WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бюджетне планування на акціонерних товариствах - Курсова робота

Бюджетне планування на акціонерних товариствах - Курсова робота

ПЛАН

Вступ

Сутність і значення бюджетного планування

Характеристика діяльності акціонерного товариства і організація

обліку на підприємстві, за матеріалами якого виконана робота

Порядок складання і ухвалення планів

Контроль за виконанням бюджетів і аналіз відхилень

Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення планування в сучасних умовах

Висновки

Cписок використовуваної літератури

Додатки

ВСТУП

В умовах ринкової економіки, самостійності підприємств, їх відповідальності за результати діяльності виникає об'єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану і перспективних фінансових можливостей підприємств. На рішення таких питань і націлена розробка фінансового планування, тобто бюджетування.

Відомо, що цілі компанії досягаються колегіально, і бюджетування дозволяє спочатку спланувати, а потім зміряти внесок кожного з підрозділів в досягнення загальної мети.

Планування послідовно розповсюджується по оргструктурі. На початку звітного періоду кожний з бюджетів є планом або стандартом. В кінці він грає роль вимірника, що дозволяє менеджеру порівняти отримані результати із запланованими, щоб надалі поліпшити діяльність.

За допомогою бюджетів здійснюється контроллінг економічної системи - управління по відхиленнях від запланованих (нормативних) показників. Як показники, можуть використовуватися статті витрат в бюджетах, значення чистої або маржінального прибутку, рентабельність, собівартість, об'єм виручки, продуктивність та ін. При оперативному управлінні, аналізуючи відхилення, можна відповісти на питання, як кожен підрозділ відпрацював. Більш того, аналізуючи відхилення, можна визначити, які чинники вплинули на результат (умови виробництва, конкурентоспроможність, рівень ризику, обмеженість виробничих потужностей, асортимент продукції, політика ціноутворення, оборотність активів, запаси на складі, тенденції положення на ринку, кількість тих, що працюють і їх професійний рівень, наявність і вартість сировини, технологічні особливості), і хто несе відповідальність за несприятливі відхилення.

Основою для впровадження бюджетування на підприємстві є управлінський облік - система обліку фактичних витрат і розрахунку економічних показників.

Розглянуте вище, дає можливість стверджувати, що вибрана тема є актуальною. Тому метою даної роботи є дослідження бюджетування як управлінської технології у розвитку підприємства, організація бюджетування на підприємстві, розкриття особливостей та аналіз планування на підприємстві Вуглегірська ТЕС ВАТ "Центренерго".

При цьому основними завданнями, цієї роботи виявилися наступні:

визначити теоретичні основи бюджетного планування на підприємстві;

розглянути необхідність, зміст бюджетного планування і види планів;

дати оцінку загальній економічній характеристиці діяльності підприємства;

розглянути порядок складання планів;

провести бюджетний аналіз виконання бюджетів;

визначити методику і техніку контролю за виконанням бюджету.

Предметом досліджень послужила фінансово-господарська діяльність і здійснення бюджетного планування на підприємстві Вуглегірська ТЕС ВАТ "Центренерго". Теплова електростанція створена з метою виробництва електричної і теплової енергії і отримання відповідного прибутку ВАТ "Центренерго".

Проблеми ефективності фінансового планування на підприємстві, наукові аспекти теоретичних і практичних питань фінансового планування і методи оцінки її ефективності висвітлені в наукових працях провідних економістів учених: Балабанова І.Г., Бандурка О.М., Дьякової В.Г., Любушина Н.П., Лещева В.Б., Кирейцева Г.Г., Омельяновіч Л.А., Поддерегина А.М. Славюка Р.А. і ін.

Основна частина курсової робота складається з п'яти розділів, містить сім схем і дванадцять таблиць.

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ

У ринкових умовах господарювання успішним вважається підприємство, що одержує стійкі прибутки від своєї діяльності. Ця задача – максимум може бути реалізована на стабільній основі через систему внутрішньогосподарського планування.

Бюджетування — це процес планування майбутніх операцій підприємства та оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів.

Бюджет підприємства — це план його майбутньої діяльності, виражений системою кількісних і вартісних показників.

Бюджетний період - це термін, для якого підготовлено і протягом якого використовується бюджет (як правило, це господарський рік, в межах якого можуть бути виділені і проміжні періоди — місяць, квартал тощо) [6,291].

