WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі - Курсова робота

Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі - Курсова робота

Нагромадження валових доходів в аналітичному обліку проводять таким чином, щоб сформувати дані для складання відповідного додатку до декларації про прибуток підприємства та підсумки. Запис операцій здійснюється на основі товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, накладних та податкових накладних, а при відображенні у валових доходах грошей, що одержані як попередня оплата, — на основі платіжних доручень. Як валові доходи відображається готівка, одержана від реалізації продукції, робіт, послуг — на основі прибуткових касових ордерів.

Облік доходів від реалізації товарів відображається на рахунку 70 "Доходи від реалізації".Рахунок № 70 "Доходи від реалізації" призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової Діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу. За кредитом рахунка 70 "Доходи від реалізації" обліковують виручку від реалізації товарів (робіт, послуг). За дебетом 70 "Доходи" відображається сума нарахованих податкових зобов'язань.За необхідності на кожному із субрахунків можна відкривати субрахунки другого порядку. За кредитом відображається сума реалізації за методом нарахування, за дебетом — сума непрямих податків у сумі реалізації (акцизний збір i ПДВ у підприємств, що сплачують податок за ставкою 6%).

На кредиті субрахунків відображається збільшення (одержання) доходу, на дебеті - належна сума непрямих податків акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством); суми, які отримуються підприємством на користь комітента; повернуті пере-страховиками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій); результат зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях) та списання у порядку закриття на рахунок № 79 "Фінансові результати.

На субрахунку № 701 "Дохід від реалізації готової продукції" узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції. На субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" підприємства торгівлі та інші організації узагальнюють інфор мацію про доходи від реалізації товарів. На субрахунку № 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг підприємства й організації, що виконують роботи і надають послуги, узагальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг, про результати зміни резервів незароблених премій.

На субрахунку № 704 "Вирахування з доходу" на дебеті відображається сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. На кредиті субрахунка № 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок № 79 "Фінансові результати".Сума реалізації за мінусом ПДВ, акцизного збору списується за дебетом рахунку 70 у кредит рахунку 79 "Фінансові результати" на субрахунок 791 "Результат основної діяльності".

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначеними підприємством.

Облік доходів від реалізації продукції власного виробництва, куплених товарно-матеріальних цінностей, включаючи і товари, виконання робіт і послуг власними допоміжними виробництвами, реалізації продукції (робіт, послуг) малих підприємств здійснюється на підставі товарно-транспортної накладної, яку виписують у двох-трьох примірниках, у ній вказують найменування продукції (товарів, робіт, послуг), що реалізуються, їх кількість (масу), суму виручки, податок на додану вартість, загальну суму до оплати покупцями і замовниками та податкову накладну у двох примірниках, за умови, коли малі підприємства є платниками податку на додану вартість.

Дані товарно-транспортних накладних є підставою для відображення виручки від реалізації, включаючи суму ПДВ, за кредитом рахунка 70 "Доходи від реалізації" та податку на додану вартість — за дебетом цього рахунка. Собівартість продукції (робіт, послуг) відображають за дебетом рахунка 84, аналітичний рахунок "Собівартість реалізації", виходячи з кількості (маси) та собівартості одиниці, — теж на основі товарно-транспортної накладної.

За даними цих рахунків щомісяця визначають фінансові результати від реалізації (прибутки або збитки) як різницю між виручкою та собівартістю продукції (товарів, робіт, послуг), які перераховують на рахунок 79 "Фінансові результати", після чого рахунки 70 та 84 закриваються.

Облік реалізації продукції (робіт, послуг) ведуть на окремих аналітичних рахунках, які відкривають, виходячи з потреби визначення рентабельності того чи іншого виду діяльності. Аналітичний облік реалізації здійснюють на підставі товарно-транспортних накладних у Журналі обліку господарських операцій, звідки переносять дані у Відомість аналітичного обліку доходів №1-п, яка є регістром аналітичного обліку для відображення валових доходів (Наказ Міністерства Фінансів України №45 від 29.01.2007 "Про затвердження Методичних рекомендацій про складання регістрів бухгалтерського обліку податкових різниць, валових доходів та валових витрат").

