WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік - Курсова робота

Бухгалтерський облік - Курсова робота

Матеріал Б за цінами постачальника

№ операції

Від кого надійшло, кому видано

Надходження

Видаток

Залишок

кількість

Сума

кількість

сума

кількість

сума

Залишок на початок місяця

200

3530

3.

Отримано від підприємства № 2

200

3200

400

6730

5.

Отримано від підприємства № 3

80

1000

480

7730

9.

Видано на виробництво

300

4830

180

2900

Разом:

280

4200

300

4830

180

2900

Д Транспортно – заготівельні К

витрати

500 9) 921,78

2) 500

4) 150

6) 75

725 921,78

303,22

Рис. Схема обліку руху матеріалів.

Документування операцій з вибуття виробничих запасів.

Отпуск запасов, систематически потребляемых при изготовлении продукции, оформляется лимитно-заборными картами (типовые формы № М-8 и № М-9), выписываемыми сроком на один месяц.

При отпуске запасов, потребность в которых возникает периодически, выписываются накладные-требования на отпуск (типовая форма № М-11).

Сверхлимитный отпуск запасов и их замена оформляются выпиской специального акта-требования на замену (дополнительный отпуск) запасов (типовая форма № М-10).

В случае перевозки запасов автотранспортом выписывается товарно-транспортная накладная (типовая форма № 1-ТН).

 1. Облік МШП.

До МШП належать засоби праці, які використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, такі як інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг та ін.

Для МШП характерна багаторазова участь у виробництві і збереження натуральної (речової) форми. МШП належать до запасів та відображаються, відповідно, в складі оборотних активів у другому розділі активу балансу.

На МШП не нараховується знос, а вартість переданих в експлуатацію МШП виключається зі складу активів (списується у витрати) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів по місцях експлуатації та відповідальних особах протягом терміну фактичного використання цих предметів.

З метою посилення контролю за збереженням МШП проводиться маркування спеціального одягу, взуття, інвентарю, білизни тощо. Обов'язковим при маркуванні є зазначення назви підприємства (цеху, відділу).

Для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух МШП, що належать підприємству, призначено рахунок 22 "Малоцінні швидкозношувані предмети". Це активний рахунок, призначений для обліку господарських засобів.

По дебету рахунку 22 відображаються придбані (отримані) або виготовлені МШП за первісною вартістю, по кредиту – відпуск МШП в експлуатацію за обліковою вартістю зі списанням на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів.

Документування операцій з руху МШП.

В процесі документування обліку МШП, як і будь-яких інших об'єктів, розрізняють документи бухгалтерського і оперативного обліку.

До первинних документів відносять документи, якими оформлюється: надходження і відпуск предметів, списання їх з балансу.

Документи оперативного обліку – це документи, які відображають передачу зазначених предметів в ремонт, поповнення їх запасу в роздавальних коморах, видачу МШП працівникам та їх повернення тощо.

Надходження МШП на підприємство здійснюється на підставі відвантажувальних документів постачальників.

На МШП, що надійшли, відкриваються картки складського обліку.

Передача в експлуатацію МШП оформлюється актом передачі МШП в експлуатацію.Дані первинног обліку узагальнюються в оборотних відомостях.

Аналітичний облік МШП ведеться за видами предметів по однорідних групах, встановлених, виходячи і потреб підприємства.

В бухгалтерському обліку МШП відображаються за первісною вартістю, тобто за фактичними витратами на їх придбання, спорудження або виготовлення.

Основні господарські операції з руху МШП відображено в таблиці:

№ п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Відображено заборгованість при одержанні МШП від постачальників

22

631

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

64

631

3

Отримання МШП як внеску до статутного капіталу

22

46

4

Оприбутковано МШП під час інвентаризації

22

719

5

Безплатно отримані МШП

22

719

6

Відпущено МШП на виробництво та на господарські потреби

23, 91, 92, 93, 94

22

Контрольні запитання

1. Яка роль матеріалів у виробничому процесі та основні завдання обліку виробничих запасів?

2. Як класифікуються виробничі запаси?

 1. Якими П(С)БО визначаються методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виробничі запаси та її розкриття в фінансовій звітності?

 2. Який склад фактичної (первинної) собівартості виробничих запасів, що надходять на склад?

 3. Які витрати не включаються до первинної вартості придбаних запасів, а відносяться до витрат періоду у якому вони були здійснені ?

 4. Розкрийте поняття "запаси" у відповідності до вимог П(С)БО 9.

 5. Опишіть склад транспортно-заготівельних витрат.

 6. Які види оцінки застосовуються при обліку вибуття матеріалів?

 7. Розкрийте сутність методу ЛИФО, як методу оцінки виробничих запасів.

 8. Розкрийте сутність методу ФИФО, як методу оцінки виробничих запасів.

 9. Розкрийте сутність методу середньозваженої, як методу оцінки виробничих запасів.

 10. Якими документами оформлюється надходження виробничих запасів?

 11. Якими документами оформлюється вибуття виробничих запасів?

 12. Як ведеться облік придбаних виробничих запасів у постачальників і розрахунків з ними ?

 13. В яких регістрах бухгалтерського обліку відображається надходження виробничих запасів ?

 14. Як організовується облік матеріалів на складах?

 15. Для чого складається книга залишків матеріалів ?

 16. Як ведеться облік руху виробничих запасів в бухгалтерії підприємства ?

 17. На якому рахунку ведеться облік виробничих запасів ?

 18. Що являє собою синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів?

 19. В яких регістрах бухгалтерського обліку знайде відображення інформація про рух виробничих запасів?

Тема 12. Облік розрахунків по оплаті праці.

Вступ.

Принципы и порядок начисления зарплаты оказывают значительное влияние на эффективность любого предприятия.

Поскольку труд различных категорий работников отличается не только своей сущностью, но и затраченным рабочим временем, интенсивностью, призводительностью и т. д., то необходимо выбрать такие формы оплаты труда, которые бы, с одной стороны, не завышали для работодателя расходы на оплату труда, а с другой – стимулировали заинтересованность самих работников, для которых зарплата служит одним из основных источников материальных благ.

План

 1. Состав фонда оплаты труда

 2. Тарифная система оплаты труда. Порядок расчета основной зарплаты

 3. Доплаты в связи с отклонениями от нормальных условий работы

 4. Оплата за неотработанное время

 5. Удержания из заработной платы

 6. Аналитический учет расчетов по оплате труда и порядок выдачи зарплаты

 7. Синтетический учет расчетов по оплате труда и отчислений на социальные мероприятия

 8. Документирование расчетов по оплате труда – на самостоятельное изучение.


 
 

Цікаве

Загрузка...