WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Витрати на оплату праці - Курсова робота

Витрати на оплату праці - Курсова робота

ВИСНОВКИ

Дипломне дослідження виконане на матеріалах ВАТ "Добромильський ДОК". Кваліфікаційна робота складається з трьох розділів.

У першому розділі ми розглянули дві основні форми заробітної плати: погодинну та відрядну. Погодинна зарплата нараховується робітникам залежно від кваліфікації і фактично відпрацьованого часу. Відрядна форма заробітної плати застосовується на роботах, де праця піддається точному і повному обліку, де широко використовуються норми виробітку.

На сьогоднішній день існує багато законодавчо-нормативних актів, за допомогою яких держава регулює питання оплати праці. Законодавча база оплати праці є доволі мінливою і потребує до себе постійної уваги як з боку науковців-теоретиків так і бухгалтерів-практиків у зв'язку з постійними її змінами.

Фонд оплати праці на підприємстві складається з фонду основної заробітної плати, фонду додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

У другому розділі розглянули фінансово-економічну діяльність. Так наприклад основними видами діяльності досліджуваного підприємства є:

виробництво та реалізація меблів;

виробництво пружинних блоків;

їх монтаж та ремонт;

реалізація готової продукції.

Формування облікової політики на ВАТ "Добромильський ДОК" здійснюється головним бухгалтером і затверджується наказом директора.

Метою діяльності головного бухгалтера ВАТ "Добромильський ДОК" є забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлений термін фінансової та податкової звітності і контроль за раціональним, економним використанням матеріальних ресурсів, збереженням товарно-матеріальних цінностей.

У третьому розділі ми розглядали розрахунки з витрат на оплату праці на ВАТ "Добромильський ДОК".

Основними формами для підтвердження здійснених витрат на оплату праці на ВАТ "Добромильський ДОК" є розрахунково-платіжна відомість та особовий рахунок.

Отже при написанні роботи вирішили ряд завдань, зокрема:

провели характеристику особливостей господарсько-фінансової діяльності підприємства та їх вплив на організацію та ведення бухгалтерського обліку розрахунків з витрат на оплату праці.

розглянули питання обчислення основної і додаткової заробітної плати, утримань і нарахувань на неї;

дослідили облікову політику ВАТ "Добромильський ДОК";

дослідили посадові інструкції працівників бухгалтерії ВАТ "Добромильський ДОК";

охарактеризували типові форми документації з організування витрат на оплату праці у ВАТ "Добромильський ДОК";

здійснили опис аналітичного і синтетичного обліку витрат на оплату праці досліджуваного підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. По бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07. 1999р. №996-ХVI (зі змінами та доповненнями).

 2. Про відпустки: Закон України від 14.11. 1996р. №504/96-ВР.

 3. Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу підприємства, установи, організації Наказ Державного комітету статистики України від 09.10. 1996р. №253.

 4. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18.01. 2001р. №2240-ІІІ (зі змінами і доповненнями).

 5. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03. 2000р. №1533-ІІІ (зі змінами і доповненнями).

 6. Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02. 1995р. №100 (зі змінами і доповненнями).

 7. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09. 1999 №1105-ХІV.

 8. Про колективні договори та угоди: Закон України від 01.07. 1993р. №3291-ХІІ.

 9. Про працю України: Закон України від 10.12. 1971р. №322-VIII.

 10. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22.05. 2003р. №889-ІV.

 11. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04. 1997 р. №168/97 – ВР зі змінами і доповненнями

 12. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11. 1999р. №291.

 13. Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування: Закон України від 11.01. 2001р. №2213-ІІІ.

 14. Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 22.02. 2001р. №2272-ІІІ.

 15. Про систему оподаткування: Закон України №77/97-ВР від 18.02. 1997р.

 16. Про оплату праці: Закон України від 24.03. 1995р. №108/95-ВР (зі змінами і доповненнями).

 17. Про охорону праці: Закон України від 14.10 1992р.2694-ХІІ.

 18. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів ВНЗ / Т.А. Бутинець, Л.В. Чижевська, С.Л. Береза / За ред. проф.Ф. Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000. -672 с.

 19. Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник/ за редакцією Р.Л. Хом'яка. – 2-ге видання. - Львів: "Інтелект - Захід", 2003. – 820с.

 20. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: підручник, Київ: ІЗМН, 1997.

 21. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М., Шулепова С.М. Організація бухгалтерського обліку. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 316с.

 22. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф.Ф. Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2002. - 608с.

 23. Воротіна Н.В. Теоретичні питання податкового законодавства України/ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – К., 1996.

 24. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. Київ: "А. С.К. ", 2001.

 25. Грачова Р. Бухгалтерський облік податку на прибуток // Дебет-Кредит. – 2001 – №18.

 26. Гуйда Л. Облік землі. – 2006. – №15.

 27. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. – Тернопіль, 2002. – 304 с.

 28. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник – Харьков: КОНСУМ, 1997.

 29. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег/ Пер. с англ. – М., 1978.

 30. Лишиненко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник. - К.: Вид-во "Центр учбової літератури, 2003. -524с.

 31. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т.1. - М.: Республика, 1992. - 399 с.; T.2. - М.: Республика, 1992. - 400с.

 32. Маршалл А. Принципы политической экономии: В 3 т. – М., 1993.

 33. Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України / проект USAID "Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні". - К., - 2002. - 472 с.

 34. Пушкар М.С. Фінансовий облік. - Тернопіль, 2002. - 389с.

АНОТАЦІЯ

Бакалаврська кваліфікаційна робота виконана на тему "Бухгалтерський облік витрат на оплату праці ВАТ "Добромильський ДОК". Метою бакалаврської роботи є дослідження існуючих наукових і практичних рекомендацій щодо удосконалення організації та методики обліку витрат на оплату праці на підприємстві. Розглянути поняття: зарплати, витрат на оплату праці, документування, синтетичний та аналітичний облік витрат на оплату праці ВАТ "Добромильський ДОК".

ANNOTATION

Bachelor qualifying work is executed on a theme "Record-keeping of charges of payment of labour on liability Company limite" WAT "Dobromylski DOK". The study, detailed consideration and researsh of Statutes of record-keeping, in labour on enterprise is the purpose of Bachelor work. The concept of charges of payment of labour and wages, legal frameworks and principles of forming of charges of payment of labour, is examined in Bachelor work. It is lighted The question of documenting, analytical accounting of charges of payment of labour synthetic and.


 
 

Цікаве

Загрузка...