WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бюджетне планування на акціонерних товариствах - Курсова робота

Бюджетне планування на акціонерних товариствах - Курсова робота

Точність – досягнення максимально високої точності економічних параметрів, за оптимальних витрат на процес планування.

Повнота – планування повинно охоплювати всі галузі діяльності підприємства, а також всі етапи , дії та операції як господарських процесів, так і процесів управління. Якщо при плануванні щось випаде з сфери уваги менеджера, то неминуче виникнення у цій ланці неузгодженості, і як наслідок цього зривів або порушення фінансово-господарської діяльності підприємства. [21,3].

ВИСНОВКИ

За підсумками виконаної роботи можна зробити наступні висновки:

Бюджетування — це процес узгодженого планування роботи і управління діяльністю підрозділів за допомогою кошторисів і економічних показників. Відомо, що цілі компанії досягаються колегіально, і бюджетування дозволяє спочатку спланувати, а потім зміряти внесок кожного з підрозділів в досягнення загальної мети.

Бюджети класифікуються за наступними ознаками:

За колом охоплення операцій підприємства та рівнем відповідальності (функціональний, зведений); за призначенням (операційний, фінансовий бюджет капітальних інвестицій); за часовою ознакою (короткостроковий, довгостроковий); за методикою складання (статичний, гнучкий); За терміном складання (щорічний, безперервний).

Повноцінне внутрішньофірмове бюджетування, тобто бюджетування як управлінська технологія, включає три складові частини.

Технологія бюджетування.

Організація бюджетування.

Автоматизація фінансових розрахунків.

Бюджети можуть розроблятися на річній основі (з розбивкою по місяцях) і на основі безперервного планування (протягом І кварталу переглядається кошторис на 2 квартал і складається кошторис на 1 квартал наступного року, бюджет увесь час проектується на рік уперед).

Операційний і фінансовий бюджет утворять генеральний бюджет підприємства.

Бюджетний контроль - це процес зіставлення фактичних результатів з бюджетними, аналіз відхилень і внесення необхідних, корективів. Завдання бюджетного контролю - привернути увагу до значних відхилень, які вимагають детальнішого аналізу, що дозволяє здійснювати управління по відхиленнях. Управління по відхиленнях - це принцип управління, згідно якому увага концентрується тільки на значних відхиленнях від плану. Показники, які виконуються задовільно, до уваги не беруться.

Звіт про виконання - це зведення даних, в якому порівнюються заплановані і фактичні показники і розраховуються відхилення з вказівкою їх причин.

Відхилення підрозділяються залежно від: отриманого результату (позитивні і негативні); розміру результату (значні і незначні); причини виникнення (відхилення унаслідок планування і відхилення унаслідок діяльності). Відхилення унаслідок планування - це помилки і прорахунки в процесі складання прогнозів, визначення функції витрат і доходів, калькуляції планової собівартості, і цін. Відхилення унаслідок діяльності - результат дій персоналу або певних подій (зміна попиту, коливання цін і ін.).

Значний розмір відхилень вимагає детального вивчення їх причини за допомогою додаткової інформації. Залежно від причини значних відхилень можливі два альтернативні рішення:

- коректування або перегляд бюджету, за наявності обґрунтувань, що виконувати його недоцільно;

- внесення відповідних корективів в дії, щоб забезпечити досягнення запланованої мети.

Таким чином, звіт про виконання бюджету забезпечує зворотний зв'язок, привертає увагу до значних відхилень від очікуваних результатів, що в свою чергу дає можливість здійснювати управління по відхиленнях.

Отже, система бюджетування, заснована на контрольованому прогнозі, має цілий ряд переваг і в сучасних умовах є одним з найбільш передових методів управління. Бюджетування застосовується у багатьох областях управління. Так:

у фінансовому менеджменті при його допомозі можна заздалегідь сформувати досить ясне представлення про структуру бізнесу організації, регулювати обсяг витрат у межах, що відповідають загальному припливу коштів, визначите, коли і на яку суму повинне бути забезпечене фінансування;

в області управління комерційною діяльністю цей метод змушує керівників систематично займатися маркетингом для розробки більш точних прогнозів і визначати найбільш доцільні й ефективні комерційні заходи в межах, забезпечених наявними ресурсними можливостями для їхнього здійснення;

в області організації загального управління цей метод чітко визначає значення і місце кожної функції (комерційної, виробничої, фінансової, адміністративної і т.д.), здійснюваної в організації, дозволяє забезпечити належну координацію діяльності цих служб, орієнтуючи їх на спільну діяльність для досягнення затверджених у бюджеті показників;

в області управління витратами цей метод сприяє більш ощадливому використанню ресурсів і забезпечує пошук шляхів зниження витрат.

СПИСОК ВИКОРИСТОВУВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" від 16.07.1999р. №996-XIV.

ПСБО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.2002р. №87

ПСБО №2 "Баланс" затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2002р. №131

ПСБО №3 "Звіт про фінансові результати" затверджено наказом Міністерства Фінансів України від 14.06.2002р. №13

Статут Відкритого Акціонерного Товариства "Державна Енергогенеруюча Компанія "Центренерго" код ЄДРПОУ 22927045 протокол № 124 від 30.04.2006р.

Аварова И.А. Управленческий учет: Ученик – М.: Финансы и статистика, 2004. – 246с.

Атамас О.В. Управлінський облік: Підручник - К.: Лібра, 2005 - 476с

Бєлуха Н.Г. Управлінський облік: Підручник - К.:Знання, КОО, 2003- 453с.

Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. "Бухгалтерський управлінський облік" - Житомир: ПП "Рута", 2002.- 480с.

Бєлоусова І. проблеми розвитку управлінського обліку в Україні// Бухгалтерський облік і аудит.-2001.-№2. –с.39-44.

Бутинець Ф.Ф. Управлінський облік: є чи такий? // Проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку, аналізу й контролю. - Б. 2004. - 240с.

Балашов О.В., Козлова Г.М. Фінансові важелі управління фірмою // Фінанси України, 1996 №6. – 3 -11

Баликін В. Бюджетування на промисловому підприємстві//Бухгалтерський облік і аудит.-2005 .-№3. – 40-57

Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. – К.: ТОВ "Автоінтерсервіс", 1996. – 544 с.

Голов С.Ф. Управлінський бухгалтерський облік: Посібник. –К.: Лібра, 2004-576с.

Грабова Н.Н. Добровський В.Н. Бухгалтерський облік у виробничих і торгівельних підприємствах. Навчальний посібник/Під ред. Н.В. Кужельного.-К.: А.С.К., 2006. – 624с

Груш І.О. Управлінський облік: конспект лекцій – Л.: Знання, 2006. – 240с.

Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту.-К.:А.С.К.,1998 – 320с.

Івашкевич В.Б. Бухгалтерський управлінський облік; Навч. пос. для вузів. – М.: Юрість, 2003. – 618с.

Каверіна О.Д. Управлінський облік: системи, методи, процедури.М.,- 352с

Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор, - 2004. – 144 с.

Корецький М.Х. Управлінський облік: Навч. пос. для вузів - К.: КНЕУ, 2007 – 410с.

Кочєтов В.А. Управлінський облік: Науковій посібник-Д.: ДонДУЕТ, 2004 – 310с.

Максутов З. Система показників в управлінському обліку підприємств // Вісник бухгалтера і аудитора України - 2004.№5,6. -15-18.

Миколаєва О.Э., Алексєєва О.В. Стратегічний управлінський облік: Науч.практ.изд. - М., 2003. - 304с.

Руденко Л.В., Подольска В.О., Яріш О.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2002. – 422с.

Управлінський облік: Учб.-метод. посіб. для студ. спец. "Облік і аудит" ден. і заоч.форм навчання/ І.О. Лукашева, Е. О. Кудинов, О.А Наумчик, и др.. – Донецьк: Дон дует, 2005. – 158с.

Хоргрен Ч.Т.,Фостер Дж. Бухгалтерський облік.-Управлінський аспект: Переклад з англійської/Під редакцієй Л.В.Соколова.-М.:Фінінси і статистика-2003. - 416с.

Чумаченко Н. управлінський облік в Україні// Бухгалтерський облік і аудит.-2001.-№6. – с. 43-48.

Чернов В.А. Управленческий учет и анализ коммерческой деятельности, под редакцией М.И. Баканова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...