WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік - Курсова робота

Бухгалтерський облік - Курсова робота

 1. Для обліку додаткового капіталу використовується рахунок 42 "Додатковий капітал". Він є пасивним: по кредиту відображається нарахування, по дебету – зменшення додаткового капіталу.

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Відображення емісійного доходу у випадку перевищення продажної вартості акцій над номінальною вартістю

31, 31, 46

421

2

Використання додаткового капіталу у випадку перепродажу акцій за цінами, нижчими ніж номінальна вартість

421

45

3

Додаткові внески засновників підприємства (крім акціонерних товариств) без рішення про зміну статутного капіталу

30, 31, 20, 11, 12 ...

422

4

Здійснена дооцінка активів: первісна вартість

знос

10, 11

423

423

13

5

Відображення вартості безоплатно отриманого майна

10, 11, 20, 28...

424

6

Доход від безоплатно отриманих активів одночасно з нарахуванням амортизації

424

745

7

Використання додаткового капіталу на формування статутного та резервного капіталу

42

46, 40, 43

 1. Законом про господарські товариства (стаття 14) передбачено створення у госп. товаристві резервного капіталу у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25% статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу не може бути меншим 5% суми чистого прибутку. Кошти резервного капіталу використовуються, як правило, для покриття непередбачених витрат у випадку нестачі прибутку, для погашення боргів перед кредиторами при ліквідації товариства, для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Облік резервного капіталу ведеться на пасивному рахунку 43. Наприклад,

 1. Створено резерв у розмірі 5% від чистого прибутку за рік

Д-т 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"

К-т 43 "Резервний капітал"

 1. Використання резерву:

Д-т 43

К-т 44 – поповнення прибутку у випадку нестачі для погашення витрат.

 1. Нерозподілений прибуток після сплати податків є елементом власного капіталу. Якщо в результаті діяльності отримано збитки, вони відображаються в балансі як зменшення власного капіталу зі знаком мінус.

Фінансовий результат визначають на рахунку 79 "Фінансовий результат":

Д 79 К

Списання

собівартості реалізов.

продукції та інших витрат

К 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Списання доходів від реалізації та інших доходів

Д 70, 71, 72, 73, 74, 75

Після зіставлення доходів і витрат прибуток списують в кредит рахунку 441 "Прибуток нерозподілений", а збиток – в дебет рахунку 442 "Непокриті збитки".

Використання прибутку відображається на субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді", наприклад:

 1. Нараховані дивіденди по акціям: Д – 443 К – 671 "Розрахунки по нарахованих дивідендах"

 2. Здійснено відрахування до резервного капіталу: Д – 443 К – 43

 3. Збільшено статутний капітал (номінальну вартість акцій) за рахунок прибутку : Д – 443 К – 40

 4. Списано прибуток, використаний у звітному періоді: Д – 441 К – 443

 1. Облік забезпечень наступних витрат та цільового фінансування.

Забезпечення можуть створюватися для відшкодування наступних витрат на:

 • Виплату відпусток працівникам,

 • Додаткове пенсійне забезпечення,

 • Виконання гарантійних зобов'язань та інші.

Суми створених забезпечень визнаються витратами.

Для обліку забезпечень використовують пасивний рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів".

Забезпечення виплат відпусток – створюється для погашення витрат на оплату відпусток, переважно, у літній період. Це є необхідним для тих категорій робітників, які при виході у відпустку потребують заміни. Тобто у цей період необхідно сплачувати подвійну суму: за відпустку та заробітну плату.

Для обчислення сум забезпечення підприємства встановлюють певний розмір відсотку, який застосовується до фонду заробітної плати робітників разом з відрахуваннями від неї. Наприклад, фонд заробітної плати робітників за місяць склав 15000 грн., відрахування на соціальні заходи (36,5% від 15000 ) – 5475 грн., відсоток забезпечення виплат відпусток – 10%.

Розрахунок суми забезпечення: (15000+5475) х 10% = 2047,5 грн.

Проводка по нарахуванню забезпечення – Д-23, 91 К-47

Використання забезпечення у періоді відпусток – Д-47, К-66, 65.

