WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Витрати на оплату праці - Курсова робота

Витрати на оплату праці - Курсова робота

Організаційна структура ВАТ "Добромильський ДОК" показана на рис 2.1

Права та обов'язки працівників ВАТ "Добромильський ДОК" визначається правилами внутрішнього розпорядку підприємства, що затверджується директором, а також посадовими інструкціями працівників підприємства відповідно положенням діючого законодавства.

Повноваження трудового колективу реалізується його загальними зборами. Трудовий колектив: розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу; розглядає і затверджує проект колективного договору; визначає і затверджує перелік та порядок надання робітникам підприємства пільг; приймає участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивності праці.

Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність.

Відповідальність за стан обліку, подання бухгалтерської звітності покладається на головного бухгалтера підприємства, компетенція якого визначена діючим законодавством і посадовою інструкцією (Додаток Д).

0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02b104c407040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0004c407000026680000fc5b1100ca858239c0bcb8060c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d0000000100040000000000c407b004205f1600040000002d010000030000000000

0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02b104c407040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0004c407000026680000fc5b1100ca858239c0bcb8060c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d0000000100040000000000c407b004205f1600040000002d010000030000000000

Рис.2.1. Організаційна структура ВАТ "Добромильський ДОК"

2.2 Формування облікової політики

Складовою частиною організації обліку на підприємстві є перелік документів, що використовуються для первинного відображення господарських операцій, а також перелік облікових регістрів, необхідних для накопичення і систематизації інформації. Перелік документів повинен бути затверджений в наказі або розпорядженні керівника підприємства про облікову політику і може включати: робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку у відповідності до вимог своєчасності та повноти обліку та звітності; форми первинних облікових документів, що застосовуються для оформлення фактів господарської діяльності, за якими не передбачені типові форми первинних облікових документів, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності; порядок проведення інвентаризації активів та зобов'язань; методи оцінки активів та зобов'язань; правила документообігу і технологія обробки облікової інформації; порядок контролю за господарськими операціями; інші рішення, необхідні для ведення бухгалтерського обліку.

Положення облікової політики фіксуються в наказі керівника підприємства. Облікова політика підприємства може змінюватися, якщо: змінюються статутні умови; змінюються вимоги органу, який затверджує П(с) БО; нові положення облікової політики забезпечують достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності [21, с.51-53].

Формування облікової політики на ВАТ "Добромильський ДОК" здійснюється головним бухгалтером і затверджується наказом директора. Наказ „Про організацію бухгалтерського обліку й облікову політику у 2006 році" (Додаток Б).

Згідно наказу про облікову політику підприємства, бухгалтерський облік на ВАТ "Добромильський ДОК" організований наступним чином:

на підприємстві застосовується план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій з урахуванням положень інструкції щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291;

аналітичний облік руху товарно-транспортних цінностей та послуг підприємства організований: в бухгалтерії – у відомостях обліку залишків матеріалів у кількісно-сумарному вираженні та оборотній відомості по рахунку 361 „Розрахунки з організаціями та установами"; на складах – у картках складського обліку в кількісному вираженні.

Порядок ведення бухгалтерського обліку окремих господарських операцій, зокрема обліку оплати праці, затверджено так:

оплату праці спеціалістам, службовцям, водіям та працівникам цеху по виробництву меблів проводити по посадових окладах у відповідності до затвердженого штатного розпису та згідно з встановленими граничними розмірами.

Відповідальність за виконання даних положень лежить на головному бухгалтері, який здійснює свою діяльність на підставі посадової інструкції. Опишемо головні пункти даного документу.

Мета діяльності головного бухгалтера ВАТ "Добромильський ДОК": забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлений термін фінансової та податкової звітності і контроль за раціональним, економним використанням матеріальних ресурсів, збереженням товарно-матеріальних цінностей.

Функціональні обов'язки: здійснює організацію бухгалтерського обліку, ведення первинної д окументації, здійснює контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. заповнює форми бухгалтерської та податкової звітності; контролює дотримання встановлених правил проведення інвентаризації і бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, розкрадання і псування активів підприємства; складає рахунки щодо амортизації основних засобів; приймає перевіряє звіти матеріально відповідальних осіб; попередньо візує договори на придбання і продаж, документи на відпуск товарно-матеріальних цінностей; організовує передавання матеріалів до слідчих органів, прокуратури, суду при виявленні нестачі товарно-матеріальних цінностей; приймає і розробляє документи щодо нарахування заробітної плати (наряди, табелі тощо); нараховує заробітню плату працівникам, веде книгу депонованої заробітної плати; виконує розрахунки по лікарняних листках та оплаті відпусток; утримує податки із заробітної плати та проводить нарахування податків по заробітній платі; складає та здає звіти по соціальних Фондах до 20 числа щоквартально, а до Пенсійного Фонду – щомісячно до 20 числа; забезпечує оформлення грошових документів; веде облік і відповідає за зберігання виконавчих листів і пенсійних повідомлень; складає заявки для одержання грошей у банку для виплати заробітної плати; таксує і розробляє звіти матеріально-відповідальних осіб; складає та оформляє документи з усіх банківських операцій та реєструє їх; забезпечує цільове використання коштів, отриманих у банку, веде облік щодо них; робить записи у Головній книзі, звіряє дані журналів-ордерів з оборотами за синтетичними рахунками.

Головний бухгалтер зобов'язаний ВАТ "Добромильський ДОК":

а) керуватися у своїй роботі законодавчими і нормативними документами, прийнятими у встановленому порядку, нести відповідальність за дотримання методологічних принципів і стандартів бухгалтерського обліку;

б) забезпечувати облік і контроль господарських операцій, руху активів, власності та зобов'язань, складання і подання установлених форм звітності;

в) підписувати разом з керівником підприємства грошові та розрахункові документи, кредитні і фінансові зобов'язання.

У ВАТ "Добромильський ДОК" головний бухгалтер має таких заступників: заступник головного бухгалтера, бухгалтери, обліковці, бухгалтер – касир.

Структуру бухгалтерії показано на рис 2.2

Рис.2.2 Структура бухгалтерії ВАТ "Добромильський ДОК"

Отже, в даному підрозділі було розглянуто облікову політику ВАТ "Добромильський ДОК". При організації ведення обліку підприємство дотримується Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

2.3 Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Добромильський ДОК"

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства та стану його активів і зобов'язань відіграє в ринкових умовах важливу роль. Він необхідний для поліпшення організації фінансів та підвищення ефективності їх використання в процесі господарської діяльності.

Зміст аналізу полягає у вивченні розміщення і використання засобів виробництва, платоспроможності підприємства.

При проведенні аналізу перш за все необхідно звернути увагу на зміну валюти балансу. Зростання валюти балансу є позитивним показником, але у випадках, коли це зростання відбувається не за рахунок збільшення боргових зобов'язань, а внаслідок збільшення власного капіталу.


 
 

Цікаве

Загрузка...