WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік - Курсова робота

Бухгалтерський облік - Курсова робота

Кредит рахунку 66 "Розрахунки по оплаті праці" - 2000

10. Здійснено відрахування на соціальні заходи від сум зарплати, нарахованої головному інженеру, директору і головному бухгалтеру – 750 грн.:

Дебет рахунку 92 "Адміністративні витрати"

Кредит рахунку 65 "Розрахунки по страхуванню"- 750

11. Нарахована амортизація будівлі офісу – 150 грн.:

Дебет рахунку 92 "Адміністративні витрати"

Кредит рахунку 13 "Знос необоротних активів" - 150

12. Отримано рахунок від постачальника електроенергії, що витрачена на освітлення приміщення офісу – 500 грн.:

Дебет рахунку 92 "Адміністративні витрати"

Кредит рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками" - 500

13. У ході інвентаризації НЗВ виявлено та списано нестачу – 350 грн.:

Дебет рахунку 947 "Нестачі та витрати від псування цінностей"

Кредит рахунку 23 "Виробництво" - 350

14. Списано на фінансовий результат адміністративні витрати – 5200 грн.:

Дебет рахунку 79 "Фінансовий результат"

Кредит рахунку 92 "Адміністративні витрати" - 5200

15. Списано на фінансовий результат суму нестачі – 350 грн.:

Дебет рахунку 79 "Фінансовий результат"

Кредит рахунку 947 "Нестачі та витрати від псування цінностей" - 350

Схематично рахунки інших витрат і фінансових результатів можна навести наступним чином:

92 Адміністративні 947 Нестачі та витрати 79 Фінансовий результат

Д витрати К Д від псування цінностей К Д К

-

14) 5200

-

15) 350

350

-

-

 1. 1800

 2. 2000

 3. 750

 4. 150

 5. 500

5200

-

 1. 350

350

-

14) 5200

 1. 350

5550

Рис.4. Облік інших витрат.

Рахунок 93 "Витрати на збут" - активний. В дебеті рахунку протягом періоду (місяцю, кварталу чи року) відображуються витрати, пов'язані зі збутом продукції. Витрати на збут не включаються до фактичної собівартості реалізованої продукції, а списуються наприкінці періоду на фінансовий результат в дебет рахунку 79 "Фінансовий результат". Аналітичний облік витрат на збут ведеться за статтями витрат, які відображують їх зміст та напрям, наприклад, витрати на відрядження робітників відділу збуту, витрати на рекламу та дослідження ринку, експортне мито та інші..

На підприємстві "Зоря" протягом місяця здійснено наступі витрати на збут:

18. Списана вартість матеріалів на пакування готової продукції на складі підприємства "Зоря" – 300 грн.:

Дебет рахунку 93 " Витрати на збут"

Кредит рахунку 20 "Виробничі запаси" - 300

Схема 1. Класифікація витрат операційної діяльності.

Висновки:

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

В ході практичної діяльності бувають ситуації, коли для визнання витрат витратами певного періоду не обов'язково дотримуватися наведених критерїїв. Це відбувається у наступних випадках:

 1. Якщо витрати неможливо прями пов'язати з доходами певного періоду. В цьому випадку вказані роботи відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

 2. Якщо актив забезпечує отримання економічних вигод на протязі кількох звітних періодів. В цьому випадку витрати визнаються шляхом систематичного розподілу вартості активу між відповідними звітними періодами (за допомогою амортизації).

Для цілей фінансового бухгалтерського обліку витрати групуються за

видами діяльності та економічними елементами.

Витрати операційної діяльності можна поділити залежно від іх

відношення до собівартості виробництва на витрати, що включають до складу собівартості та витрати, які не входять у собівартість.

Контрольні запитання:

 1. Яким П(С)БО визначаються методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати та їх розкриття в фінансовій звітності ?

 2. Назвіть критерії визнання витрат.

