WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Виробничі запаси - облік та аналіз - Курсова робота

Виробничі запаси - облік та аналіз - Курсова робота

11

Наказ Міністерства статистики України „Про затвердження типових первинних документів з обліку сировини і матеріалів"

Наказ Міністерства статистики України №193 від 21.06.96р.

Визначає перелік та форму типових первинних документів ,які можуть використовуватися підприємствами при обліку сировини та матеріалів.

12

Наказ Мінфіну України „Про кореспонденцію рахунків"

Наказ Міністерства фінансів №143 від 28.03.2002р.

Визначає типові бухгалтерські проведення пов'язані з обліком надходження, вибуттям та виробництвом виробничих запасів.

В першому і другому розділі дипломної роботи

13

Методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку.

Наказ Міністерства фінансів №356 від 29.12.2000р.

Надає методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку з обліку виробничих запасів.

В другому розділі дипломної роботи

При огляді нормативно-правової бази неможливо не звернути увагу на міжнародні стандарти з бухгалтерського обліку , оскільки національні стандарти з обліку були розроблені на основі міжнародних з врахуванням національних особливостей економіки України тому П(С)БО 9 „Запаси" має ряд спільних моментів з Міжнародними стандартами фінансової звітності 2 „Запаси" МСФ 2 „Запаси", зокрема, щодо умов визнання запасів і основних понять, пов'язаних з ними; рекомендації щодо використання методів оцінки запасів; розкриття інформації про запаси у формах фінансової звітності. Однак, поряд з цим можна виділити наступні відмінності у положеннях (табл.1.4)

Таблиця 1.4

Порівняння міжнародних та національних стандартів з обліку запасів

Ознака

П(С)БО 9 „Запаси"

МСФЗ 2 „Запаси"

Оцінка запасів

При надходженні

Собівартість формується з таких витрат:

1.При придбанні у постачальника.

Суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням

запасів, які не відшкодовуються підприємству; транспортно заготівельні витрати; інші витрати.

2.При виготовлені власними силами. Витрат, що утворюють виробничу собівартість, визначену за П(С)БО 16 „Витрати".

3.При внесенні до статутного капіталу. Справедливої вартості, погоджена із засновниками підприємства з урахуванням витрат, що включаються до первісної вартості запасів, придбаних у постачальника.

4.При безоплатному отриманні. Справедливої вартості.

5.При отриманні у результаті обміну на подібні активи.

Балансової вартості переданих запасів.

6.При отримані в результаті обміну на неподібні активи.

Справедливої вартості отриманих запасів.

До собівартості не включаються витрати: понаднормові витрати і нестачі запасів; проценти за користування позиками; витрати на збут; загальногосподарські та інші витрати.

Собівартість формується з таких витрат:

1.Витрати на придбання.

Ціни придбання ; мита, та інших податків; витрати на транспортування; вартості робіт з навантаження та розвантаження й інших витрат.

2.Витрати на переробку.

Витрати , безпосередньо пов'язанні з одиницею виробництва.

3.Інші витрати .

Інші витрати, якщо вони відбулися при доставці до їх теперішнього місця розпакування та приведення до теперішнього стану.

До собівартості не включаються : понаднормативні суми відходів матеріалів, оплата праці або інші виробничі,

витрати,витрати на зберігання, крім тих витрат, які зумовлені виробничим процесом і є необхідними для наступного етапу виробництва; адміністративні накладні витрати, не пов'язані з доставкою запасів до їх теперішнього місця розташування та приведення у теперішній стан; витрати на продаж

При витрачанні

Собівартість перших за часом надходження запасів (ФІФО), ідентифікована собівартість, середньозважена собівартість.

Нормативні затрати; ціни продаж

Собівартість останніх за часом надходжень (ЛІФО)

На дату балансу

Найменша з двох оцінок: первісна вартість або чиста вартість реалізації.

Чиста вартість реалізації

Розкриття інформації про запаси у фінансовій звітності.

Методи оцінки запасів; балансова (облікова) вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп; балансова (облікова) вартість запасів, відображених за чистою вартістю реалізації.

Балансова (облікова) вартість запасів, переданих у переробку, на комісію, в заставу; сума збільшення чистої вартості реалізації, за якою проведена оцінка запасів.

Сума будь-якого сторнування будь-якого часткового списання, яка визначається як дохід певного періоду; обставини або події, що спричинили сторнування списання запасів, переданих як застава для гарантії зобов'язань.

Отже, щоб зберегти об'єктивність оцінки запасів в умовах цінової нестабільності, вони відображаються в балансі за правилом найнижчої оцінки – у вітчизняному обліку і за чистою вартістю реалізації – в європейських країнах.

Значним внеском до розвитку уявлень про товарно-виробничі запаси є праці провідних вчених України, Росії та інших.

Серед них праці д.е.н., професора В.К.Радостовця, присвячені проблемам обліку товарно-матеріальних цінностей, шляхом удосконалення обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції, робіт та послуг.

