WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Витрати підприємства - Курсова робота

Витрати підприємства - Курсова робота

Витрати на збут – витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг).

До них належать: витрати на ремонт тари, рекламу та дослідження ринку, витрати на відрядження працівників зайнятих збутом, витрати на оплату праці продавцям, торговим агентам і працівникам підрозділів, що забезпечують збут та ін.

До інших операційних витрат відносять:

 • витрати на дослідження і розробки відповідно до П(С)БО 8 „Нематеріальні активи";

 • собівартість реалізованої іноземної валюти, що визначається перерахуванням іноземної валюти на грошову одиницю України за курсом НБУ на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати пов'язані з продажем іноземної валюти;

 • собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їхньої облікової вартості та витрат, пов'язаних з їхньою реалізацією;

 • сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

 • втрати від операційної курсової різниці;

 • визнані штрафи, пені, неустойки;

 • інші витрати операційної діяльності.

До інших витрат діяльності належать фінансові витрати, втрати від участі в капіталі, надзвичайні витрати, інші витрати (рис.4).

Рис.4. Класифікація інших витрат діяльності

У процесі своєї фінансової діяльності підприємство несе відповідні витрати.

Витрати фінансової діяльності підприємства – витрати на відсотки (за одержиними кредитами, випущеними облігаціями, фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства.

Багато підприємств, що здійснюють інвестиції, обліковують втрати від своєї діяльності за методом участі в капіталі.

Втрати від участі в капіталі – збитки від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, яві обліковують за методом участі у капіталі.

У результаті стихій, техногенних катастроф і аварій на підприємстві можуть виникнути надзвичайні витрати.

Надзвичайні витрати – втрати і витрати, пов'язані з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, і не очікується, що вони повторюватимуться періодично чи в кожному звітному періоді.

Кожне підприємство, що здійснює господарські операції, пов'язані з фінансовими інвестиціями, реалізацію необоротних активів має обліковувати витрати, що виникають в результаті цієї діяльності й мають назву „інші витрати".

Інші витрати, що виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом і (або) реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг).

До таких витрат належать:

 • собівартість реалізованих фінансових інвестицій;

 • собівартість реалізованих необоротних активів;

 • собівартість реалізованих майнових комплексів;

 • втрати від неопераційних курсових різниць;

 • сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;

 • витрати на ліквідацію необоротних активів;

 • залишкова вартість ліквідованих необоротних активів;

 • інші витрати звичайної діяльності.

3. Первинний облік витрат

Основи організації бухгалтерського обліку на ОКБП „Рівнеінвестбуд" регламентовано законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. Цей закон поширюється на всіх юридичних осіб, незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності.

Первинний облік – це початок облікового процесу, під час якого здійснюють спостереження, вимірювання господарських явищ і реєстрацію їх у первинних документах.

Первинний облік є основним джерелом економічної інформації, яка далі фіксується у носіях синтетичного та аналітичного обліку і використовується для контролю та аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації.

Підставою для здійснення записів у бухгалтерському обліці є первинні документи, які повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а коли це неможливо, то відразу після закінчення операції.

Первинні документи – бухгалтерські документи, що складаються безпосередньо в момент здійснення господарської операції, тобто фіксують ці явища вперше, складання яких є початком облікового процесу, юридичним доказом проведення господарських операцій і є єдиною підставою для відображення їх у реєстрах бухгалтерського обліку.

За порядком складання документи поділяються на первинні (які складаються в момент здійснення господарської операції) і зведені (їх складають на підставі кількох первинних документів). Первинні документи використовують для першої реєстрації господарських операцій, потім на їх основі роблять облікові записи.

На підприємстві „Рівнеінвестбуд" ведуться такі первинні документи: видатковий касовий ордер, прибутковий касовий ордер, платіжне доручення, посвідчення про відрядження, звіт про використання грошових коштів, наданих на відрядження або під звіт, податкова накладна, накладна, рахунок, акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, акт на списання основних засобів, інвентарна картка тощо. Перелік форм первинної облікової документації підприємства наведені в таблиці 1.

Бухгалтерські документи мають велике економічне та правове значення. Економічне значення полягає у тому, що вони дають оперативну інформацію з допомогою якої здійснюється оперативне управління підприємством. Правове значення документа полягає в тому, що своєчасно і правильно оформлений документ являється єдиним фактором, який підтверджує здійснення господарської операції і її законності. Документи мають доказуючу юридичну силу при виявлені різних претензій і суперечок.

Таблиця 1

Перелік форм первинної облікової документації на ОКБП „Рівнеінвестбуд"

Зміст господарської операції (призначення документу)

Назва

документу

Код

Організаційно – розпорядчі документи, які є підставою для оформлення документу

 1. надходження основних засобів від капітального будівництва

 2. внутрішнє переміщення ОС

 1. Вибуття (списання) ОС

 2. Придбання НА

 1. Списання НА

 1. Надходження будівельних товарів на склад

 1. Розрахунки за товари, роботи, послуги

 1. Розрахунки з підзвітними особами

 1. Нарахована заробітна плата

 2. Нарахування відпусток

 3. Оприбуткування готівки в касу

Видача готівки з каси

Акт

прийому-передачі ОС

Акт

прийому-передачі (внутрішнього переміщення) ОС

Акт на списання ОС

Накладна,

Податкова накладна,

Рахунок

Акт на списання НА

Податкова накладна

Платіжне доручення

Авансовий звіт

Розрахунково-платіжна відомість

Розрахунок на виплату заробітної плати на час відпустки

Прибутковий касовий ордер

Видатковий касовий ордер

ОЗ-1

ОЗ-1

ОЗ-3

Договір, наказ керівника

Договір, наказ керівника

Наказ, розпорядження керівника

Договір, наказ, розпорядження керівника

Розпорядження, наказ

Накладна постачальника, договір, розпорядження

Рахунки постачальників

Проїздні документи, касові чеки, рахунки на придбання товарів

Табель обліку робочого часу

Наказ про відпустку

Банківський чек

Платіжна відомість

Обов'язкові реквізити первинних документів: назва документа, підприємства і його підрозділів, дата його складання; зміст і підстава господарської операції; вимірники операцій (натуральні та вартісні); підписи осіб відповідальних за здійснення господарської операції. У первинних документах відведено спеціальні графи для кодів, номенклатурних номерів та інших даних, потрібних для їх механізованого опрацювання.

Первинні документи надходять до бухгалтерії, де їх перевіряють, таксують, групують, підготовляють для машинного опрацювання.

Під час руху документів кожен з них передається від однієї особи до іншої для реєстрації та опрацювання. Рух документів від моменту їх складення або одержання від інших організацій до використання для бухгалтерських записів і передання в архів називається документообігом.

На підприємствах і в організаціях перебуває в обігу багато різних документів. Тому для контролю за надходженням і своєчасним їх опрацюванням потрібно складати план-графік документообороту. Його розробляє головний бухгалтер підприємства, а затверджує керівник. Після цього графік стає обов'язковим для всіх працівників, що складають первинні документи і ведуть облік. У плані документообігу визначають терміни складання і подання документів у бухгалтерію, а також відповідальних осіб за складання, приймання та їх опрацювання у встановлені терміни. План документообороту на ОКБП „Рівнеінвестбуд"


 
 

Цікаве

Загрузка...