Забезпечення гарантійних зобов'язань - створюється для погашення витрат на гарантійний ремонт продукції, яка повернена покупцями для ремонту. Для визначення сум забезпечення підприємство встановлює розмір відсотку до об'єму реалізованої за місяць продукції. Наприклад, протягом місяці реалізовано продукції, по якої встановлено гарантійні зобов'язання на суму 20000 грн., відсоток забезпечення гарантійних зобов'язань – 3%.

Розрахунок суми забезпечення: 20000 х 3: = 600 грн.

Проводка по нарахуванню зобов'язання: Д-93, К- 47.

Використання забезпечення у разі здійснення витрат на гарантійний ремонт: Д-47, К-20, 66, 65, 22 та інші.

Цільове фінансування.

Фонди цільового фінансування формуються за рахунок лише зовнішніх цільових надходжень та використовуються в суворій відповідності до встановлених кошторисів. Вони, як правило, спрямовуються на фінансування об'єктів соцкультпобуту, будівництво доріг, житла, передачу гуманітарної допомоги. Облік цих коштів ведеться на пасивному рахунку 48 "Цільове фінансування та цільові надходження".

Приклад 1:

 1. Отримане бюджетне фінансування для будівництва школи: Д-311, К-48;

 2. Надійшло від інших організацій у вигляді допомоги: Д-20,22, К-48:

 3. Списані витрати по будівництву школи за рахунок цільового фінансування: Д-48, К-15.

Приклад 2:

 1. Отримано від батьків кошти за перебування дітей у дитячому садку підприємства: Д-30, К-48.

 2. Погашення частки витрат на утримання дитячого садку за рахунок коштів батьків: Д-48, К-949.

Висновки

Поняття "капітал" у житті звичайно сприймається як "власність". Так, права кожного власника на майно підприємства і на участь у його прибутку визначається часткою вкладених коштів. У момент створення підприємства його капітал втілюється у внесених засновниками активах і оцінюється за вартістю всього майна підприємства. На цьому етапі, коли підприємство ще не має зовнішньої заборгованості, власний капітиа дорівнює сумі активів підприємства.

У процесі господарської діяльності підприємство здійснює операції, що призводять до виникнення у нього різноманітних зобов'язань перед юридичними і фізичними особами, наприклад, заборгованості постачальникам за придбані матеріали, заборгованості працівникам із заробітної плати, заборгованості бюджету з нарахованих податків тощо. Тоді власний капітал визначається як частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Контрольні запитання

 1. Розкрити сутність власного капіталу.

 2. Наведіть склад власного капіталу.

 3. Дати характеристику статутного капіталу.

 4. Дати характеристику пайового капіталу.

 5. Дати характеристику додаткового капіталу.

 6. Дати характеристику вилученого капіталу.

 7. Дати характеристику резервного капіталу.

 8. Що являють собою нерозподілені прибутки?

 9. Який рахунок бухгалтерського обліку застосовується для обліку статутного капіталу (характеристика)?

 10. Який рахунок бухгалтерського обліку застосовується для обліку пайового капіталу (характеристика)?

 11. Який рахунок бухгалтерського обліку застосовується для обліку неоплаченого капіталу (характеристика)?

 12. Який рахунок бухгалтерського обліку застосовується для обліку вилученого капіталу (характеристика)?

 13. Як на рахунках бухгалтерського обліку відображається формування статутного капіталу?

 14. В чому полягають особливості обліку акціонерного капіталу ВАТ?

 15. Як у бухгалтерському обліку відображається формування додаткового капіталу?

 16. Який рахунок бухгалтерського обліку застосовується для обліку нерозподілених прибутків (непокритих збитків)?

 17. Яка мета складання звіту про власний капітал?

 18. Як в бухгалтерському обліку відображаються операції по ліквідації ТОВ?

 19. Як в бухгалтерському обліку відображається формування резервного капіталу?

 20. Як в бухгалтерському обліку відображається використання резервного капіталу?

 21. Який рахунок бухгалтерського обліку застосовується для обліку розрахунків з учасниками?

 22. Наведіть приклади бухгалтерських проводок розрахунків з учасниками.

 23. Як у бухгалтерському обліку розраховується та відображається податок на прибуток?

 24. Для чого застосовується рахунок "Відстрочені податкові активи"?

 25. Для чого застосовується рахунок "Відстрочені податкові зобов'язання"?


 
 

Цікаве

Загрузка...