WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Витрати підприємства - Курсова робота

Витрати підприємства - Курсова робота

Аналітичний та синтетичний облік ведеться згідно журналів-ордерів по рахунках та стандартах бухгалтерського обліку. Підприємство є господарсько-розрахунковим, метою роботи якого є отримання прибутку та сплата платежів до бюджету.

Перелік форм реєстрів аналітичного та синтетичного обліку ОКБП „Рівнеінвестбуд"

Назва реєстру синтетичного обліку

Назва реєстрів аналітичного обліку

1

2

Журнал-ордер №1 по дебету рахунків: 31, 311, 37, 377, - по кредиту рахунків: 31, 311, 37, 372, 66, 661

Облік ведеться в „1С: Бухгалтерія"

Журнал-ордер №2 по дебету рахунків: 30, 301, 36, 361, 48, 68, 681, 73, 732 - по кредиту рахунків: 63, 631, 64, 641, 65, 651, 652, 653, 656, 92

Облік ведеться в „1С: Бухгалтерія"

Журнал-ордер 631 рахунку „Розрахунки з постачальниками" по дебету рахунків31, 311, 37, 371, - по кредиту рахунків: 15, 151, 20, 207, 64, 644, 90, 903, 92

Облік ведеться в „1С: Бухгалтерія

Після запису облікові регістри, документи передаються на зберігання в архів під відповідальність головного бухгалтера, які реєструються в архівній книзі і зберігаються в зачинених шафах, протягом встановлених термінів.

4.1 Облік витрат від звичайної діяльності

Рахунки 9-го класу „Витрати діяльності" використовуються для узагальнення діяльності використовуються для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності. Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку.

За дебетом рахунків цього класу відображаються суми витрат, за кредитом - списання суми витрат у кінці звітного року або щомісяця на рахунок №79 „Фінансові результати".

Витрати звичайної діяльності поділяються на: собівартість реалізації продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, облік інших операційних витрат, облік інших витрат.

Підприємство „Рівнеінвестбуд" веде облік таких витрат звичайної діяльності, як собівартість реалізації, адміністративні витрати, інші витрати операційної діяльності. Облік яких буде зазначено нижче.

4.1.1 Облік собівартості реалізації продукції

Виробничі витрати, згідно з Інструкцією із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291, відображають на таких рахунках: 23 „Виробництво", 91 „Загальновиробничі витрати", а також на рахунку 90 „Собівартість реалізації"

Собівартість реалізації відображається на рахунку №90 „Собівартість реалізації". Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції,товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

За дебетом рахунку №90 „Собівартість реалізації" відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгівельних націнок), за кредитом – списання в порядку закриття дебетових обігів на рахунку №79 „Фінансові результати".

Адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат не включають до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду – №92 „Адміністративні витрати", №93 „Витрати на збут", №94 „Інші витрати операційної діяльності".

Рахунок №90 „Собівартість реалізації" має такі субрахунки:

901 „Собівартість реалізованої готової продукції"

902 „Собівартість реалізованих товарів"

903 „Собівартість реалізованих робіт та послуг"

На субрахунку №901 „Собівартість реалізованої готової продукції" ведеться облік виробничої собівартості готової продукції.

На субрахунку №902 „Собівартість реалізованих товарів" відображається собівартість реалізованих товарів, яка визначається П(С)БО №9 „Запаси". На субрахунку №903 „Собівартість реалізованих робіт та послуг" ведеться облік собівартості реалізованих за звітний період робіт і послуг.

На підприємстві „Рівнеінвестбуд" ведеться облік собівартості реалізованих товарів та собівартість реалізованих робіт та послуг, тобто собівартість кінцевого результату виробничо-господарської діяльності підприємства і його реалізацією. Кінцевим результатам в даному випадку виступають ремонтно-будівельні роботи підприємства.

Рахунок №90 „Собівартість реалізації", згідно робочого плану рахунків підприємства, кореспондує:

За дебетом з кредитом рахунків:

За кредитом з дебетом рахунків:

23 „Виробництво"

28 „Товари"

79 „Фінансові результати"

Наприкінці звітного періоду сальдо з дебета рахунка 90 „Собівартість реалізації" списується на рахунок 79 „фінансові результати".

4.1.2 Облік адміністративних витрат

Адміністративні витрати – загальногосподарські витрати, що спрямовуються на обслуговування та управління підприємством, тобто витрати, які пов'язані з виробництвом та управлінням у масштабі всього підприємства.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №16 „Витрати" визначено, що до адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управлінням підприємством:

  • загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, затрати на проведення річних зборів, преставницькі витрати тощо);

  • витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

  • витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

  • винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

  • витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

  • амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

  • витрати на врегулювання спорів у судових органах;

  • податки збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

  • плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

  • інші витрати загальногосподарського призначення.

На рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

За дебетом рахунка 92 "Адміністративні витрати" відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 „Фінансові результати".

До загальногосподарських витрат на підприємстві „Рівнеінвестбуд" належать витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги тощо), охорона, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово-телеграфні, канцелярські витрати, сума податків, зборів (обов'язкових платежів).

Аналітичний облік ведеться за статтями витрат.

Формування витрат на рахунку №92 „Адміністративні витрати" за економічним змістом:

Рахунок 201 Рахунок801

„Сировина і матеріали" „Витрати сировини і матеріалів"

Дт Кт Дт Кт А Ф

Д І

Рахунок 22 Рахунок 809 М Н

„МШП" „Інші матеріальні витрати" І А

Дт Кт Дт Кт Н Н

І С

Рахунок 131 Рахунок 831 С О

„Знос основних засобів" „Амортизація основних засобв" Т В

Дт Кт Дт Кт Р І

А

Рахунок 661 Рахунок 811 Т Р

„Розрахунки зп ЗП" „Виплата за окладами і тарифами" И Е

Дт Кт Дт Кт В З

Н У

І Л

Рахунок 651 Рахунок 821 В Ь

„Розрахунки за пенсійними „Відрахування на пенсійне И Т

забезпеченнями" забезпечення" Т А

Дт Кт Дт Кт Р Т

А И

Рахунок 652 Рахунок 822 Т

„Розрахунки за соціальним „Відрахування на соціальне И

страхуванням" страхування"

Дт Кт Дт Кт

Рахунок 653 Рахунок 823

„Розрахунки за страхуванням „Страхування на випадок

на випадок безробіття" безробіття"

Дт Кт Дт Кт

Узагальнене формування адміністративних витрат:

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

13 „Зношеність необоротних активів"

20 „Виробничі запаси"

22 „МШП"

28 „Товари"

30 „Каса"

31 „Рахунки в банках"

37 „Розрахунки з різними дебіторами"

39 „Витрати майбутніх періодів"

63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

64 „Розрахунки за податками і платежами"

65 „Розрахунки за страхування"

66 „Розрахунки з оплати праці"

68 „Розрахунки заіншими операціями"

80 "Матеріальні витрати"

81 „Витрати на оплату праці"

82 „Відрахування на соціальні заходи"

83 „Амортизація"

84 "Інші операційні витрати"

79 „Фінансові результати"


 
 

Цікаве

Загрузка...