WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік в бюджетних установах - Курсова робота

Бухгалтерський облік в бюджетних установах - Курсова робота

- кошти від організації та проведення лекцій, лекторіїв, курсів, семінарів, гуртків, секцій, за послуги консультаційних центрів, спеціалізованих груп, за надання консультацій, проведення тестування;

- кошти, які отримують науково-дослідні інститути від господарських організацій та осіб на утримання науково-консультаційних пунктів і груп підготовки до кандидатських екзаменів, а також вступних іспитів до аспірантури;

- кошти на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і послуг та спеціальних робіт (експерименти, аналізи, прогнози, експертизи, випробування, дослідження, спостереження тощо), робіт і послуг з навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;

- кошти, що надходять до фонду загальної обов'язкової освіти:

а) від реалізації продукції пришкільних ділянок, садів, виноградників, городів;

б) від заготівельних організацій за здане шкільними колективами насіння тощо;

в) за роботи, виконані шкільними колективами;

- плата за суміші для годування і лікувальні суміші, виготовлені молочними кухнями;

- суми, які згідно з діючим законодавством отримують станції переливання крові за відпуск донорської крові та її компонентів і виготовлених з них препаратів;

- плата за протези (зубні, вушні, очні) і контактні лінзи, включаючи вартість робіт і матеріалів;

- кошти, що отримують медичні установи від окремих категорій громадян за проведення медичних оглядів, а також від організацій і установ за обов'язкові медичні огляди осіб, що в них працюють;

- плата одиноких громадян за їх обслуговування вдома у розмірах, визначених законодавством;

- плата за утримання підопічних у геріатричних пансіонатах, будинках-інтернатах для людей похилого віку та інвалідів, що мають працездатних дітей або родичів, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

- кошти, одержані установами ветеринарної медицини за проведення терапевтичних, хірургічних, акушерсько-гінекологічних, протиепізоотичних, санітарно-гігієнічних заходів згідно зі спеціальним переліком, затвердженим КМУ 15.08.1992 р. № 478, за дезінфекцію, дератизацію, дегельмінтизацію, а також ветеринарно-санітарну експертизу продуктів тваринного і рослинного походження, що продаються на ринках, ярмарках;

- кошти, одержані установами за вибракуваних і проданих тварин, та багато іншого згідно з вищеназваним переліком, затвердженим наказом МФУ від 29.06.2000 р. № 146.

Для зберігання спеціальних коштів бюджетній установі відкривається окремий поточний рахунок в уповноваженій установі банку або спеціальний реєстраційний рахунок для обліку спеціальних коштів в органі ДКУ. Спеціальні кошти, що надійшли готівкою до каси установи, не дозволяється використовувати без попереднього зарахування на поточний (спеціальний реєстраційний) рахунок. Витрачанню спеціальних коштів передує контроль органів ДКУ на підставі платіжних документів, до яких додаються виправдні документи, у межах наявності коштів за певним кодом економічної класифікації видатків.

Для обліку операцій зі спеціальними коштами планом рахунків передбачено такі субрахунки:

313 "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги";

323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги";

674 "Розрахунки за спеціальними видами платежів";

711 "Доходи за спеціальними коштами";

715 "Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду";

716 "Доходи за витратами майбутніх періодів";

811 "Видатки за спеціальними коштами".

У бухгалтерському обліку операції зі спеціальними коштами відображаються такими проведеннями (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 Основні господарські операції з обліку спеціальних коштів

Зміст господарської операції Кореспондуючі субрахунки Дт Кт

1. Нарахована плата за утримання дітей в інтернатах при школах, за навчання у гуртках при школах, за навчання понад обсяги, передбачені програмами, за навчання у ліцеях та гімназіях

674 711

2. Нарахована плата за навчання у вищих навчальних закладах, за підготовку кадрів і підвищення кваліфікації у навчальних закладах професійно-технічної освіти

364 711

3. Надійшли спеціальні кошти за надані послуги

301, 313, 323364, 674

4. Внесені на поточний (спеціальний реєстраційний) рахунок спеціальні кошти, що надійшли в касу готівкою

313, 323301

5. Нарахована зарплата з обов'язковими відрахуваннями на соціальні заходи за рахунок спеціальних коштів

811661, 651, 652, 653, 654

6. Здійснені витрати за рахунок спеціальних коштів:

сума без ПДВ

на суму ПДВ, включену до податкового кредиту

на суму ПДВ, не включену до податкового кредиту

811641 811 364, 675364, 675364, 675

7. Придбані матеріали і продукти харчування за спеціальні кошти:

сума без ПДВ

на суму ПДВ, включену до податкового кредиту 231-

239641 313, 323364, 675313, 323, 364, 675

8. Витрачені матеріали і продукти харчування, придбані за спеціальні кошти

811231-239

9. Списані доходи за спеціальними коштами:

використані у звітному році

використані у звітному році доходи минулого року

залишені на передбачені договором видатки наступного року

711716711 432432 716

10. Списані видатки, проведені у звітному році

432 811

Згідно з листом ДКУ від 02.08.2000 р. "Про направлення коштів спеціального фонду державного бюджету на бюджетні видатки та їх відшкодування" розпорядникам бюджетних коштів надано право використовувати тимчасово вільні кошти спеціального фонду на видатки, що повинні фінансуватися за рахунок загального фонду бюджету, з подальшим їх відшкодуванням, якщо інше не передбачене нормативно-правовими актами МФУ та ДКУ. Таке рішення розпорядник бюджетних коштів приймає самостійно і оформляє наказом по установі, про що письмово повідомляє відповідний орган ДКУ за місцем знаходження. Частіше всього спеціальні кошти можуть залучатися для погашення заборгованості із зарплати з нарахуваннями, стипендій, пенсій та інших соціальних виплат, а також на покриття видатків на утримання установи (комунальні платежі, енергоносії тощо).

Порядок відображення в обліку операцій з покриття дефіциту бюджетних асигнувань за рахунок коштів спеціального фонду та їх подальшого відшкодування подано у табл. 2.2.

Таблиця 2.2. Господарські операції з покриття дефіциту загального фонду бюджету на виплату зарплати

Зміст господарської операції Кореспондуючі субрахунки Дт Кт

1. Нарахована зарплата за рахунок коштів загального фонду

801, 802661

2. Доходи спеціального фонду направляються на витрати за загальним фондом

711, 712, 713 715

3. Отримано в касу готівку на виплату зарплати за рахунок ко-штів спеціального фонду

301313, 314, 316, 323, 324, 326

4. Виплачена з каси зарплата працівникам

661 301

5. Зменшено видатки загального фонду бюджету

811, 812, 813801, 802

6. Відновлено кошти спеціального фонду за рахунок доходів загального фонду

715711, 712, 713

7. Одночасно другий запис на перераховані суми з поточних (реєстраційних) рахунків загального фонду на рахунки коштів спеціального фонду

313, 314, 316, 323, 324, 326 311, 321

8. Відновлено видатки загального фонду бюджету

801, 802811, 812, 813

Операції з руху коштів спеціального фонду на поточних (спеціальних реєстраційних) рахунках відображають у "Меморіальному ордері №3 - Накопичувальній відомості руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)" т. ф. № 382 (бюджет), які відкривають окремо для кожного виду коштів спеціального фонду.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Тест 1. Доберіть з правої колонки відповіді до класифікаційних ознак витрат на НДР:

А. За видами витрат б) прямі, накладні;

Б. За календарними періодами а) місяць, квартал, рік.

В. За місцем виникнення витрат в) науковий відділ, лабораторія;

Г. За способом віднесення на собівартість НДР г) елементи витрат, статті витрат.

Тест 2. Укажіть правильну формулу нарахування зносу основних засобів за рік:

а) Первинна вартість Х норма зносу?

100

б) Залишкова вартість Х норма зносу

100

в) Первинна вартість Х норма зносу?

100Х12

г) Балансова вартість Х норма зносу

100Х12

д) Немає правильної відповіді.

Відповідь д) Немає правильної відповіді.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Атамас П.Й. Онови обліку в бюджетних установах: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 288 с.

2. Бутинець Ф.Ф., Усач Б.Ф. Бухгалтерський облік в бюджетних установах. – Житомир: Рута, 2005.

3. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Навч. посібник /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. -3-тє вид., перероб. і доп.- Житомир: ЖІТІ, ПП "Рута", 2001. - 512 с.

4. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. -3-тє вид., перероб. і доп. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 672 с.

5. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник /За ред. С.Ф. Голова. - Дніпропетровськ: ТОВ "Баланс-Клуб", 2000. - 768 с.

6. Джога Р.Т., Свірко С.В., Сідельник Л.М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник / За ред. проф. Р.Т. Джоги. – К.: КНЕУ, 2003. – 483 с.

7. Дедков Е.П. Бюджетный учет.— М.: Финансы и статистика,

2003. —231 с.

8. Жушова 3.У. Бюджетный учет и отчетность.— М.: Финансы, 2002. —215с.

9. Про Державний бюджет України на 2009: Закон України від...// www.rada.kiev.ua //

10. Свірко С.В. Бухгалтерський обік і прийняття рішень у бюджетних організаціях. — К.: КНЕУ, 2004. — 185 с.

11. Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій.— К.: КНЕУ, 2003. —216 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...