Авторами проведений економіко-правовий аналіз нормативно правового регулювання і спеціалізованої літератури з обліку виробничих запасів.

Таблиця 1.5 Економіко-правовий огляд спеціалізованої літератури з аналізу та обліку виробничих запасів.

Ном

3/П

Джерело

Характеристика

Використання в роботі

1

2

3

1

Івахненко В.М. Курс економічного аналізу Навч. посіб. 5-те вид., випр. і доп. Рекомендовано МОН / Івахненко В.М. — К., 2006. — 261 с., тв. пал.

У навчальному посібнику розкривається методика економічного аналізу з урахуванням нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку і звітності. Посібник устатковано комплексом завдань для самостійної роботи студентів, необхідними для аналізу економічних процесів вихідними даними, таблицями, графіками, схемами тощо. Для перевірки знань та аналітичних навичок студентів наводяться завдання для контрольних робіт і опитування. Посібник відповідає програмі курсу "Економічний аналіз" для вищих навчальних закладів. Четверте видання виправлене і доповнене.

В третьому розділі дипломної роботи

2

"Бухгалтерія. Виробничі запаси: бухгалтерський і податковий облік" збірник систематизованог законодавства, Видавництво "Бліц - Інформ" Київ, грудень 2006, 210 с., укр..

Представлений перелік нормативних актів та інших документів, які регламентують правові, податкові та бухгалтерські правила поведінки з виробничими запасами на всіх етапах їх руху.Не менш цінною є аналітична частина збірника. В неї ввійшли статті ведучих спеціалістів в області податкового і бухгалтерського обліку. Спектр висвітлених питань самий широкий:В збірнику представлені матеріали, пов'язані з особливостями оформлення і обліку операцій тарою, запасними частинами та ін., а також нормування запасів і управління їх оборотністю.Більшість статтей супроводжуються наглядними прикладами, в яких в доступній формі показано правила документування і обліку операцій із запасами

В дипломній роботі п.п2.1, 2.2, 2.4

3

"Податки та бухгалтерський облік.Облік типових операцій (придбання запасів)", тематичний випуск, інформаційно – аналітична газета № 88 (959), видавничий будинок "Фактор", Київ, 02.11.2006, 48 с.

В цьому тематичному випуску багато корисної інформації, пов'язаної з придбанням запасів: передоплата і купівля товару на умовах товарного кредиту, загальні принципи обліку надходження запасів, купівля через підзвітну особу, отримання запасів за бартером, безоплатне отримання, придбання запасів за імпортом, придбання МШП, придбання МНМА, придбання окремих видів запасів, бланки суворої звітності, придбання тари– бухгалтерський та податковий облік

4

"Податки та бухгалтерський облік.Операції з тарою", тематичний випуск, інформаційно – аналітична газета № 38 (909), видавничий будинок "Фактор", Київ, 11.05.2006, 48 с.

В тематичному випуску розглянуто маса актуальних питань, пов'язаних з обліком тари: види тари та її облік, оподаткування операцій з тарою (ПДВ, податок на прибуток та єдиний податок), тара в роздріб (ПДВ особливості та відображення в РРО), зворотна тара.А також наведено перелік нормативних та первинних документів, пов'язаних з обліком тари

5

"Все про бухгалтерсий облік.Супертаблиця. Частина 2. Настільна книга бухгалтера", тематичний випуск, газета № 74, видавництво ТОВ "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік", Київ, 01.08.2006, 95 с.

В цьому випуску дуже детально розглянуто і висвітлено тему виробничих запасів, а саме: облік податкової малоцінки (вибуття, переоцінка, амортизація), надходження запасів, придбання ПММ, переоцінка та вибуття запасів, облік розрахунків з підзвітними особами.

В кожному розділі наведено ряд прикладів, пов'язаних з цією темою. А також багато уваги присвячено документальному оформленню.

6

"Основи економічного аналізу", навчальний посібник, В.М. Мельничук, видавництво "Кондор", Київ, 2003 рік, 128 с

В навчальному посібнику автор приділяє велику увагу економічному аналізу у всіх аспектах господарської діяльності, зокрема аналізу виробничих запасів. Проводить аналіз матеріально – технічного постачання та стану запасів, аналіз використання матеріальних ресурсів, аналіз виробництва та реалізації продукції, складу та асортименту продукції, якості та ритмічності виробництва.

7

Гадзевич О.І "Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств." Навчальний посібник. Київ: Кондор, 2004, 180 с

В цьому навчальному посібнику досліджено предмет, метод, технічні прийоми і джерела економічного аналізу. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів і їх вплив на обсяг випуску продукції

Вінниця: ВНТУ. 2007. - 191 с.

підвищення аналітичної підготовки студентів і спеціалістів.Для студентів, аспірантів, слухачів, які набувають другу економічну освіту зі спеціальності "Менеджмент організації", центрів перенавчання та підвищення кваліфікації працівників підприємств, організацій.


 
 

Цікаве

Загрузка...