WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бюджетний облік - Курсова робота

Бюджетний облік - Курсова робота

Зміст

Вступ

Бюджетний облік як складова частина господарського обліку

  1. Структура бюджетної системи України

  2. Завдання та функції бюджетного обліку.

  3. Об'єкти і методи бюджетного обліку та їх характеристика

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

З 1988 року і до нині в Україні триває новий етап становлення і розвитку бюджетного обліку. Цей процес характеризується централізацією і децентралізацією обліку; широким використанням сучасних обчислюваних машин; переведенням бюджетних установ на подвійну систему обліку; обліком показників госпрозрахункової діяльності бюджетних установ і позабюджетних джерел їх фінансування; інтеграцією облікової, фінансової та планово-економічної роботи в централізованих бухгалтеріях. Історія розвитку бюджетного обліку в країні тісно пов'язана з історією органів казначейства.

Становлення та розвиток в Україні ринкових відносин, структурна перебудова економіки, поглиблення демократичних процесів у суспільстві вимагають змін у бюджетній політиці держави, а відповідно у бюджетному обліку як інформаційній базі виконання державного бюджету.

Відповідно до потреб інтеграції економіки України до світової спільноти та досягнення співмірності основних параметрів її розвитку з показниками розвитку інших країн світу було розроблено та затверджено нову структуру бюджетної класифікації. Але для того, щоб ця класифікація стала дійовим інструментом фінансового аналізу потрібно було суттєво переглянути та уточнити існуючу методологію бухгалтерського обліку і звітності.

Облік і звітність є ключовими елементами управління бюджетним процесом. Прийняття управлінських рішень базується на всебічному і глибокому аналізі облікових даних.

Бухгалтерський облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх операцій органів Державного казначейства та надання користувачам інформації про стан активів та зобов'язань, результати виконання бюджетів та їх змін.

Успішне виконання державного та місцевих бюджетів може бути забезпечене лише за чіткої організації бухгалтерського обліку, який в контексті сказаного прийнято називати бюджетним обліком.

На сьогодні правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку виконання бюджетів та фінансової звітності в органах Державного казначейства здійснюється на основі Положення „Про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України". Положення розроблено на основі Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", Указу Президента України "Про Державне казначейство України, Положення про Державне казначейство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, основних принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Актуальність теми. Важливу роль в управлінні бюджетними коштами виконує система бухгалтерського обліку та фінансової звітності бюджетів усіх рівнів, насамперед, місцевих бюджетів як найчисельнішої ланки вітчизняної бюджетної системи.

Курсова робота складається із вступу, чотирьох питань, висновків, списку використаної літератури і додатків. Обсяг роботи - 31 сторінка машинописного тексту.

В першому питанні "Бюджетний облік як складова частина господарського обліку" розкривається сутність та мета бюджетного обліку, його роль у виконанні бюджетів. Визначається нормативно правова база.

В другому питанні " Структура бюджетної системи України" наведено структуру бюджетної системи України, дається характеристика бюджетів усіх рівнів, визначення Державного бюджету, перелік органів, які здійснюють облік і контроль за виконанням бюджетів усіх рівнів.

В третьому питанні " Завдання та функції бюджетного обліку " наводиться чіткий перелік завдань та функцій бюджетного обліку, та дається їх характеристика.

В четвертому питанні "Об'єкти і методи бюджетного обліку та їх характеристика" подається перелік об'єктів бюджетного обліку, їх характеристика, рахунки на яких ведеться облік доходів і видатків бюджетів. Перелік методів бюджетного обліку.

В кінці роботи сформульовані основні висновки.

Теоретичною та методологічною основою дослідження були, періодичні видання, підручники, документи.

В роботі узагальнено і проаналізовано наукову і методичну літературу з обраної теми, обґрунтовано методику відображення в обліку операцій за доходами і видатками бюджетів.

1. Бюджетний облік як складова частина господарського обліку

Господарський облік має три напрямки застосування: перший пов'язаний із підприємствами, що дають прибутки або збитки. Це госпрозрахункові підприємства, що працюють за принципом самоокупності.

Другий напрямок застосування - в організаціях і установах, які здійснюють витрати, але не отримують доходів. У цьому разі свої витрати вони перекривають і бюджетними асигнуваннями.

