WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік - Курсова робота

Бухгалтерський облік - Курсова робота

Доставка матеріалів згідно з домовленістю здійснювалася автомобілем, який належить транспортному підприємству. Наприкінці місяця транспортне підприємство надіслало рахунок, у якому вказана вартість послуг – 500 грн., ПДВ – 100 грн. Заробітна плата вантажника складу, нарахована за місяць та відрахування від неї на соціальне страхування склали 350 грн. Загальна сума ТЗВ дорівнює 850 грн. (500+350). Для розподілу цієї суми між видами матеріалів треба виконати наступні розрахунки:

визначити процентне відношення суми ТЗВ та покупної вартості партії матеріалів: 850:10000*100%= 8,5%;

за допомогою проценту визначити суми ТЗВ, які відносяться до кожного виду матеріалів:

  • фарба – 7500,0*8,5%= 637,5 грн.

  • фанера – 500*8,5%= 42,5 грн.

  • брус – 2000*8,5%= 170,0 грн.

Разом: 850,0 грн.;

визначити первісну вартість кожного виду матеріалів:

  • фарба – 7500+637,5= 8137,5 грн.

  • фанера – 500+42,5= 542,5 грн.

  • брус – 2000+170= 2170,0 грн.

Разом: 10850,0 грн.

2.Інші надходження.

Можуть бути також інші надходження матеріалів. Так, якщо підприємство використовує у своєї господарській діяльності матеріальні ресурси, які виробляє власними силами, то первісною вартістю визнається собівартість їх виробництва.

Матеріальні ресурси, що надійшли як внески до статутного капіталу оцінюються за справедливою ( тобто ринковою ) вартістю, яка узгоджена засновниками. Безоплатно одержані матеріальні ресурси оцінюються за справедливою вартістю. Оцінка запасів, які надійшли згідно з бартерними угодами, здійснюється у порядку, передбаченому пунктом 13 Стандарту № 9 "Запаси".

 1. Аналітичний облік виробничих запасів на складі та в бухгалтерії.

Одним из наиболее прогрессивных и рациональных методов организации аналитического учета материальных ценностей является оперативно-бухгалтерский (сальдовый). При этом методе сортовой количественный учет запасов ведут непосредственно материально ответственные лица склада (кладовщики) в карточках складского учета типовой формы № М-12.

Синтетический учет движения запасов в денежном выражении осуществляется бухгалтерией на соответствующих синтетических счетах, а внутри них — по субсчетам, складам (материально ответственным лицам) и группам запасов.

Такая организация учета позволяет устранить дублирование учетных записей на складах и в бухгалтерии. Для забезпечення контролю стану та використання матеріальних ресурсів потрібне групування їх за такими однорідними ознаками як призначення, характер використання та фізичні властивості. Так, наприклад, виробничі запаси з метою обліку групуються наступним чином:

 • сировина та матеріали,

 • покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби,

 • паливо,

 • тара і тарні матеріали,

 • матеріали, передані в переробку,

 • запасні частини,

 • матеріали сільськогосподарського призначення,

 • інші матеріали.

Для кожної групи ресурсів передбачено окремий субрахунок. Всередині групи виробничі запаси об'єднуються за типами, розмірами, ґатунками, марками та ін. Одиницею аналітичного обліку виробничих запасів, як і всіх інших матеріальних ресурсів, є окреме найменування. Крім того, на окремому аналітичному рахунку відображуються суми транспортно – заготівельних витрат.

На каждую учетную позицию запасов на складе открывают карточку складского учета.

На основании первичных документов (приходных ордеров, актов о приеме, лимитно-заборных карт, требований, накладных, товарно-транспортных накладных и др.) материально ответственное лицо делает записи операций по приходу и расходу запасов в карточках складского учета. Записи делаются в день совершения операций и ежедневно выводятся остатки запасов.

Бухгалтер обязан систематически проверять правильность оформления первичных документов на поступившие и израсходованные запасы, а также достоверность и своевременность записей в карточках складского учета.

