WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ ""СКОП""" - Курсова робота

"Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ ""СКОП""" - Курсова робота

З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку шляхом їх зіставлення з фактичною наявністю майна на ТОВ „СКОП" раз на рік проводиться інвентаризація.

Основними її завданнями є:

виявлення фактичної наявності основних засобів, матеріальних цінностей, бланків сурової звітності, грошових коштів у касі, на поточних та валютних рахунках;

виявлення невикористовуваних матеріальних цінностей;

дотримання умов зберігання матеріальних цінностей і грошових коштів, а також правил утримання та експлуатації матеріальних цінностей;

перевірка реальної вартості обліковуваних на балансі матеріальних цінностей, сум дебіторської та кредиторської заборгованості, в тому числі такої, термін позовної давності щодо якої минув, та та інших статей балансу.

Виходячи з вище викладеного, можна зробити висновик, що на ТОВ „СКОП" добре організований бухгалтерський облік.

Розділ 2. Організація праці бухгалтера на ТОВ „СКОП"

2.1 Правовий статус бухгалтера

Виконання облікових робіт покладено на бухгалтерську службу, але поскільки ТОВ „СКОП" за обсягом є невеликим товариством, на ньому працює 28 чоловік, тому на цьму товаристві тільки один бухгалтер, на якого покладено всі обов'язки щодо ведення бухгалтерського обліку. На нашу думку, це є оптимальним варіантом для підприємства, так як бухгалтер ТОВ „СКОП" володіє:

достатніми знаннями. Добре знає особливості та специфіку діяльності підприємства;

досвідом роботи за фахом;

доброю репутацією. Додержується кодексу професійної етики;

постійно підвищує кваліфікацію.

Враховуючи сезонність виробництва ТОВ „СКОП" здійснює реалізацію продукції як на замовлення так і зі складу, що, в свою чергу, потребує постійного перебування бухгалтера на робочому місці для оформлення необхідних документів.

При цьому відбувається значна економія коштів за рахунок транспортних витрат; послуг зв'язку, технічного забезпечення робочого місця та рівня заробітної плати (табл. 2.1).

Таблиця 2.1. Порівняльна таблиця витрат на ведення бухгалтерського обліку

Витрати пов'язані з введенням до штату підприємства посади бухгалтера

Витрати пов'язані з користуванням послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку

Вид витрат

Сума, грн.

Вид витрат

Сума, грн.

Заробітна плата

1000,00

Заробітна плата

2000,00

Відрахування до ФСС

370,00

Відрахування до ФСС

740,00

Витрати на технічне забезпечення

100,00

Витрати на технічне забезпечення (оренда)

200,00

Витрати на утримання приміщення

250,00

Витрати на утримання приміщення

Витрати на канцелярське обладнання

100,00

Витрати на канцелярське обладнання

100,00

Інші витрати в т.ч.:

транспортні

250,00

150,00

зв'язок

100,00

Разом

1820,00

Разом

3540,00

Функції бухгалтера регламентуються посадовою інструкцією (Додаток 6).

Головний бухгалтер призначається або звільняється з посади керівником і підлеглий безпосередньо йому. Він:

забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;

організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

неухильно дотримується порядку оформлення та подання до обліку первинних документів;

вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну;

забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам;

здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства;

бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності до органів вищого рівня у відповідності до нормативних актів, затвердженими формами та інструкціями;

за погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань;

здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

організовує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо:

визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;

розроблення систем і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;

визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;

поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;

впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої;

забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріалів, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення [ 2 ].

Головний бухгалтер ТОВ „СКОП" знає: закони України; Укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства, положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також методичні документи міністерства та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку; основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організацію документообігу за розділами обліку, форми та порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей; правила проведення інвентаризацій активів та зобов'язань; економіку, організацію виробництва, праці та управління; податкову справу; основи цивільного права; трудове, фінансове, господарське законодавство.

Головний бухгалтер підписує разом з керівником підприємства, документи, що є підставою для приймання і видачі товарно-матеріальних цінностей та коштів, а також розрахункові, кредитні та фінансові зобов'язання, візує господарські договори. Йому забороняється приймати до виконання документи по операціях, що суперечать вимогам законодавчих та інших нормативних актів, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, власникам, іншим юридичним особам і громадянам. Про такі документи головний бухгалтер письмово повідомляє керівника (власника) підприємства, і приймає їх до виконання і обліку тільки за письмовим його розпорядженням. Керівник (власник) повністю несе відповідальність за проведення цих операцій.


 
 

Цікаве

Загрузка...