WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бюджетний облік - Курсова робота

Бюджетний облік - Курсова робота

Функція забезпечення збереження засобів бюджетуполягає в дотриманні державної дисципліни, режиму економії у витрачанні бюджетних коштів. Для збереження засобів бюджету велике значення має правильна організація бюджетного обліку.

4. Об'єкти бюджетного обліку та їх характеристика

Бюджетний облік віддзеркалює виконання бюджету через облік доходів, видатків, ресурсів бюджету на рахунках, здійснення заходів, передбачених і затверджених у бюджеті, фондів, резервів, створюваних у процесі касового виконання бюджету і виконання кошторисів видатків бюджетних установ, що дає повну картину виконання бюджетів усіх рівнів.

Предметом бюджетного обліку є кошти Державного бюджету і бюджетів усіх рівнів бюджетної системи та процес їх виконання, який забезпечує розширене відтворення через розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту.

Слід зазначити, що розподільчі відносини, що здійснюються через бюджет є одним із найскладніших етапів суспільного відтворення. Вони торкаються інтересів усіх членів суспільства. Тому всебічний, повний і детальний облік даних відносин має надзвичайно велике значення для суспільства загалом.

Процес виконання бюджету пов'язаний із мобілізацією доходів і здійсненням видатків. Тому об'єктами бюджетного обліку є:

  • дохіоди і видатки бюджету;

  • грошова готівка у банках;

  • кошти у розрахунках між бюджетами;

  • фонди і резерви, що створюються у процесі виконання бюджету;

  • матеріальні цінності бюджетних установ та ін.

Доходи бюджетів відіграють важливу роль у соціально-економічному розвитку суспільства. Централізація значної частини фінансових ресурсів держави у бюджетах різних рівнів дає можливість проводити єдину фінансову політику, забезпечувати перерозподіл коштів на користь пріоритетних галузей економіки, задовольняти приблизно на однаковому рівні потреби соціальної сфери незалежно від того, на якій території функціонують її установи.

Склад доходів бюджетів, форми мобілізації грошових ресурсів до бюджетів залежать від системи і методів господарювання, а також від завдань, що вирішуються суспільством в той чи інший період.

Сукупність усіх видів доходів бюджетів, що формуються різними методами, їх взаємопов'язане застосування становлять систему доходів бюджетів. Ця система покликана вирішувати не тільки фіскальні, а й регулюючі завдання: стимулювати зростання виробництва і підвищення його ефективності, сприяти прискоренню науково-технічного прогресу, забезпечувати соціальні гарантії населенню та розвиток соціальної сфери.

В Україні доходи бюджетів складаються з п'яти груп:

  • податкові надходження;

  • неподаткові надходження;

  • доходи від операцій з капіталом;

  • цільові фонди;

  • офіційні трансферти.

До податкових надходжень належать загальнодержавні та місцеві податки, збори й інші обов'язкові платежі, які отримуються відповідно до чинних законодавчих актів (податок на прибуток, податок з власників транспортних засобів, плата за використання природних ресурсів, податок на додану вартість, акцизний збір, плата за торговий патент та ліцензії, митні збори, плата за оформлення документів, місцеві податки та збори тощо).

До неподаткових надходжень належать доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу, надходження від штрафів і фінансових санкцій, інші неподаткові надходження (кошти від реалізації конфіскованого митними органами майна, надходження кредиторської та депонентської заборгованості, щодо яких минув термін позовної давності, доходи від операцій з іноземною валютою).

Доходи від операцій з капіталом формуються за рахунок продажу землі, нематеріальних активів і державних запасів товарів, а також надходження від продажу основного капіталу.

Трансферти - кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших держав чи міжнародних організацій на безоплатній і безповоротній основі. До офіційних трансфертів належать дотації, субвенції тощо.

Доходи бюджету складаються із загального та спеціального фонду. При цьому до спеціального фонду належать бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень, а також гранти або дарунки (вартісний вимірник), одержані на конкретну мету. Відповідно до цього всі інші надходження вважаються доходами загального фонду.

Згідно із структурою бюджетної системи України доходи бюджету розподіляються на доходи Державного та місцевого бюджету.

Операції за доходами формуються за наступною схемою:

Дт Рахунок класу 1 "Активи" Кт Рахунок класу 3 "Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів";

Дт 6911 Кт Рахунок класу 6 "Доходи бюджету".

