катастрофи, аварії тощо).

Надзвичайна подія являє собою випадкову і нехарактерну подію для діяльності конкретного підприємства, яка, в свою чергу, супроводжується заподіянням шкоди його власності.

Поряд із зазначеним, слід також відмітити, що сума заподіяної шкоди одночасно являє собою, з однієї сторони, надзвичайні витрати для підприємства, а з іншої – як звичайні витрати для страхової організації, яка буде безпосередньо відшкодовувати суми завданої шкоди згідно із умовами укладеного договору страхування.

Під надзвичайними витратами розуміють:

 • витрати, які пов'язані з попередженням надзвичайних подій;

 • витрати, що здійснюються в процесі ліквідації наслідків надзвичайних подій;

 • невідшкодовані збитки від надзвичайних подій. Відшкодовується як різниця між сумою завданого збитку внаслідок дії непереборної сили та сумою належного відшкодування зі сторони державного бюджету або страхової організації.

Облік втрат і витрат, пов'язаних з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вони повторюватимуться періодично або в кожному звітному періоді ведеться на рахунку 99 „Надзвичайні витрати".

До витрат від надзвичайних подій відносяться як прямі витрати за наслідками цих подій, так і витрати наздійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на відновлювальних роботах, вартість використання сировини, матеріалів тощо).

Рахунок 99 „Надзвичайні витрати" має такі субрахунки:

991 „Втрати від стихійного лиха";

992 „Втрати від техногенних катастроф і аврій";

993 „Інші надзвичайні витрати".

На субрахунку 991 „Втрати від стихійного лиха" ведеться облік втрат від стихійного лиха (повінь, землетрус, град тощо).

На субрахунку 992 „Втрати від техногенних катастроф і аврій" ведеться облік втрат, понесених підприємством у результаті техногенних катастроф і аварій, що сталися на самому підприємстві чи іншому підприємстві.

На субрахунку 993 „Інші надзвичайні витрати" ведеться облік втрат від інших надзвичайних подій.

Надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності підприємства внаслідок цих витрат.

Облік витрат від надзвичайної діяльності на підприємстві „Рівнеінвестбуд" не ведеться.

5. Формування показників звіту про фінансові результати

Згідно Порядку подання фінансової звітності від 28 лютого 2000 року всі юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, зобов'язані вести та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов'язані складати фінансову звітність, яку підписують керівник та головний бухгалтер підприємства.


 
 

Цікаве

Загрузка...