WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Витрати підприємства - Курсова робота

Витрати підприємства - Курсова робота

Якщо хоча б одна з умов визнання активів не виконується, актив не визнається, а витрати з придбання цього активу списуються у поточному періоді на „Інші операційні витрати".

Із зменшенням активів виникають такі витрати:

 • списання матеріалів на виробництва продукції, для ремонту основних засобів, на адміністративні цілі;

 • списання основних засобів, нематеріальних активів, МШП, що стали непридатними;

 • нарахування амортизації;

 • втрати від знецінення запасів;

 • нестачі запасів (товарів, готової продукції, комплектуючих виробів, сировини);

 • належні до сплати або сплачені штрафи, пені, неустойки;

 • нарахування резерву сумнівних боргів або списання дебіторської заборгованості, яка не сплачена;

 • благодійні внески.

Зобов'язанням є заборгованість, що виникла внаслідок минулих подій, погашення якої призведе до зменшення ресурсів підприємства, які втілюють економічні вигоди.

До витрат, що збільшують зобов'язання, належать такі нарахування:

 • заробітної плати працівникам підприємства, які перебувають з ним у трудових відносинах;

 • податків, зборів, обов'язкових платежів;

 • відрахувань на страхування;

 • орендної плати, комунальних послуг, витрат зв'язку, послуг реклами;

 • послуг сторонніх організацій (медичних, консультаційних, юридичних, аудиторських).

До витрат, згідно П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати", також належать: нестача запасів, списання запасів або необоротних активів, які визнано активами, сплата штрафних санкцій, витрати на заохочування, соціальний і виробничий розвиток, нарахування податків, в тому числі податку на прибуток.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати" визначає методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності.

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Витрати звітного періоду визначаються або зменшенням активів, або збільшенням зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Елемент витрат – сукупність економічно однорідних витрат.

Об'єкт витрат – це продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.

2. Визнання, класифікація та оцінка витрат

Критерії визнання витрат передбачають, що:

  • витрати відображають у бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань;

  • витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками) за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені;

  • витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для одержання якого їх здійснено;

  • витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображають у витратах того звітного періоду, в якому їх було здійснено;

  • якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами.

Не визнаються витратами і не включаються до Звіту про фінансові результати:

 • платежі згідно з договорами комісії, агентськими угодами та іншими подібними договорами на користь принципала та ін.;

 • попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;

 • погашення одержаних позик;

 • інші зменшення активів чи збільшення зобов'язань, що не відповідають ознакам властивим витратам;

 • витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Усі витрати підприємства, згідно з П(С)БО 16, поділяються на виробничі, операційні та інші витрати діяльності (рис.1).

Рис.1. Склад витрат підприємства

Виробництво подукції пов'язане з витратами, які називаються „виробничі" (рис.2).

Виробничі витрати – витрати на виготовлення продукції та загальновиробничі (накладні) витрати.

Рис. 2. Класифікація виробничих витрат

Виробничі витрати поділяються на прямі та загальновиробничі або накладні витрати.

Прямі витрати включають:

 • прямі матеріальні витрати (напівфабрикати, вартість сировини та матеріалів, які є основою продукції, що виготовляється тощо);

 • прямі витрати на оплату праці;

 • інші прямі витрати – усі інші виробничі витрати, що можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні цілі, плата за оренду земель і майнових паїв, амортизація, витрати від браку.

До загальновиробничих (накладних) витрат належать:

 • витрати на управління виробництвом, відрахування на соціальні заходи тощо;

 • амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;

 • амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;

 • витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

 • витрати на вдосконалення технології та організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи для працівників, що зайняті вдосконаленням технології та оранізації виробництва, поліпшення якості продукції, підвищення її надійності та ін.);

 • витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання виробничих приміщень;

 • витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці виробничого персоналу);

 • витрати на охорону праці, техніку безпеки та навколишнього середовища;

 • інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв та ін.).

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні та змінні.

Постійні витрати – витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції, які безпосередньо не залежать від обсягу виробництва. Наприклад, заробітна плата адміністративного персоналу, витрати на утримання офісу, підприємства тощо.

Змінні витрати – витрати, що залежать від обсягу виробництва (матеріали, заробітна плата виробничого персоналу) і не є рівнозначними у різних виробництвах.

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат і понаднормативних виробничих витрат. Собівартість продукції – це грошова форма витрат підприємства на підготовку, виробництво, виготовлення та збут продукції.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

  • прямі матеріальні витрати, які безпосередньо пов'язані з виготовленням певних видів продукції (робіт, послуг);

  • прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші витрати робітникам, зайнятих у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат);

  • інші прямі витрати (всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних майнових паїв, амортизація тощо);

  • загальновиробничі витрати.

Метою обліку собівартості продукції є своєчасне, повне і достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом продукції, а також контроль за використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів та інших витрат.

Відповідно до Типового положення в планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 473 від 26.04.96 р., та нового Плану рахунків витрат, які включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), групуються за такими елементами:

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)включають:

 • прямі виробничі витрати;

 • прямі витрати на оплату праці;

 • інші прямі витрати;

 • загальновиробничі витрати.

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлює підприємство.

До собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) не включаються операційні витрати.

Операційні витрати – витрати пов'язані з операційною діяльністю.

Рис.3 Класифікація операційних витрат

Їх поділяють на (рис.3):

 1. адміністративні витрати;

 2. витрати на збут;

 3. інші операційні витрати.

Вони є витратами звітного періоду і включаються до Звіту про фінансові результати.

Адміністративні витрати – це загальногосподарські витрати, що спрямовуються на обслуговування та управління підприємством (заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу з відрахуванням на соціальне страхування і в пенсійний фонд, канцелярські, телефонні, телеграфні витрати, утримання легкового транспорту, утримання приміщення офісу, витрати на службові відрядження адмінуправлінського персоналу і т. д.).


 
 

Цікаве

Загрузка...