WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік - Курсова робота

Бухгалтерський облік - Курсова робота

Висновки

Суб'єкти підприємницької діяльності, перш за все юридичні особи, в процесі своєї діяльності вступають у трудові, цивільно-правові та ішні відносини з різними категоріями фізичних осіб. При цьому таким фізичним особам нараховуються різні види виплат, які необхідно не тільки правильно підраховувати, але й правильно ідентифікувати, оподатковувати та відносити на статті витрат.

Контрольні запитання

 1. В чому полягають основні завдання обліку праці та її оплати ?

 2. Які форми та системи оплати праці вам відомі ?

 3. Наведіть види оплати праці та структуру фонду оплати праці.

 4. Як організується і в чому полягає облік особового складу та використання робочого часу ?

 5. Якими способами ведеться заповнення табелю використання робочого часу?

 6. Які форми первинних документів застосовуються на промислових підприємствах для обліку виробітку ?

 7. Як визначається заробіток при відрядній системі оплати праці ?

 8. Як визначається оплата відпрацьованого часу ?

 9. Як здійснюється розрахунок оплати праці по тимчасовій непрацездатності ?

 10. Як проводиться нарахування оплати відпусток ?

 11. В чому полягає синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці ?

 12. Для чого необхідні розрахунково-платіжні відомості та як вони заповнюються ?

 13. Який рахунок бухгалтерського обліку застосовується для розрахунків по оплаті праці ?

 14. Навести приклади бухгалтерських проводок по нарахуванню заробітної плати.

 15. В чому різниця між утриманнями з заробітної плати та нарахуваннями на заробітну плату ?

 16. Наведіть перелік відомих вам видів утримань з заробітної плати.

 17. Наведіть порядок утримання прибуткового податку.

 18. На якому рахунку бухгалтерського обліку враховується заборгованість з прибуткового податку ?

 19. Як здійснюється розподіл витрат на оплату праці ?

 20. В яких випадках застосовується резервування відпусток ?

 21. Як розраховується сума резерву відпусток?

 22. Як здійснюється облік розрахунків з Пенсійним фондом ?

 23. Як здійснюється облік розрахунків з фондом соціального страхування ?

 24. Як здійснюється облік розрахунків по фонду соціального страхування на випадок безробіття ?

 25. На якому рахунку бухгалтерського обліку ведеться облік розрахунків по страхуванню (дати характеристику) ?

Тема: "Облік витрат діяльності "

Вступ

Управління витратами підприємства є складним процесом. Воно означає за своєю сутністю управління всією діяльністю підприємства, тому що всебічно охоплює господарські процеси, що відбуваються.

Облік витрат – це відображення використання ресурсів і результатів минулої, нинішньої та майбутньої діяльності відповідної моделі управління , яка орієнтована на виконання основної мети підприємства.

До основних задач обліку витрат відносять:

 1. Інформаційне забезпечення адміністрації підприємства для прийняття управлінських рішень з урахуванням їх економічних наслідків.

 2. Спостереження та контроль за фактичним рівнем витрат у співставленні з їх нормативними та плановими розмірами з метою виявлення відхилень та формування економічної стратегії підприємства.

 3. Підрахування собівартості продукції, що виробляється .

 4. Виявлення та оцінка результатів діяльності підрозділів підприємства

 5. Систематизація інформації для прийняття рішень, що мають довгостроковий характер: окупність виробничих, технологічних,фінансових та інвестиційних програм, рентабельність асортименту продукції, ефективність капітальних вкладень.

План

 1. Поняття про витрати діяльності, їх склад та класифікація.

 2. Характеристика рахунків, на яких обліковуються витрати діяльності.

 3. Формування собівартості продукції (робіт, послуг).

 4. Синтетичний та аналітичний облік витрат діяльності.

 1. Витратами звітного періоду визнаються зменшення активів або збільшення зобов'язань, яке викликає зменшення власного капіталу підприємства. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Для цілей фінансового бухгалтерського обліку витрати групуються за видами діяльності та економічними елементами.

За видами діяльності – розрізняють витрати операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, пов'язана з випуском і реалізацією продукції, товарів, наданням послуг, а також здійсненням інших операцій, які не відносяться до інвестиційної та фінансової діяльності, наприклад, реалізація невикористаних запасів, проведення досліджень та розробок, сплата штрафів, діяльність соціальної сфери підприємств. Склад витрат буде детально розглянутий далі.

Інвестиційна діяльність – це операції з придбання і реалізації необоротних активів (в тому числі фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів, зокрема довгострокових).

Фінансова діяльність – це операції, які призводять до змін розміру і складу власного та позикового капіталу. При цьому виникають наступні витрати: сплата відсотків за користування кредитами банків, випуском, триманням і обігом цінних паперів, нарахування процентів за договорами фінансового лізінгу та інші витрати, пов'язані із залученням позикового капіталу.

Надзвичайна діяльність – це події, які чітко відрізняються від звичайної діяльності, виникає випадково і не є характерною для даного підприємства, наприклад, стихійне лихо, пожежі, техногенні аварії тощо. Під надзвичайними витратами розуміють невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, включаючи витрати на запобігання виникненню втрат за вирахуванням суми страхового відшкодування.

Елемент витрат – це сукупність економічно однорідних витрат. Для обліку і аналізу витрат їх поділяють на:

 • матеріальні;

 • витрати на оплату праці;

 • відрахування на соціальні заходи;

 • амортизація;

 • інші операційні витрати;

 • інші витрати (включають в себе витрати інвестиційної, фінансової та надзвичайної діяльності).

Витрати операційної діяльності можна поділити залежно від іх відношення до собівартості виробництва на витрати, що включають до складу собівартості та витрати, які не входять у собівартість.

За порядком включення до собівартості продукції (групуються тільки витрати на продукцію):

 • прямі,

 • непрямі.

Прямі витрати – це витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені на собівартість певного виду продукції.

Непрямі витрати – це витрати, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного виду продукції. Вони відносяться одразу до кількох, або всіх виробів. До них відносяться загальновиробничі витрати, загальна сума яких підлягає розподілу між видами продукції.

До складу прямих матеріальних витрат відноситься вартість сировини та основних матеріалів, які утворюють основу продукції, що виробляється, покупних полу фабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного виду продукції (робіт, послуг).

До складу прямих витрат на оплату праці відносяться заробітна плата та інші виплати робітникам, які зайняті на виробництві продукції, виконанні робіт чи наданні послуг, якщо їх можна безпосередньо віднести до конкретного виду продукції.

До складу інших прямих витрат відносяться всі інші виробничі витрати, які пов'язані з виробництвом конкретних видів продукції, зокрема, відрахування на соціальне страхування, плата за оренду та амортизація спеціального обладнання та інші витрати.

Загальновиробничі витрати включають у себе витрати на управління виробництвом (оплата праці апарата управління цехами, ділянками; відрахування на соціальні заходи від зарплати апарата управління; витрати на службові відрядження персоналу цехів та інші), амортизацію основних засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення, витрати на ремонт, утримання, експлуатацію, оренду основних засобів загальновиробничого призначення, витрати на опалення, освітлення та інше утримання виробничих приміщень та інші витрати на обслуговування виробничого процесу.

За ступенем впливу обсягів виробництва на рівень витрат:

 • постійні,

 • змінні.

Постійні – це витрати, сума яких не змінюється, або змінюється незначно в зв'язку із зміною обсягу виробництва. Наприклад, витрати на опалення та освітлення приміщень, заробітна плата керівників підприємства тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...