WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік - Курсова робота

Бухгалтерський облік - Курсова робота

На рахунках класу 7 протягом звітного періоду (року, кварталу, місяця) відображається:

  • по кредиту – загальна сума доходу разом з сумою непрямих податків (зокрема ПДВ, акциз), зборів, які входять до ціни продажу;

  • по дебету – щомісячне відображення суми непрямих податків; щоквартальне чи щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 "Фінансовий результат".

З метою визнання доходу та визначення його суми розрізняють доход від реалізації товарів, продукції, інших активів, придбаних з метою продажу; реалізації послуг; використання активів підприємства іншими юридичними і фізичними особами, результатом яких є отримання дивідендів, процентів.

Доходи (як і витрати) класифікуються за видами діяльності: звичайна (операційна, інвестиційна і фінансова) та надзвичайна.

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт. послуг призначено рахунок 70 "Доходи від реалізації".

По відношенню до балансу він пасивний. В кредиті відбиваються суми отриманих доходів, тобто продажна вартість відвантаженої готової продукції (наданих робіт, послуг) в кореспонденції з дебетом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками". В дебеті відображується зменшення доходу на суми непрямих податків, які нараховуються на обсяг реалізації і записуються в кредит рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами". Остаточна сума доходу списується в кредит рахунку 79 "Фінансові результати"

Рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами" використовується для обліку непрямих податків, сума яких включається до вартості реалізованої продукції (податку на додану вартість, акцизного збору). По відношенню до балансу цей рахунок активно-пасивний. Залишок по дебету відображає суми зайве сплачених до бюджету податків. Залишок по кредиту – це суми заборгованості підприємства по податках. По дебету відображаються суми перерахованих до бюджету податку на додану вартість (ПДВ) і акцизного збору (АЗ) та суми ПДВ, які сплачені підприємством у складі вартості послуг, якщо останні пов'язані зі збутом продукції. По кредиту записуються суми нарахованих зобов'язань непрямих податків.

Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" переважно активний. В дебеті рахунку 36 відбивається виникнення заборгованості покупців за відпущену (реалізовану) продукцію в кореспонденції з рахунком 70 "Доходи від реалізації", в кредиті – погашення заборгованості покупцями у випадку надходження грошей на поточні рахунки у банках, або у касу підприємства. Залишок по дебету відображає суму заборгованості покупців за реалізовану та не сплачену продукцію на початок і кінець звітного періоду. Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожною окремою поставкою та за найменуваннями покупців.

Рахунок 681 "Розрахунки за авансами отриманими" використовується у тих випадках, коли покупці розраховуються за товари у формі передплати. По відношенню до балансу цей рахунок пасивний. Залишок по кредиту відображує суму отриманих від покупців передплат, по яких ще не здійснено поставки. Оборот по кредиту – це суми передплат, які надходять протягом місяця і записуються у дебети рахунків 30 "Каса" або 31 " Рахунки в банках". В дебеті рахунку в кореспонденції з рахунком 70 "Доходи від реалізації" відображується вартість продукції, що відвантажена покупцям, від яких раніше надійшли передплати. Аналогічно обліку розрахунків з постачальниками для відображення систематичних передплат, які підприємство отримує від постійних покупців, доцільно застосовувати рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", який у такому випадку буде активно-пасивним.

На підприємстві "Зоря" відбулися наступні операції, пов'язані з отриманням доходу від реалізації:

19. Відвантажена покупцям готова продукція за договірною вартістю 50000 грн., ПДВ – 10000 грн., в тому числі: виріб А – 400 одиниць на суму 48000 грн., виріб Б – 125 одиниць на суму 12000 грн., разом – 60000 грн.

Дебет рахунку 36 " Розрахунки з покупцями і замовниками"

Кредит рахунку 70 "Доходи від реалізації" - 60000

20. Нарахований ПДВ від реалізації продукції у сумі 10000 грн.:

Дебет рахунку 70 "Доходи від реалізації"

Кредит рахунку 64 "Розрахунки за подтаками і платежами" - 10000

21. Надійшли на поточний рахунок підприємства кошти від покупця – 5000 грн.

