WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік - Курсова робота

Бухгалтерський облік - Курсова робота

Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

Підходи до оцінки окремих елементів фінансових звітів розглянуті у відповідних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

4. Принцип підвійного запису на рахунках та його контрольне значення

Ми підійшли до головного принципу побудови балансу, який можна виразити наступною формулою:

К=А-З(1), де

К - сума власних активів (капіталу) підприємства у грошовому виразі;

А - сума всіх наявних на підприємстві активів у грошовому виразі;

З - сума кредиторських зобов'язань підприємства (запозичених активів) у грошовому виразі.

Оскільки формулу (1) можна представити і в іншому вигляді: А=К+З, та враховуючи те, що К+З=П, де П - пасив, то в кінцевому вигляді формула (1) буде мати такий вигляд:

А=П

Цей головний принцип побудови балансу називається принципом двоїстості або принципом подвійного відображення. Він полягає в тому, що в балансі одночасно повинна наводитись інформація про вартість майна (активів) підприємства, яке знаходиться в його розпорядженні, та інформація про вартість власного та запозиченого майна.

Таким чином, у будь-якому балансі, якщо він складений правильно, актив завжди повинен дорівнювати пасиву.

В балансі активи поділяються на необоротні та оборотні, а кредиторська та дебіторська заборгованості, а також фінансові інвестиції - на довгострокові та поточні. До необоротних належать активи із терміном експлуатації більше одного року. Такі активи називаються основними засобами. Мінімальна вартісна межа активів із терміном експлуатації більше одного року з метою віднесення їх до необоротних може регулюватися законодавчо, але в Україні підприємствам дозволено обирати дану межу самостійно. До основних засобів, як правило, належать різні будівлі, споруди, автомобілі, виробничі засоби, комп'ютери, нематеріальні активи тощо. Активи, термін експлуатації яких менше одного року, належать до оборотних активів. Як правило, це товари, матеріали, продукція власного виробництва та продукція, виробництво якої ще не закінчено, грошові кошти тощо.

Дебіторська та кредиторська заборгованості, а також фінансові інвестиції, в залежності від того термін їх погашення більше одного року чи менше, бувають довгостроковими або поточними.

Нагадаємо, що дебіторська заборгованість у підприємства виникає тоді, коли юридична чи фізична особа стає його боржником, а фінансові інвестиції - при купівлі підприємством акцій або паю у статутному капіталі інших підприємств, облігацій тощо.

Баланс - це спосіб групування та відображення активів за складом та характеристикою їх власності в грошовому виразі на певний момент.

Звернемо увагу на те, що в балансі активами визнаються також фінансові інвестиції та дебіторська заборгованість. Це відбувається тому, що вони відповідають визначенню актива в тому розумінні, що актив контролюється підприємством і може бути обміняний на інший актив, у т.ч. на грошові кошти, в майбутньому. Придбавши акції (пай в статутному фонді іншого підприємства), підприємство може в майбутньому їх реалізувати та забезпечити собі надходження грошових коштів або інших активів. Те саме стосується і дебіторської заборгованості. У зв'язку з тим, що погашення дебіторської заборгованості означає, що підприємство отримало певні активи від дебітора, то можна сказати, що в балансі відбувається обмін заборгованості на ці активи. Також підприємство може поступитися правом вимоги боргу з цієї заборгованості іншому підприємству і також отримати щось узамін.

Інвентаризація—перевірка відповідності фактичної наявності засобів зданими бухгалтерського обліку, виявлення необлікованих цінностей.

Література [першоджерела 1,6;основна 38,39; додаткова 1,3]

Лекція 3. Система бухгалтерського обліку

  1. Складові бухгалтерського процесу6 первинна реєстрація, поточний облік, узагальнення поточного обліку

  2. Облікові регістри, їх різновиди та основні принципи побудови. Техніка запису.

  3. Міжнародні та національні бухгалтерські стандарти

  4. Основні нормативні документи бухгалтерського обліку в Україні

  1. Складові бухгалтерського процесу первинна реєстрація, поточний облік, узагальнення поточного обліку

Документообіг—рух бухгалтерських документів на підприємстві з моменту їх створення до завершення обробки та передання в архів.

Бухгалтерські документи класифікують :

  • за призначенням;

  • за порядком складання;

  • за способом відображення операцій.

За призначенням бухгалтерські документи поділяють на:

розпорядницькі, виправдні, документи бухгалтерського оформлення, комбіновані.

За порядком складання: первинні, зведені.

За способом відображення операцій: разові, накопичувальні.

  1. Облікові регістри, їх різновиди та основні принципи побудови.

Облікові реєстри--паперові або машинні носії встановленого формату, які використовують для реєстрації та групування даних про наявність засобів та операцій з ними, зафіксованих первинними носіями інформації.

За характером бухгалтерських записів облікові реєстри бувають: систематичні, хронологічні, комбіновані.

За змістом: синтетичні, аналітичні.

За зовнішнім виглядом: бухгалтерські книги, картки, відомості.

  1. Міжнародні та національні бухгалтерські стандарти

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку

Дата набрання чинності

2000 р.

2001 р.

2002 р.

ПБО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

01.01.2000

ПБО 2 "Баланс"

01.01.2000

ПБО 3 "Звіт про фінансові результати"

01.01.2000

ПБО 4 "Звіт про рух грошових коштів"

01.01.2000

ПБО 5 "Звіт про власний капітал"

01.01.2000

ПБО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

01.01.2000

ПБО 7 "Основні засоби"

01.07.2000

ПБО 8 "Нематеріальні активи"

01.01.2000

ПБО 9 "Запаси"

01.01.2000

ПБО 10 "Дебіторська заборгованість"

01.01.2000

ПБО 11 "Зобов'язання"

01.07.2000

ПБО 12 "Фінансові інвестиції"

01.07.2000

ПБО 13 "Фінансові інструменти"

01.01.2002

ПБО 14 "Оренда"

01.10.2000

ПБО 15 "Дохід"

01.01.2000

ПБО 16 "Витрати"

01.01.2000

ПБО 17 "Податок на прибуток"

01.01.2001

ПБО 18 "Будівельні контракти"

01.01.2002

ПБО 19 "Об'єднання підприємств"

01.01.2000

ПБО 20 "Консолідована фінансова звітність"

01.01.2000

ПБО 21 "Вплив змін валютних курсів"

01.01.2001

ПБО 22 "Вплив інфляції"

29.03.2002

ПБО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"

01.07.2001

ПБО 24 "Прибуток на акцію"

01.10.2001

ПБО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

01.04.2000

4. Основні нормативні документи бухгалтерського обліку в Україні

В Україні порядок ведення бухгалтерського обліку регламентується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"1 від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюють Міністерство фінансів, Національний банк, Державне казначейство, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах повноважень, передбачених законодавством, з метою:


 
 

Цікаве

Загрузка...