WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Види аудиторських висновків - Курсова робота

Види аудиторських висновків - Курсова робота

- програма є конструктором і дозволяє користувачам самостійно налагоджувати методологію аудиторської перевірки;

- реалізована взаємозв'язок розділів аудиту, аудиторських процедур, потенційних порушень, типових операцій;

- передбачені різні способи статистичного ви біркового дослідження;

- є можливість імпорту даних бухгалтерського обліку з найбільш поширених бухгалтерських програм "1С", БЗСТ, "Парус", "Інфо-бухгалтер" та ін;

- автоматичне заповнення робочих документів аудитора даними бухгалтерського обліку;

- містить базу потенційних порушень, а також операцію здійснює програмний алгоритм, який існує як інструменти для її самостійного наповнення користувачами;

- реалізована можливість опису аудиторських ризиків і контрольного середовища в розрізі господарських операцій (бізнес процесів).

Таким чином, застосування комп'ютерів істотно впливає на здійснення контролю та аудиторських процедур.Проте слід мати на увазі, що контрольні функції є такими, які важче автоматизувати. І тут аудиторам не слід відокремлювати фінансовий облік і аудит від нагляду за інформаційними системами, що генерують дані.Сучасні тенденції виглядають так, що майбутнє аудиторської професії - не за "господарським контролем" або "аудитом" як перевіркою бухгалтерської звітної інформації, а з комп'ютерним аудитом в широкому сенсі. Така діяльність буде охоплювати аспекти, які тісно пов'язані з обов'язковим аудитом фінансової звітності, але водночас охоплюють широкий спектр консультаційних послуг, які можуть надавати:

- аналіз великих масивів фінансових і оперативних даних в електронному вигляді спеціальними програмними засобами з метою їх підтвердження і виявлення шахрайства;

- допомога клієнту з питань забезпечення інформаційної безпеки; - Перевірки алгоритмів комп'ютерних облікових систем клієнтів і консультування з питань їх належної побудови.

ВИСНОВКИ

Об'єктом дослідження в даній роботі є підприємство ТОВ СПСЭП "Нева", яке займається випуском меблів. Діяльність підприємства в 2007г є рентабельної й ефективної, фінансове становище абсолютне стійке

Бухгалтерський облік є системою суцільного, безперервного, документально обґрунтованого й взаємозалежного відбиття господарських коштів, їх джерел, господарських процесів і результатів діяльності в грошовому вимірі для забезпечення інформації, необхідної для керування й контролю. Метою ведення бухгалтерського обліку є надання користувачам для прийнятті розв'язків повної, достовірної й безсторонньої інформації про фінансовий стан, результати діяльності й русі грошових коштів підприємства

Метою аудита стану обліку діяльності МП і СМП є встановлення відповідності методики обліку, яка застосовується на підприємстві, чинному законодавству щодо малого бізнесу, виявлення наявних помилок або відхилень і ступені їх впливу на вірогідність бухгалтерської звітності.

Аудит діяльності підприємств малого бізнесу полягає в тому, щоб провести перевірку дотримання ними норм законодавства України, установити, правильно чи й вчасно вони платять податки, збори й обов'язкові платежі; чи співвідносяться витрати з доходами; не чи зростає дебіторська й кредиторська заборгованість і якими факторами вона викликана; чи регулярно нараховується й виплачується заробітна плата і її середній розмір; як часто, у яких розмірах і на які потреби використовуються підзвітні суми; по який формі ведеться бухгалтерський облік і які первинні документи й облікові реєстри застосовуються на підприємстві; які штрафи й пені сплатило підприємство цього року, за що й на яку суму й т.п.

Предметом аудита стану обліку діяльності МП і СМП є перевірка з погляду законності, вірогідності й доцільності господарських операцій, які відбуваються на таких підприємствах. Специфічними об'єктами аудита стану обліку діяльності суб'єктів малого бізнесу є: операції по нарахуванню й відображенню в обліку податків; операції по відображенню на рахунках бухгалтерського обліку витрат підприємства; дотримання трудового законодавства.

Основним документом, що регулюють аудиторську діяльність, є Закон України " Про аудиторську діяльність". Він визначає місце, роль, завдання аудита у фінансово-економічній системі. Визначити вірогідності бухгалтерської (фінансової) звітності економічних суб'єктів і відповідність зроблених ними фінансових або господарських операцій нормативним актам, що діють в Україні можна тільки шляхом перевірки бухгалтерської звітності, платежно-розрахункової документації й інших фінансових зобов'язань. Аудиторський ризик на підприємстві невисокий. Область діяльності підприємства перебуває в зоні низького ризику й фінансової стабільності.