Третій - у податкових органах, які забезпечують формування бюджету будь-якої країни.

Для забезпечення повного і своєчасного надходження доходів та використання бюджетних коштів за цільовим призначенням необхідна правильна організація бухгалтерського обліку виконання бюджету.

Бухгалтерський облік виконання бюджету і кошторисів бюджетних установ називається бюджетним обліком.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку виконання бюджетів та фінансової звітності в органах Державного казначейства здійснюється на основі Положення „Про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України", затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119 (надалі - Положення), а також змін і доповнень, внесених до нього. Положення розроблено на основі Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", Указу Президента України "Про Державне казначейство України" від 27 квітня 1995 року № 335/95, Положення про Державне казначейство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, основних принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Положення визначає і регулює в межах повноважень, наданих Державному казначейству відповідною нормативно-правовою базою, єдиний методологічний та організаційний порядок ведення бухгалтерського обліку і звітності в органах Державного казначейства з виконання державного та місцевих бюджетів.

Як зазначається у Положенні система обліку включає:

  • бухгалтерський,

  • бюджетний,

  • управлінський облік,

які ґрунтуються на єдиній теоретичній та інформаційній базі, відрізняючись формою та періодичністю розрахунку даних.

Система бухгалтерського обліку повинна надавати можливість прогнозування і визначення стратегії виконання бюджету та аналізу їх динаміки.

Бухгалтерський облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх операцій органів Державного казначейства та надання користувачам інформації про стан активів та зобов'язань, результати виконання бюджетів та їх змін. На основі даних бухгалтерського обліку складається фінансова звітність.

Успішне виконання державного та місцевих бюджетів може бути забезпечене лише за чіткої організації бухгалтерського обліку, який в контексті сказаного прийнято називати бюджетним обліком.

Бюджетний облік як складова єдиного економічного обліку є науково обґрунтованою системою спостереження, відображення, узагальнення та контролю за кількісними та якісними показниками виконання бюджету. Більшість важливих рішень, незалежно від їх суті, базуються на фінансових розрахунках. Облік забезпечує ці розрахунки потрібною інформацією та дає аналітичну орієнтацію щодо можливих чинників та наслідків розглядуваних альтернатив.

Управлінський облік ведеться з метою забезпечення керівництва органів Державного казначейства оперативною фінансовою і не фінансовою інформацією у визначеній ними формі для планування, управління бюджетними коштами, оцінки і контролю використання бюджетних коштів.

Бухгалтерський облік в органах Державного казначейства - це складова системи обліку, що включає сукупність правил, методик та процедур обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та обміну інформацією про операції в органах Державного казначейства та передачі її зовнішнім користувачам для прийняття управлінських рішень. На основі даних бухгалтерського обліку складається фінансова звітність про виконання бюджетів.

Слід мати на увазі, що система бухгалтерського обліку у бюджетній сфері має ряд особливостей. Якщо фінансові операції суб'єктів господарювання спрямовані на отримання прибутку, то у фінансових операціях, здійснюваних державою, домінує ідея надання державних послуг.

З цих позицій:

• сума доходів важлива лише тією мірою, якою вона є джерелом покриття видатків;

• видатки здійснюються в загальнодержавних інтересах і, в основному, не оцінюються з точки зору фінансової рентабельності.

Бюджетні операції здійснюються у межах бюджетних призначень, встановлених законодавством України, тому їх виконання віддзеркалюється у бухгалтерському обліку відповідно до щорічного Закону про Державний бюджет України.

Бухгалтерський облік з виконання бюджетів відзначається також певною складністю, що пояснюється великою кількістю учасників бюджетного процесу, різноманітністю операцій, великою кількістю зв'язків. Він обробляє масові результати (отримання податків та здійснення платежів), одночасно забезпечуючи принцип касової єдності та консолідації бюджетних рахунків.

Бюджетний облік застосовують для відображення процесу виконання бюджету, зокрема, для обліку доходів, видатків, грошових засобів бюджету, фінансування заходів, передбачених у затвердженому бюджеті; фондів, резервів і розрахунків, які створюються і виникають у процесі виконання бюджету, касового виконання бюджету і виконання кошторисів витрат бюджетних установ.


 
 

Цікаве

Загрузка...