Суб'єкти малого підприємництва, які є платниками податку на прибуток і застосовують спрощений План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 N 186 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.05.2001 за N 389/5580, можуть складати регістри, передбачені цими Методичними рекомендаціями, із позначенням у вільних графах номерів рахунків зазначеного Плану рахунків.

_____________________________

Додаток 1

Підприємство, організація

до Методичних рекомендацій про складання регістрів бухгалтерського обліку податкових різниць, валових доходів та валових витрат

ВІДОМІСТЬ 1-п аналітичного обліку доходів (рахунки 70, 71, 72, 73, 74, 75)

за __________________________ 20____р.

№ з/п

Кредит рахунків

Дебет рахунків 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

За кредитом

Усього доходів з початку року

Дані для складання Розрахунку :

за звітній місяць

з початку року

усього

в т.ч. ПДВ

усього

в т.ч. ПДВ

усього за звичай-ними цінами

податкові різниці

сума ва-лових доходів до де-кларації

усього за звичай-ними цінами

податкові різниці

сума валових доходів до декла-рації

пос-тійні

тим-ча-сові

пос-тійні

тим-ча-сові

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1.

Доходи від реалізації

1.1.

Дохід від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч. за групами готової продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту, тощо:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.2.

Вирахування з доходу, з них:

1.2.1.

Сума надходжень за договорами комісії, агентськими договорами на користь комітентів, принципалів

1.2.2.

Сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу

1.2.3.

1.3.

Усього за рахунком 70

2.

Інші операційні доходи

2.1.

Дохід від реалізації іноземної валюти

2.2.

Дохід від реалізації інших оборотних активів

2.3.

Дохід від операційної оренди активів

2.4.

Дохід від операційної курсової різниці

2.5.

Одержані штрафи, пені, неустойки

2.6.

Відшкодування раніше списаних активів

2.7.

Дохід від списання кредиторської заборгованості

2.8.

Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів, в т.ч.:

2.8.1.

безповоротна фінансова допомога

2.8.2.

дотації і субсидії з фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування (або бюджетів)

2.8.3.

безоплатно одержані товари (роботи, послуги)

2.8.4.

запаси, отримані за договором схову і використані у господарській діяльності

2.9.

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:

2.9.1.

доходи від діяльності житлово-комунальних і обслуговуючих господарств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2.9.2.

доходи від діяльності закладів оздоровчого та культурного призначення підприємства

2.9.3.

2.9.4.

2.9.5.

2.9.6.

2.10.

Усього за рахунком 71

3.

Доходи від участі в капіталу

3.1.

Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

3.2.

Дохід від спільної діяльності

3.3.

Дохід від інвестицій в дочірні підприємства

3.4.

Усього за рахунком 72

4.

Інші фінансові доходи

4.1.

Дивіденди

4.2.

Відсотки

4.3.

Інші доходи від фінансових операцій, у т.ч.

4.3.1.

доходи від амортизації премії за випущеними облігаціями

4.4.

4.5.

Усього за рахунком 73

5.

Інші доходи

5.1.

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

5.2.

Дохід від реалізації необоротних активів, в т.ч.:

5.2.1.

дохід від реалізації землі

5.2.2.

5.2.3.

5.3.

Дохід від реалізації майнових комплексів

5.4.

Дохід від неопераційної курсової різниці

5.5.

Дохід від безоплатно одержаних активів, у т.ч.

5.5.1.

дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій

5.5.2.

дохід від безоплатно одержаних необоротних активів, що підлягають амортизації

5.5.3.

дохід від безоплатно одержаних необоротних активів підприємств комунальної власності та іншими підприємствами за рішенням уряду

5.6.

Інші доходи від звичайної діяльності, у т.ч.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.7.

Усього за рахунком 74

6.

Надзвичайні доходи

6.1.

Відшкодування збитків від надзвичайних подій

6.2.

Інші надзвичайні доходи

6.3.

Усього за рахунком 75

7.

Усього за відомістю

"______"_____________________ 20____р.

Виконавець

(підпис)


 
 

Цікаве

Загрузка...