Операції за доходами Державного бюджету, як видно із вищеописаної кореспонденції рахунків, тісно пов'язані із класом 1 "Активи"

Через систему доходів бюджетів в останні п'ять років перерозподіляється від 25,6 відсотка до 28,9 відсотка валового внутрішнього продукту. В умовах ринкової економіки основними методами мобілізації доходів бюджетів є податкові. Податки посідають центральне місце в системі доходів бюджетів. Вони є універсальною і водночас вихідною категорією, яка виражає основні риси фінансів, що функціонують у розвиненій економічній системі ринкового типу. Саме в умовах функціонування ринкової економіки податкові методи мобілізації доходів бюджетів є превалюючими у загальній системі фінансових взаємозв'язків.

Облік операцій по виконанню доходів бюджету веде державна податкова адміністрація по джерелах надходженя та ланках бюджетної системи. Він ведеться відповідно чинного законодавства. Державна адміністрація веде облік не тільки доходів, а разом з фінансовими органами контролює уастанови банків по своєчасному зарахуванню податків, зборів та інших платежів на рахунки відповідних бюджетів і своєчасне виконання ними доручень по перерахування коштів розпорядниками: міністерствам, відомствам, установам та організаціям.

Видатки бюджету - кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Загалом система видатків бюджетів охоплює два види - це асигнування в межах бюджетної системи та остаточні видатки у вигляді оплати рахунків розпорядників.

Якщо мова йде про перший вид видатків, то обов'язковими проведеннями до основної господарської операції записуватимуться додаткові проведення із застосуванням 8 класу "Управлінський облік" Плану рахунків та 9 класу "Позабалансовий облік". Операції із передачі коштів відображатимуться за наступною схемою:

Дт "Активні рахунки 8 класу" Кт8911;

Дт "Пасивні рахунки 9 класу" Кт 9921.

Залежно від того які кошти передаються та кому вони передаються визначатиметься відповідний активний рахунок восьмого класу.

Якщо видаткові операції пов'язані з оплатою рахунків, то замість додаткової операції із застосуванням 8 класу Плану рахунків використовуватиметься 7 клас "Видатки бюджету". У цьому випадку видатки можна розділити на два типи: звичайні видаткові операції та операції з кредитування за вирахуванням погашення. Відповідно до схеми їх відображення наберуть наступного вигляду:

Дт "Рахунки видатків бюджету" Кт 7911;

Дт "Рахунки кредитування за вирахуванням погашення" Кт7921.

Залежно від періоду виконання бюджету доходи можна поділити на планові і касові, а видатки – на фактичні та касові.

Касові доходи бюджету – доходи , які фактично надійшли на рахунки бюджету всіх рівнів. Завдяки цьому можна чітко визначитись щодо виконання доходів бюджету, тому що їх надходження обліковується по джерелах і видатках надходжень.

Результати виконання дохідної частини бюджету визначаються по касових доходах.

Касові видатки бюджету – кошти, перераховані Державним Казначейством, або фінансовими органами та видані готівкоюміністерствам, відомствам, установам. Їх облік дає змогу контролювати загальний стан виконання бюджету, а порівняння з фактичними видатками показує хід виконання бюджету по видатках.

Організація бюджетного обліку необхідна не тільки для забезпечення дохідної та видаткової частин бюджету, а й для орієнтації керівництва щодо економічного розвитку держави та регіонів.

Контроль за виконанням Державного бюджету виконує Державне Казначейство, яке веде облік використання коштів по галузях та разом з Мінфіном оперативно реагує на всі зміни при виконанні.

Головною метою Міністерства фінансів є забезпечення виконання Державного бюджету України, а фінансових органів – виконання місцевих бюджетів, що потребує чіткої інформації про виконання дохідної та видаткової частин бюджету.

У Державному Казначействі, Міністерстві фінансів і його органах та державній податковій адміністрації облік виконання бюджетів покладено на бухгалтерії.

Бухгалтерський облік базується на чіткій системі строгої документації: кожна операція провадиться на основі відповідного документу, при відсутності документів операції не провадяться. Такими документами можуть бути платіжні доручення про перерахування коштів, розпорядження про стягнення коштів, або чек на отримання готівки та ін.

Для узагальнення даних бухгалтерського обліку і визначення стану виконання бюджету фінансові органи на основі одержаних місячних, квартальних, піврічних, річних звітів розпорядників коштів та даних податкових адміністрацій і інших фінорганів складають звіти про виконання бюджету: місячні, квартальні, піврічні, річні.

Фінансування видатків із бюджету провадиться по річному з щоквартальною і помісячною розбивкою розпису бюджету по доходах та видатках у рамках бюджетних призначень в міру виконання кошторисів видатків.


 
 

Цікаве

Загрузка...