Головний зміст бюджетування зводиться до підвищення фінансово-економічної ефективності й фінансової стійкості підприємства шляхом координації зусиль всіх підрозділів на досягнення кінцевого, кількісно певного результату. Впровадження системи бюджетування дозволяє підприємству:

складати реальні прогнози фінансово-господарської діяльності;

вчасно виявляти найбільш вузькі місця в керуванні підприємством, використовуючи інструменти різноманітного аналізу;

швидко підрахувати економічні наслідки при можливих відхиленнях від плану за допомогою фінансових моделей і прийняти ефективне управлінське рішення;

скоординувати роботу структурних підрозділів і служб на досягнення поставленої мети;

підвищити керованість компанії за рахунок оперативного відстеження відхилень факту й своєчасного прийняття рішень.[21,211]

Бюджет являє собою план, виражений у натуральних і грошових одиницях. Він служить інструментом управління доходами, витратами і ліквідністю підприємства.

Процес підготовки окремих бюджетів на основі оцінки майбутніх результатів операцій за різними альтернативними рішеннями отримав назву "бюджетування", який є динамічним процесом об'єднання цілі, плану, рішення для їх досягнення, а також оцінку їх виконання.

Якісне бюджетування припускає участь у плановому процесі багатьох фахівців: маркетологів, економістів, фінансистів, бухгалтерів, технологів, фахівців в області оподаткування, нормування трудових і матеріальних ресурсів[16,167]

Складання бюджетів має такі цілі:

1. Розробка концепції ведення бізнесу: планування фінансово-господарської діяльності підприємства на певний період;

2. Оптимізація витрат і прибутку підприємства;

3. Координація — узгодження діяльності різних підрозділів підприємства.

4. Комунікація — доведення планів до відомості керівників різних рівнів;

5. Мотивація керівників на місцях на досягнення цілей організації;

6. Контроль й оцінка ефективності роботи керівників на місцях шляхом порівняння фактичних витрат з нормативом;

7. Виявлення потреб у грошових ресурсах й оптимізація фінансових потоків.

Завдання процесу бюджетування можна окреслити так:

збільшення поінформованості керівництва підприємства та окремих структурних підрозділів щодо зовнішнього економічного середовища, оскільки під час підготовки бюджету необхідно зробити оцінку майбутніх умов діяльності, включаючи внутрішні витрати, відсоткові ставки, попит на продукцію, рівень конкуренції тощо;

попередження про можливі проблеми в майбутньому. Наприклад, отримавши інформацію про нестачу грошових коштів протягом певного періоду (наприклад, літніх місяців), для забезпечення поточної діяльності на підставі даних відповідного бюджету керівництво заздалегідь має можливості запобігти негативним тенденціям або шляхом скорочення витрат на цей період, або залучивши додаткове фінансування;

координування діяльності менеджерів різних підрозділів підприємства. Так, складений у письмовій формі бюджет надає інформацію директору з виробничих питань у кількісному та грошовому вимірі, що необхідно зробити для забезпечення рівня продажу, встановленого начальнику відділу збуту;

оцінка отриманих результатів. Бюджети містять інформацію як про очікувані витрати кожного підрозділу, так і про передбачуваний випуск продукції та доходи від її реалізації. Тому вони мають певні критерії, з якими слід порівнювати фактичні результати діяльності. Отже, бюджет є засобом, за допомогою якого можна оцінити ефективність роботи підприємства (підрозділу);

здійснення контролю. У ході проведення регулярної оцінки результатів діяльності можна визначити ланки, де фактичні наслідки дії не збігаються з тим, що планувалося. Тому можуть бути своєчасно прийняті заходи, спрямовані на усунення цих розбіжностей, що поліпшить показники роботи в цілому по підприємству [21,212].

Функції бюджету:

збільшення поінформованості керівництва підприємства та окремих структурних підрозділів щодо зовнішнього економічного середовища, оскільки під час підготовки бюджету необхідно зробити оцінку майбутніх умов діяльності, включаючи внутрішні витрати, відсоткові ставки, попит на продукцію, рівень конкуренції тощо;

попередження про можливі проблеми в майбутньому. Наприклад, отримавши інформацію про нестачу грошових коштів протягом певного періоду, для забезпечення поточної діяльності на підставі даних відповідного бюджету керівництво заздалегідь має можливості запобігти негативних тенденцій шляхом або скорочення витрат на даний період, або залучення додаткового фінансування;


 
 

Цікаве

Загрузка...