WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Витрати на оплату праці - Курсова робота

Витрати на оплату праці - Курсова робота

Джерелом коштів витрат на оплату праці працівників комерційних підприємств є частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх господарської діяльності. Для установ і організацій, що фінансуються з бюджету, - це кошти, які виділяються з відповідних бюджетів, а також частина доходу, одержаного внаслідок господарської діяльності та з інших джерел. Об'єднання громадян оплачують працю найманих працівників з коштів, які формуються відповідно до їх статутів.

Співвідношення окремих складових заробітної плати в загальному її обсязі становить структуру заробітної плати. У стабільних розвинених економічних системах основна заробітна плата становить 85-90% у структурі заробітної плати. В Україні в сучасних умовах через нестабільність доходів підприємств, інфляцію і складну та непостійну систему оподаткування, недостатній рівень нормування праці, питома вага тарифних ставок у заробітній платі в середньому становить 65-70%, що є одним із суттєвих недоліків в організації оплати праці. Фонд додаткової заробітної плати та інші заохочувальні і компенсаційні виплати знаходяться у співвідношенні 27% і 6% відповідно [13, с.254]

Отже, в першому розділі було розглянуто структуру фонду заробітної плати, форми і системи оплати праці, які можуть використовуватися на підприємстві, порядок нарахування деяких виплат, утримання із заробітної плати і нарахування на фонд оплати праці, варіанти нарахування і видачі заробітної плати, а також витрати на оплату праці, законодавчо-нормативну базу по оплаті праці

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ "Добромильський ДОК"

2.1 Загальна характеристика ВАТ "Добромильський ДОК".

Відкрите акціонерне товариство "Добромильський Док" було створено 25.03. 1997р. № 638 шляхом перетворення державного деревообробного комбінату "Добромиль" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26.11. 1994р. № 699/94.

Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. .

Предметом діяльності є: виробництво та реалізація меблів, їх монтаж та ремонт, виробництво пружинних блоків, торгівельна діяльність у сфері гуртової, роздрібної, комісійної торгівлі щодо реалізації непродовольчих товарів, виконання будівельно-монтажних, транспортних робіт, бухгалтерське обслуговування підприємств та організацій.

Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

ВАТ "Добромильський ДОК" самостійно здійснює планування своєї діяльності, проводить фінансування на підставі принципів госпрозрахунку і самофінансування, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку, штамп, бланки, іншу атрибутику юридичної особи.

Воно несе відповідальність по своїх зобов'язаннях всім своїм майном, на яке може бути накладене стягнення згідно з діючим законодавством України, акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать, акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Для здійснення своєї діяльності ВАТ "Добромильський ДОК" має право:

Самостійно здійснювати планування своєї діяльності і перспектив розвитку;

Виступати контрагентом в угодах, в тому числі укладати угоди, договори, контракти з юридичними та фізичними особами;

Виступати позивачем та відповідачем в суді та здійснювати інші дії що не суперечать діючому законодавству України;

Створювати дочірні підприємства з правом юридичної особи, відкривати філії, представництва, агентства, відділення, фірмові магазини, навчальні центри та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних та розрахункових рахунків, затверджувати відповідні положення;

На добровільній основі вступати в асоціації та інші господарські об'єднання, виступати засновником акціонерних та інших товариств, спільних підприємств, міжнародних об'єднань і організацій.

Майно підприємства складають основні та оборотні фонди, а також інші цінності, вартість яких відбивається в балансі.

Джерелами формування майна підприємства є: грошові, матеріальні та інтелектуальні внески власника; доходи, одержані від реалізації продукції (послуг); надходження від стягнення майнових та інших штрафних санкцій; інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

ВАТ "Добромильський ДОК" самостійно здійснює власну господарсько-фінансову діяльність, визначає напрямки підвищення її ефективності, розробляє перспективні плани економічного та соціального розвитку; будує свої господарські відношення з іншими підприємствами, організаціями, установами, тимчасовими трудовими колективами та окремими громадянами на підставі договорів, в яких обумовлюється взаємні права та обов'язки сторін; набуває необхідні матеріально-технічні ресурси та виконує замовлення по державним та договірним цінам; має право реалізувати свої вироби через власну торгівельну мережу, із цією метою відкривати фірмові магазини чи відділи в державних, кооперативних та інших підприємствах торгівлі.

Прибуток, що залишається у підприємства після сплати платежів до бюджету поступає в його повне розпорядження, а чистий прибуток спрямовується на формування єдиного фонду виробничого та соціального розвитку, фонду матеріального заохочення, резервного фонду, разом з тим підприємство може утворювати інші фонди, що впливають із цілей та завдань його діяльності (нормативи розподілу прибутку визначаються власником).

ВАТ "Добромильський ДОК" реалізує свою продукцію, роботи, послуги по цінам і тарифам, що встановлюються самостійно або на договірній основі, згідно з чинним законодавством, а взаємовідносини з найманими працівниками та службовцями будуються на договірній (контрактовій) основі і регулюються діючим законодавством.

Форми, системи і розміри оплати праці встановлюються підприємством самостійно, згідно з чинним законодавством. Трудові доходи кожного робітника визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів роботи підприємства і регулюються податками, максимальними розмірами не обмежуються.

Працівники ВАТ "Добромильський ДОК" підлягають соціальному та медичному страхуванню і соціальному забезпеченню в порядку і на умовах передбачених чинним законодавством.

Керівництво діяльністю підприємства здійснюється безпосередньо самим власником або призначеною особою. До компетенції власника відносяться: визначення загального напрямку економічного та соціального розвитку підприємства; визначення штатного розкладу (Додаток Ж); визначення порядку розподілу чистого прибутку, встановлення нормативів по утворенню фондів підприємства; дача згоди на відкриття представництв, філій, заключення договорів, відкриття в банках розрахункових та інших рахунків; вирішення інших важливих питань діяльності.

Для здійснення керівництва поточною діяльністю підприємства власником наймається директор. З ним укладається контракт, в якому визначаються його права, обов'язки і відповідальність умов його матеріального забезпечення і звільнення з займаної посади з урахування гарантій, передбачених законодавством України.

Директор має право: самостійно вирішувати всі питання діяльності підприємства за винятком віднесених до компенсації власника; видавати в межах своєї компенсації накази, розпорядження, затверджувати положення, підписує грошові, звітні та інші документи, видавати довіреності і т.п.; діючи від імені підприємства, представляти його інтереси на всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, фірмах і організаціях, укладати угоди, відкривати в банку розрахункові та інші рахунки за згодою власника, користуватися правом розпорядження коштами підприємства; вирішує питання кадрового забезпечення.

Управлінський персонал ВАТ "Добромильський ДОК" складається з: директора, заступник директора по організації та виробництві, головного інженера, головного бухгалтера, заступника директора по перспективному розвитку, заступника директора по охороні праці, провідного інженера по кадрах та зав. канцелярією.


 
 

Цікаве

Загрузка...