WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік - Курсова робота

Бухгалтерський облік - Курсова робота

Наприклад: 201.1 "Сировина й матеріали на складі";

201.2 "Сировина й матеріали в дорозі";

201.3 "Сировина й матеріали в переробці".

Облік запасів, які не є власністю підприємства і не можуть бути включені у його баланс, але знаходяться на підприємстві для переробки, на комісії або на відповідальному зберіганні, ведеться на рахунках класу 0 "Позабалансові рахунки".

4.Відображення запасів у звітності та їх переоцінка

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Чиста вартість реалізації запасів – очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилася або вони зіпсовані, застаріли, або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду.

Чиста вартість реалізації визначається по кожній одиниці запасів вирахуванням з очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення виробництва і збут (п.26 ПБО 9).

Сума, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації, та вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, що не вистачає) запасів списуються на витрати звітного періоду. Одночасно суми нестач і втрат від псування цінностей до прийняття рішення про конкретних винуватців зараховуються на позабалансовий рахунок. Після встановлення осіб, які мають відшкодувати втрати, належна до відшкодування сума зараховується до складу дебіторської заборгованості (або інших активів) і доходу звітного періоду з одночасним списанням такої заборгованості з позабалансового рахунку.

Література [першоджерела 1,6, 12,13,29; основна 38,39; додаткова 1,3]

Лекція 8. Облік готової продукції, товарів та реалізації.

  1. Облік готової продукції.

  2. Облік реалізації

Облік готової продукції.

Для обліку наявності та руху готової продукції Планом рахунків передбачено застосування рахунку 26 "Готова продукція". За дебетом цього рахунку відображається надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю.

На тих підприємствах, де є незавершене виробництво, для визначення виробничої собівартості готової продукції сума витрат на їх виробництво коригується з урахуванням зміни залишків незавершеного виробництва. На величину збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва зменшується (збільшується) сума витрат на виробництво готової продукції. Одержана величина дорівнює виробничій собівартості готової продукції:

СВП = НВ (п) + ВВ – НВ(к),

де: СВП – собівартість виробленої продукції;

НВ(п) – незавершене виробництво на початок періоду;

НВ(к) – незавершене виробництво на кінець періоду;

ВВ – витрати на виробництво продукції за період.

До незавершеного виробництва належить продукція, що не пройшла всіх стадій обробки, передбачених технологічним процесом, а також витрати на виконання незакінчених робіт (послуг), які ще не визнано доходом на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги.

З метою визначення кількості і фактичної наявності незакінчених переробкою напівфабрикатів і продукції проводиться інвентаризація незавершеного виробництва.

Надходження готової продукції з виробництва на склад за фактичною виробничою собівартістю відображається таким записом:

Дебет 26 "Готова продукція"

Кредит 23 "Виробництво".

Облік реалізації

Для визначення собівартості продукції, що була реалізована протягом місяця, застосовується така формула:

СРП = ГП(п) + СВП – ГП(к),

де: ГП(п) – залишки готової продукції на початок періоду;

СРП – собівартість реалізованої продукції;

ГП(к) – залишки готової продукції на кінець періоду.

Виробнича собівартість реалізованої готової продукції відображається таким записом:

Дебет 901 "Готова продукція"

Кредит 26 "Готова продукція".

В аналітичному (складському) обліку підприємства можуть вести облік наявності та руху готової продукції за обліковими цінами, оскільки фактична виробнича собівартість на підприємстві визначається в кінці звітного періоду, а потреба у відображенні її руху існує протягом місяця.

При використані облікових цін необхідно розраховувати відхилення фактичної виробничої собівартості від вартості готової продукції за обліковими цінами при списанні готової продукції з рахунку 26 "Готова продукція".

Виробнича собівартість реалізованої готової продукції за обліковими цінами:

Дебет 901 "Готова продукція"

Кредит 26 "Готова продукція"

Відхилення фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами:

  1. Якщо фактична собівартість вища ніж облікова ціна:

Дебет 901 "Готова продукція"

Кредит 26 "Готова продукція"

Якщо фактична собівартість нижча ніж облікова ціна (сторнувальний запис):

Дебет 901 "Готова продукція"

Кредит 26 "Готова продукція"

Література [першоджерела 1,6; основна 38,39; додаткова 1,3]

Тема 9. Облік оплати праці, розрахунків з персоналом та соціального страхування

  1. Облік розрахунків з оплати праці.

  2. Утримання із заробітної плати.

  3. Аналітичний облік заробітної плати.

  4. Синтетичний облік заробітної плати.

1. Облік розрахунків з оплати праці

Для обліку розрахунків з оплати праці використовується рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці". На цьому рахунку узагальнюється інформація про розрахунки з персоналом з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), а також розрахунки за неодержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами).

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Нарахована заробітна плата

1

Робітникам основного виробництва

811 "Виплати за окладами і тарифами"

66 "Розрахунки з оплати праці"

23 "Виробництво"

811 "Виплати за окладами і тарифами"

2

Загальновиробничому персоналу

811 "Виплати за окладами і тарифами"

66 "Розрахунки з оплати праці"

91 "Загальновиробничі витрати"

811 "Виплати за окладами і тарифами"

3

Адміністративно-управлінському персоналу

811 "Виплати за окладами і тарифами"

66 "Розрахунки з оплати праці"

92 "Адміністративні витрати"

811 "Виплати за окладами і тарифами"

4

Працівникам відділу збуту

811 "Виплати за окладами і тарифами"

66 "Розрахунки з оплати праці"

93 "Витрати збуту"

811 "Виплати за окладами і тарифами"

5

Працівникам, що займаються дослідженнями та розробками

811 "Виплати за окладами і тарифами"

66 "Розрахунки з оплати праці"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

811 "Виплати за окладами і тарифами"

6

Працівникам, що займаються ліквідацією основних засобів

811 "Виплати за окладами і тарифами"

66 "Розрахунки з оплати праці"

976 "Списання необоротних активів"

811 "Виплати за окладами і тарифами"

т

Оцінка забезпечення здійснюється за балансовою вартістю ресурсів, необхідних для погашення відповідних зобов'язань на дату балансу.

Кожне забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створене. Саме тому аналітичній облік забезпечень слід вести у розрізі окремих забезпечень.

Підприємство, наприклад, може встановити певний щомісячний норматив відрахувань для створення відповідного забезпечення сплати відпускних.

Сума забезпечення

=

Фактично нарахована заробітна плата працівникам

х

Річна планова сума витрат на оплату відпусток

Загальний фонд заробітної плати

2.Утримання із заробітної плати.

Усі види утримань поділяються на обов 'язковіі за згодою працівників.

До обов 'язкових відносять:


 
 

Цікаве

Загрузка...