WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Виникнення та становлення вітчизняного аудиту - Курсова робота

Виникнення та становлення вітчизняного аудиту - Курсова робота

Прикладом аудиторської програми може бути перевірка коштів у касі та касових операцій (табл. 1).

Таблиця 1. Програма аудиту коштів у касі та касових операцій

Завдання

Процедура перевірки

Термін проведення

Обсяг перевірки

Індекс робочих документів

Оцінка системи внутрішнього контролю

Встановлення: а) наявності договору з касиром про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

Проміжний аудит

Суцільна

-II-

6) систематичності здійснення інвентаризацій (нестачі, надлишки)

На 31.12

-II-

-II-

в) своєчасності оприбуткування коштів у касі та їх внесення на розрахунковий рахунок

Проміжний аудит

Вибір-кова

-II-

г) якості ведення касових документів

-II-

-II-

-II-

д) відповідності умов обладнання приміщення каси, зберігання коштів, цінних паперів, грошових документів та бланків суворої звітності чинним вимогам

-II-

Суцільна

Реальність існування

Спостереження за інвентаризацією грошей у касі

За станом на 31.12. звітного року

Суцільна

Право власника

Вивчення прибуткових касових ордерів з додатками, витягів банку

Проміжний аудит

Вибіркова

Для підвищення якості планування, скорочення витрат часу використовуються стандартні програми аудиторської перевірки, які аудитор може відкоригувати з урахуванням особливостей її застосування в умовах конкретного підприємства та оцінки системи внутрішнього контролю. Зміни стандартної програми, що в основному стосуються аудиторських процедур, обов'язково документуються з висвітленням причин.

Наведені у табл. 1 процедури різні за своїм обсягом. Найбільший обсяг процедур у кінці звітного року – проведення інвентаризації виробничих запасів, коштів, основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів, оцінка результатів.

Зміст плану і програми значною мірою визначається розміром підприємства. Для підприємств малого бізнесу вони більш спрощені.

Чітко спланувати і організувати виконання аудиту легше, коли замовники постійні. Проте і в цих умовах здебільшого визначаються лише терміни виконання робіт, а поетапне планування не здійснюється. Більшість аудиторських фірм, особливо з невеликим штатом аудиторів, не розробляють програм аудиту, а проводять перевірку на основі досвіду та професійної інтуїції.

Узагальнення результатів планування аудиту оформляється меморандумом (доповідною запискою), який включає:

 • короткий огляд напрямків діяльності замовника з виділенням основних партнерів (постачальників, замовників, банків тощо);

 • оцінку власного ризику у галузі і на підприємстві;

 • оцінку ефективності внутрішнього контролю та ризику контролю;

 • перелік проблем, пов'язаних з нетиповими господарськими операціями, галузевими особливостями, що потребують допомоги експертів;

 • склад аудиторської групи, графік виконання робіт, використання внутрішніх аудиторів тощо;

 • терміни виконання аудиту, строки зустрічей з керівництвом замовника та дату завершення аудиту.

Меморандум розглядається відділом (чи особою) по контролю якості аудиту, обговорюється з партнером, відповідальним за аудит, менеджером. Після необхідних коригувань план і програма приймаються до виконання.

В організації планування, особливо у розробці типових програм аудиту в Україні, важливою є допомога Аудиторської палати. Це забезпечуватиме якість аудиторських перевірок та сприятиме скороченню інструкцій з боку органів державної виконавчої влади (Мінфіну України, Фонду держмайна, Національного банку).

Задача

Визначити джерела та способи отримання аудиторських доказів, необхідних для оцінки аудитором стратегії функціонування підприємства, передбачивши такі напрямки перевірки:

 • статутна діяльність;

 • конкурентоспроможність;

 • взаємовідносини з покупцями та постачальниками;

 • ступінь довіри до підприємства;

 • перспективи функціонування підприємства.

Рішення:

Напрямки перевірки

Аудиторські докази

Джерела

Способи отримання

Статутна діяльність

1. Установчі документи

2. Баланс (форма 1)

3. Звіт про фінансові результати та їх використання (ф 2)

4. Звіт про фінансово-майновий стан підприємства (ф 3)

1. Перевірка арифметичних результатів

2. Перевірка достовірності окремих статей звітності, залишків на рахунках

Конкурентоспроможність

1. Середньогалузеві показники виробництва продукції

2. Нормативні документи

1. Проведення аналізу (порівняння) з профільними підприємствами по галузі і по регіону

2. Аналітична перевірка

Взаємовідносини з покупцями та постачальниками

1. Баланс розрахунковий

2. Оборотні відомості

3. Картки аналітичного обліку

4. Акти інвентаризації

5. Первинні документи

6. Журнали-ордери 6,7,8,11

7. Відомості

1. Перевірка відповідності залишків в балансі даним Головної книги, відображення на всіх активно-пасивних рахунках в Головній книзі і в балансі розгорнутого сальдо.

2. Відповідність підсумкових аналітичних даних оборотних відомостей розрахункових рахунків даним синтетичного обліку.

3. Суцільна і вибіркова інвентаризація розрахунків.

4. Нагляд за здійсненням окремих господарських і бухгалтерських операцій.

Ступінь довіри до підприємства

1. Анкета

1. Анкетування

2. Усне опитування працівників

Перспективи функціонування підприємства

1. Фінансова звітність

2. Плани виробництва

3. Плани економії ресурсів

1. Проведення аналізу

Список використаної літератури

 1. Бухгалтерський облік. Конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 288 с

 2. Бычкова СМ. Доказательства, используемые при аудиторськой проверке // Бух. учет. -1993. – №7.

 3. Ватуля, І. Д. Аудит [Текст]: практикум / І. Д. Ватуля, Н.А. Канцедал, О.Г. Пономаренко; Мін-во освіти і науки України, Полтавська держ. аграрна академія. – К.: ЦУЛ, 2007. – 304 с.

 4. Гончарук, Я.А. Аудит [Текст]: навчальний посібник / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 443 с.

 5. Дорош, Н.І. Аудит: теорія і практика [Текст]: навчальний посібник / Н. І. Дорош. – К.: Знання, 2006. – 495 с.

 6. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: Піча Ю.В.; К.: "Каравела"; Львів: "Новий Світ – 2000", 2002. – 504 с.

 7. Немченко, В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту [Текст]: підручник / В.В. Немченко, В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко; Одеська нац. академія харчових технологій, Одеський держ. економ. ун т. – К.: ЦУЛ, 2008. – 240 с.

 8. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2 е вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с.

 9. Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" [Текст]: закон України / Україна. Закон. – [Б. м.: б. и.], 2006. – Б. ц.

 10. Пшенична, А.Ж. Аудит [Текст]: навчальний посібник / А.Ж. Пшенична; Мін-во освіти і науки України, Полтавський ун т споживчої кооперації України. – К.: ЦУЛ, 2008. – 320 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...