Дебет рахунку 311 " Поточний рахунок у банку у національній валюті"

Кредит рахунку 36 " Розрахунки з покупцями і замовниками"- 5000

Для узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства крім доходу від реалізації продукції призначений рахунок 71 "Інший операційний дохід". До інших операційних доходів відносяться: доходи від реалізації іноземної валюти; доходи від реалізації інших оборотних активів; доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті; суми одержаних штрафів; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності та інші. По кредиту рахунку 71 відображається збільшення доходу, по дебету – суми непрямих податків (ПДВ, акциз) та списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати"

Наприклад,

1) відображається вартість безоплатно отриманих запасів:

Д -20 "Виробничі запаси"

К – 719

2) відображається продажна вартість виробничих запасів, які реалізується :

Д – 377

К – 712

3) нараховано ПДВ від вартості реалізації виробничих запасів

Д – 71

К – 64

4) Списано на фінансовий результат суму доходу за винятком непрямих податків, тобто чистий доход

Д – 71 К – 79

5. Порядок визначення фінансового результату від господарської діяльності підприємства.

Фінансовий результат – це показник, що характеризує результат діяльності підприємства за звітний період. Він визначається шляхом зіставлення загальної суми доходів від всіх видів діяльності з сумою витрат за звітний період. Згілно з принципом відповідності витрати відображаються в бухгалтерському обліку і звітності в тому ж періоді, що і доходи, отримані від їх здійснення.

Для визначення фінансового результату в бухгалтерському обліку передбачено спеціальний рахунок – 79 "Фінансовий результат". За призначенням він – зіставлюючий, тому що при зіставленні оборотів по дебету і кредиту виявляється різниця, яка є фінансовим результатом – прибутком чи збутком. Якщо кредитовий оборот перевищує дебетовий, то підприємство працює прибутково, а якщо дебетовий оборот перевищує кредитовий , то підприємство отримало збиток.

Кредитовий оборот на рахунку 79 формується за рахунок сум чистих доходів, отриманих від всіх видів діяльності. Чистим вважається доход, з якого виключено суми непрямих податків (ПДВ, акцизу).

Дебетовий оборот утворюється шляхом списання витрат, пов'язаних з діяльністю підприємства у звітному періоді, а також собівартості реалізованої продукції, робіт, послуг.

79 "Фінансовий результат"

Д

К

Списання витрат:

Списання доходів:

К-т 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97

Д-т 70, 71, 72, 73, 74, 75 за виключенням

ПДВ і акцизу

Податок на прибуток:

К-т98

Чистий прибуток:

Збиток

К-т 44

Д-т 44

Після первинного зіставлення доходів і витрат виявляється результат до оподаткування.

Якщо у звітному періоді отримано прибуток, то на нього нараховується податок. При цьому складається запис Д-т 98 "Податок на прибуток", К-т 64 "Розрахунки за податками і платежами". Сума нарахованого податку на прибуток також, як і інші витрати підприємства підлягають списанню на рахунок 79:

Д-т 79 "Фінансовий результат", К-т рахунку 98 "Податки на прибуток".

Після цього запису різниця між дебетовою та кредитовою частинами списується на рахунок 44 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)".

Облік фінансового результату від реалізації продукції

Наприкінці періоду (місяцю, кварталу) визначається результат від реалізації продукції (робіт, послуг). Для цього здійснюється списання доходів та витрат та складаються наступні бухгалтерські записи:

22. Списані на фінансові результати доходи від реалізації продукції – 50000 грн.:

Дебет рахунку 70 "Доход від реалізації"

Кредит рахунку 79 "Фінансовий результат" - 50000

23. Списані на фінансові результати витрати, пов'язані з реалізацією продукції, в тому числі: собівартість реалізації – 30343,25 грн., і витрати на збут – 300 грн., разом 30643,25 грн.:

Дебет рахунку 79 "Фінансовий результат" - 30643,25


 
 

Цікаве

Загрузка...