 3. Як класифікуються витрати в бухгалтерському обліку ?

 4. Які витрати включаються до складу прямих матеріальних витрат?

 5. Які витрати включаються до складу прямих витрат на оплату праці?

 6. Які витрати включаються до складу непрямих ?

 7. Які витрати відносяться до складу інших прямих витрат ?

 8. Наведіть склад виробничої собівартості продукції.

 9. Що таке елемент витрат ?

 10. Коли застосовуються рахунки 8 класу, їх призначення ?

 11. Чим відрізняються і що об'єднує елементи та статті витрат?

 12. Розкрийте види та значення калькуляцій, калькуляційної одиниці.

 13. В чому полягає узагальнення витрат виробництва, які рахунки при цьому застосовуються ?

 14. Дати характеристику рахунку 23 "Виробництво".

 15. Які витрати включаються до складу НЗВ ?

 16. Як оцінюється незавершене виробництво ?

 17. Що відноситься до браку у виробництві ?

 18. Розкрийте поняття "внутрішнього" та "зовнішнього" браку.

 19. Який рахунок бухгалтерського обліку застосовується для обліку збитків від браку у виробництві ?

 20. Який склад загальновиробничих витрат?

 21. Дати характеристику рахунку 91 "Загальновиробничі витрати".

 22. Як здійснюється розподіл загальновиробничих витрат ?

 23. Який регістр застосовується для обліку загальновиробничих витрат?

 24. В яких регістрах бухгалтерського обліку здійснюється узагальнення витрат виробництва ?

Тема: Облік доходів діяльності та фінансових результатів.

Вступ

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО №15 "Дохід".

Для визнання доходу необхідно не тільки надходження активу або зменшення зобов'язання, але і фінансовий наслідок цих подій. Таким наслідком виступає збільшення власного капіталу (крім внесків учасників). Тобто дохід визначається в момент збільшення активу або зменшення зобов'язань, які обумовлюють збільшення власного капіталу.

План:

 1. Принципи відображення доходів у бухгалтерському обліку.

 2. Класифікація доходів діяльності.

 1. Склад доходів операційної діяльності, джерела їх надходження.

 2. Характеристика рахунків, на яких обліковуються доходи від операційної діяльності.

 3. Порядок визначення фінансового результату від господарської діяльності підприємства.

Текст

1. Принципи відображення доходів у бухгалтерському обліку.

Доходи відображаються в обліку та звітності згідно з принципами нарахування та відповідності доходів і витрат.

Принцип нарахування полягає в тому, що результати господарських операцій визначаються, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться.

Принцип нарахування має застосовуватися одночасно з принципом відповідності, згідно якого витрати визнаються у Звіті про фінансові результати на основі прямого зв'язку між нами та отриманими доходами.

2. Класифікація доходів діяльності.

З метою визнання доходу та визначення його суми розрізняють дохід від реалізації товарів, продукції, інших активів, придбаних з метою продажу (крім інвестицій в цінні папери), реалізації послуг; використання активів підприємства іншими фізичними та юридичними особами, результати яких є отримання процентів, дивідендів, роялті.

Доходи, витрати та фінансові результати поділяють за видами діяльності, внаслідок якої вони виникають, а також на прибутки (збитки) від надзвичайної діяльності:

3. Склад доходів операційної діяльності, джерела їх надходження.

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.До основної діяльності відносять операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг), які є визначальною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Інша операційна діяльність включає реалізацію іноземної валюти, інших оборотних активів, операційну оренду активів, отримання доходів або понесених втрат від операційної курсової різниці, створення резервів сумнівних боргів тощо.

4. Характеристика рахунків, на яких обліковуються доходи від операційної діяльності.

Доход визначається за моментом його надходження, незалежно від дати отримання грошових коштів.

Для узагальнення інформації про доходи від діяльності в бухгалтерському обліку використовують рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності".


 
 

Цікаве

Загрузка...