При вивченні організації бухгалтерського обліку в суб'єктів, які використовують спрощену форму обліку, необхідно звернути увагу на такі складові: кількість бухгалтерів і працівників, які відповідають за збереження товарно-матеріальних цінностей; наявність облікової політики; наявність робочого плану рахунків і його особливості; наявність затвердженого графіка документообігу й здійснення контролю над його виконанням; застосування в обліку й керуванні комп'ютерних програм; наявність форм первинних звітних документів, відмінних від типових; порядок проведення інвентаризації; порядок ведення книги обліку господарських операцій; склад регістрів і порядок записи в них; порядок обліку витрат на проведення й формування собівартості, напрямку використання прибутку; процедури поточного контролю над наявністю й використанням запасів; процедури поточного контролю над правильністю розрахунків з дебіторами й кредиторами; особливості руху необоротних активів і товарно-матеріальних запасів за звітний період; особливості в розрахунках з дебіторами й кредиторами за звітний період.

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

1. Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність": Закон України//Голос України.–2006.–№194.

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України//Бізнес.–1999.–№36.

3. Положення про сертифікацію аудиторів: Затв. рішенням Аудиторської палати України від 31.05.2007р. №178/6//Аудитор України.–2007.–№11.

4. Положення про порядок ведення Реєстра аудиторських фірм та аудиторів: Затв. рішенням Аудиторської палати України від 26.04.2007р. №176/7// Аудитор України.–2007.–№9.

5. Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України: Затв. рішенням Аудиторської палати України від 31.05.2007р. №178/5// Аудитор України.–2007.–№11.

6. Концептуальна основа контролю аудиторської діяльності в Україні: Розв'язок Аудиторської палати України від 27.09.2007р. №182/3// Аудитор України.–2007.–№16.

7. Господарський кодекс України.– Х.: ТОВ "Одиссей", 2004.– 232с.

Аудит і ревізія підприємницької діяльності/ Ф.Ф.Бутинець, Б. Ф. Вусань, Н. Г. Виговська та ін.; за ред. Ф.Ф. Бутинця.– Житомир: ПП " Рута", 2001.–416с.

8. Аудит: Підручник для вузів/ Під ред. В. Подільського.– М.: ЮНИТИиДАНА, 2000.– 655с.

9. Белуха Н.Т. Аудит/ Н.Т. Белуха.–К.: Знання, 2000.–769с.

10. Бутинец Ф.Ф. Аудит/ Ф.Ф. Бутинец.–Житомир: ПП " Рута", 2002.–672с.

11. Вусань Б.Ф. Аудит за міжнародними стандартами/ Б. Ф. Вусань.–К.: Знання, 2005.–247с.

12. Давидов Г.М. Аудит: Навч. Посіб/ Г. М. Давидов.– К.: Знання, 2001.– 363с.

13. Данилевский Ю.А. Практика аудита. - М.: "Финансовая газета", 2007 г.

Дорош Н. І. Аудит: методологія й організація: Монографія.– К.: Знання, 2001.– 402с.

14. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита – К.: А.С.К., 2004

15. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием. - К.: ВАКЛЕР, 2005г.

16. Загородній А.Г. Аудит: теорія й практика: Навч. посіб/ А.Г. Загородній.– Л.: НУ "Львівська політехніка", 2003.– 364с.

17. Камышанов П.И. Практическое пособие по аудиту. - К.2004г.

Кулаковська Л.П. Основи аудитові: Навч. посiбник для студентiв вищих закладiв освiти/ Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча.–Львiв: "Новiй Свiт – 2002", 2002.–504с.

18. Міжнародні стандарти аудита.– К.: ТОВ "IАМЦ АУ "СТАТУС", 2004.–1028с.

19. Організація й методика аудитові: Підручник/ Б. Ф. Вусань, З. О. Душко, М. М. Колосся.– К.: Знання, 2006.– 295с.

20. Радченко К.Г. Аудит стратегічних управлінських рішень, прогнозів та проектів: Монографія/ К. М. Радченко.– Л.: ЛКА, 2001.– 402с.

21. Савченко В.Я. Аудит: Навч. посіб./ В.Я. Савченко.– К.: КНЕУ, 2003.– 322с.

22. Шеремет А. Аудит: Підручник/ А. Шеремет, В. Суйц.– М.: ИнфранМ, 2001.– 352с.


 
 

Цікаве

Загрузка...