WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік - Курсова робота

Бухгалтерський облік - Курсова робота

  1. Фінансовий облік короткострокових фінансових інвестицій.

Поточні фінансові інвестиції – це інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

Збільшення балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу відображається такими бухгалтерськими записами:

Дебет 352 "Інші поточні фінансові інвестиції"

Кредит 746 "Інші доходи від звичайної діяльності".

Зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу відображається такими бухгалтерськими записами:

Дебет 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"

Кредит 352 "Інші поточні фінансові інвестиції".

3.Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації та розрахунок амортизації премії за інвестиціями

Амортизована собівартість фінансової інвестиції – собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії).

При цьому під дисконтом розуміється сума перевищення вартості погашення боргових цінних паперів над їх собівартістю, а під премією сума перевищення собівартості боргових цінних паперів над вартістю їх погашення.

Амортизація, тобто розподіл дисконту або премії протягом періоду з дати придбання боргових цінних паперів до моменту їх погашення, здійснюється за методом ефективної ставки відсотка. За цим методом річна сума амортизації визначається такими формулами:

 • у випадку амортизації дисконту:

  Балансова вартість

  інвестиції

  на початок року

  х

  Ефективна

  ставка відсотка

  Річний дохід за

  фіксованою

  ставкою відсотка

 • у випадку амортизації премії:

Річний дохід за

фіксованою ставкою відсотка

Балансова вартість

інвестиції

на початок року

х

Ефективна

ставка відсотка

Визначення ефективної ставки відсотка у разі придбання інвестицій з дисконтом:

Річний дохід

за фіксованою ставкою відсотка

+

Загальна сума дисконту

Загальна кількість років утримання інвестиції

(собівартість фінансової інвестиції + вартість погашення фінансової інвестиції) / 2

Визначення ефективної ставки відсотка у разі придбання інвестицій з премією:

Річний дохід

за фіксованою ставкою відсотка

Загальна сума премії

Загальна кількість років утримання інвестиції

(собівартість фінансової інвестиції + вартість погашення фінансової інвестиції) / 2

Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням відсотка, що підлягає отриманню.

Відображення доходу від інвестицій, придбаних з дисконтом:

 • нарахування відсотків за облігацією:

Дебет 373 "Розрахунки за нарахованими доходами"

Кредит 732 "Відсотки одержані"

  • амортизація дисконту:

Дебет 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"

Кредит 732 "Відсотки одержані"

Отже, якщо облігація купується з дисконтом, то власник таких облігацій отримує фіксовану величину відсотків, зазначену у договорі, а також вартість погашення, яка є вищою фактично сплачених грошових коштів. Дисконт збільшує дохід від відсотків.

Відображення доходу від інвестицій, придбаних з премією:

 • нарахування відсотків за облігацією (номінальна ставка відсотка зменшена на суму амортизації премії):

Дебет 373 "Розрахунки за нарахованими доходами"

Кредит 732 "Відсотки одержані"

 • амортизація премії:

Дебет 373 "Розрахунки за нарахованими доходами"

Кредит 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"

Якщо облігація купується з премією, то власник таких облігацій отримує фіксовану величину відсотків, зазначену у договорі, а також вартість погашення, яка є меншою фактично сплачених грошових коштів. Амортизація премії зменшує дохід від відсотків. За дебетом рахунку 373 "Розрахунки за нарахованими відсотками" буде відображена величина відсотків до отримання, нарахованих за облігацією.

4.Відображення в обліку довгострокових фінансових інвестицій

Довгострокові фінансові інвестиції – це фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент.

Приклади відображення в обліку придбання фінансових інвестицій

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Придбана частка (80%) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю шляхом перерахування грошових коштів в сумі 80 000 грн.

141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

2

Придбана частка (15 %) у статутному капіталі підприємства, яке є пов'язаною стороною, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку в сумі 50 000 грн.

142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

3

Придбана частка (10 %) у статутному капіталі підприємства, яке не є пов'язаною стороною, шляхом передачі довгострокового векселя. Теперішня вартість векселю – 32 000 грн.

143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"

162 "Довгострокові векселі одержані"

4

Придбання акцій, які вільно котуються на ринку (менше 5% участі, непов'язана сторона) з метою перепродажу за рахунок короткострокових депозитних сертифікатів

352 "Інші поточні фінансові інвестиції"

351 "Еквіваленти грошових коштів"

5

Придбання довгострокових інвестицій у торговця цінними паперами шляхом передачі поточних фінансових інвестицій (ринкова вартість переданих інвестицій – 30 000 грн.)

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій"

Списання балансової вартості переданих фінансових інвестицій (оцінка на попередню звітну дату –40 000 грн.)

971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"

352 "Інші поточні фінансові інвестиції"

6

Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внеску товарів до статутного фонду інших підприємств

(справедлива вартість переданих товарів – 60 000 грн.)

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

702 "Дохід від реалізації товарів"

Списання собівартості переданих товарів

902 "Собівартість реалізованих товарів"

281 "Товари на складі"

7

Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внеску готової продукції до статутного фонду інших підприємств

(справедлива вартість переданої готової продукції – 30 000 грн.)

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

Списання собівартості переданої готової продукції

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

26 "Готова продукція"

8

Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внеску автомобіля

(ринкова вартість автомобіля –25 000 грн.)

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

Сплачено держмито та інші обов'язкові платежі

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

642 "Розрахунки за обов'язковими платежами"

Списання залишкової вартості автомобіля

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"

10 "Основні засоби"

9

Придбання довгострокових облігацій за грошові кошти

143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Комісійна винагорода посередника включена до собівартості придбаних облігацій

143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"


 
 

Цікаве

Загрузка...