Проверку записи операций и выведенных кладовщиком остатков по каждой операции бухгалтер подтверждает своей подписью в соответствующей строке складской карточки.

Одновременно производится сдача в бухгалтерию первичных документов, которая оформляется составлением специального реестра (типовая форма № М-13).

Идентичность данных складского сортового учета с данными бухгалтерского учета контролируется с помощью ведомости (книги) учета остатков запасов на складе типовой формы № М-14, которая открывается на год по каждому складу. В эту ведомость (книгу) материально ответственное лицо из карточек складского учета переносит количественные остатки запасов на начало каждого месяца.

Ежемесячно в бухгалтерии количественные остатки по ведомостям (книгам) учета остатков запасов таксируются (умножаются на принятые учетные цены). Итоговые данные подсчитываются по отдельным учетным группам запасов.

Поступившие со складов первичные документы после их проверки также таксируются и группируются по складам и учетным группам запасов для составления групповых накопительных ведомостей отдельно по приходу и расходу материальных ценностей.

Выведенные в ведомости (книге) остатки запасов в денежном выражении должны совпадать по каждой группе запасов с аналогичными данными, приведенными в накопительных ведомостях группового синтетического учета. Тождество указанных данных служит подтверждением правильности ведения складом аналитического учета запасов.

При журнально-ордерной форме учета для увязки записей сортового учета запасов на складах с записями синтетического учета используется ведомость № 10 "Движение материальных ценностей в денежном выражении". Данная ведомость является основным регистром, отражающим движение запасов. Она предназначена для следующих целей:

 • увязки синтетического учета с аналитическим;

 • контроля сохранности запасов по местам их хранения;

 • получения показателей с целью расчета сумм и процентов транспортно-заготовительных расходов;

 • расчета фактической себестоимости расходуемых запасов и их остатков по фактической и учетной стоимости.

В разделе I ведомости отражаются обороты по приходу и расходу запасов в разрезе складов по учетным ценам. Приведенные здесь остатки запасов на конец месяца по каждому складу должны быть равны итоговым показателям ведомости (книги) учета остатков запасов.

На основе итоговых данных групповых накопительных ведомостей или первичных документов в разделе II ведомости приводится сумма поступивших в течение месяца материальных ценностей по учетным ценам и фактической себестоимости в разрезе учетных групп запасов и счетов.

Расчет фактической себестоимости расхода запасов и их остатков на складах по фактической и учетной стоимости производится в разделе III ведомости. Рассчитанные в этом разделе ведомости показатели фактической себестоимости остатков материальных ценностей должны быть тождественны данным Главной книги об остатках (сальдо) по отдельным синтетическим счетам запасов.

Для расчета фактической себестоимости расхода запасов за месяц необходимо к расходу по учетным ценам добавить соответствующую долю ТЗР. ТЗР учитываются обычно на отдельном субсчете счетов запасов. По итогам каждого месяца общая сумма ТЗР должна быть распределена между остатком запасов на складах и выбывающими запасами. Для распределения используют средний процент ТЗР. Он рассчитывается во 2-м разделе ведомости №10 по формуле:

остаток ТЗР на начало месяца + ТЗР по поступившим за месяц запасам

остаток запасов на начало месяца + поступление запасов за месяц по учетным ценам

После этого сумма ТЗР, относящаяся к выбывшим запасам, определяется умножением их стоимости по учетным ценам на средний процент ТЗР.

Формы и порядок заполнения разделов 2 и 3 ведомости № 10, а также пример распределения ТЗР, показаны в приложениях.

Справка № 1 к ведомости 10 называется "Слагаемые фактической себестоимости поступивших за месяц производственных запасов". Она служит для обобщения всех данных о поступлении запасов по учетным ценам и соответствующих сумм ТЗР из разных журналов-ордеров:

№ 6 — по кредиту счета 63 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

№ 7 — по кредиту счета 372 "Расчеты с подотчетными лицами"

и других.

Эта информация необходима для расчета среднего процента ТЗР во 2-м разделе ведомости.

4. Облік надходження виробничих запасів (документування, бухгалтерські проводки)


 
 

Цікаве

Загрузка...