WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік на підприємстві - Курсова робота

Бухгалтерський облік на підприємстві - Курсова робота

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ а 2008 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника

Код рядка

За звітнийперіод

За попереднійперіод

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

010

-

Податок на додану вартiсть

015

-

Акцизний збiр

020

0

0

025

0

0

Інші вирахування з доходу

030

0

0

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів,робiт, послуг)

040

-

Валовий:

прибуток

050

-

збиток

055

0

0

Iншi операцiйнi доходи

060

Адміністративні витрати

070

-

Витрати на збут

080

-

Інші операційні витрати

090

-

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

збиток

105

0

0

Дохід від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

0

0

Фінансові витрати

140

0

0

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

збиток

175

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

збиток

195

0

0

Надзвичайні:

доходи

200

0

0

витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Частки меншості

215

0

0

Чистий:

прибуток

220

збиток

225

0

0

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітнийперіод

За попереднійперіод

1

2

3

4

Витрати на оплату праці

230

Відрахування на соціальні заходи

240

Амортизація

250

Інші операційні витрати

260

Разом

270

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Найменування показника

Код рядка

За звітнийперіод

За попереднійперіод

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

280

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

290

0

0

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

300

0

0

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

310

0

0

Дивіденди на одну просту акцію (грн.)

320

0

0

Звіт про фінансові результати складений згідно з ПБУ3,затвердженим наказом МФУ та на основі Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" розрахунковим шляхом.

Керiвник

_______________

Букацела

(підпис)

(прізвище)

Головний бухгалтер

_______________

Букацела

(підпис)

(прізвище)

Висновок

Проаналізувати структуру балансу можливо за допомогою наступної таблиці, %:

Актив

початок

кінець

Пасив

початок

кінець

Необоротні активи

42,8

30,6

Власний капітал

65,8

52,6

Оборотні активи

57,2

69,4

Забезпечення наступних витрат і платежів

-

-

Витрати майбутніх періодів

-

-

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

-

-

Доходи майбутніх періодів

34,2

47,4

100

100

100

100

Аналізуючи структуру актива баланса бачимо, що найбільшу питому вагу на початку періоду займають оборотні активи. На кінець періоду ситуація не змінилася, тобто структура балансу залишилася незмінною. Аналізуючи структуру пасива баланса бачимо, що найбільшу питому вагу на початку періоду і на кінець займає власний капітал, що говорить о достатньо стабільному фінансовому стані підприємства.

Для того, щоб виявити зміну загальних ср-в та джерел підприємства, розглянемо їх у динаміці:

Відносна величина динаміки =

Відносна величина динаміки =42938/31550 = 136%

Приріст = 36%

Абсолютна величина динаміки = 42938-31550 = 11388(грн.)

Список використаних джерел

  1. Білуха Н.Г. "Теорія бухгалтерського обліку", Київ, 2007г.

  2. Галицкая Н.Г. "Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность в Украине", 2000г.

  3. "Теорія бухгалтерського обліку", Озеран В.О., 2007г.

  4. Чабанова Н.А. "Теория бухгалтерского учёта"

5


 
 

Цікаве

Загрузка...