WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік - Курсова робота

Бухгалтерський облік - Курсова робота

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі підприємства, яка необхідна для прийняття рішень щодо:

 • придбання, продажу та володіння цінними паперами;

 • участі в капіталі підприємства;

 • оцінки якості управління;

 • оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання;

 • забезпеченості зобов'язань підприємства;

 • визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

 • регулювання діяльності підприємства;

 • інших рішень.

2.Види звітності, основні її показники.

До складу фінансової звітності підприємств (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включаються такі звіти:

 1. Баланс;

 2. Звіт про фінансові результати;

 3. Звіт про рух грошових коштів;

 4. Звіт про власний капітал;

 5. Примітки до фінансової звітності.

3.Порядок складення і подання бухгалтерської звітності

Весь цикл бухгалтерського обліку від здійснення операції до складання фінансової звітності може бути поділений на такі етапи:

 1. відображення всіх операцій у первинних документах;

 2. аналіз операції, її визнання та оцінка відповідно до вимог ПБО, а також відображення у певних регістрах бухгалтерського обліку (відомості, журнали);

 3. внесення записів за результатами інвентаризації щодо активів та зобов'язань до регістрів;

 4. перенесення даних у Головну книгу;

 5. закриття рахунків доходів та витрат;

 6. складання оборотно-сальдового балансу;

 7. складання фінансової звітності (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки).

Оборотно-сальдовий баланс – це перелік всіх рахунків із зазначенням сальдо на початок звітного періоду, оборотів за дебетом і кредитом рахунків і сальдо на кінець періоду. Він робиться на основі даних Головної книги та дає можливість перевірити рівність залишків за дебетом залишкам за кредитом та рівність дебетових та кредитових оборотів за звітний період. На основі оборотно-сальдового балансу складається Баланс та Звіт про фінансові результати.

Література [першоджерела 1,6; основна 38,39; додаткова 1,3]

Список рекомендованої літератури

Основна

 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99р. № 996-ХІУ (із змінами і доповненнями).

 2. Про систему оподаткування: Закон України від 18.02.97р. №77/97-ВР (із змінами і доповненнями).

 3. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.97р. № 283/97-ВР (із змінами і доповненнями).

 4. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97р. № 168/97-ВР (із змінами і доповненнями).

 5. Порядок подання фінансової звітності: Затв. постановою Кабінету Міністрів від 28.02.00р. № 419.

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. №87;

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс ":Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. № 87.

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. № 87.

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів": Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. № 87.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал ": Затв. наказом Мінфіну від 31.03.99р. № 87.

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах ": Затв. наказом Мінфіну від 28.05.99р. № 137.

 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби": Затв. наказом Мінфіну від 27.04.00р. № 92.

 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи": Затв. наказом Мінфіну від 18.10.99р. № 242.

 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси":Затв. наказом Мінфіну від 20.10.99р. № 246.

 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість": Затв. наказом Мінфіну від 08.10.99р. №237.

 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11. "Зобов'язання": Затв. наказом Мінфіну від 31.01.00р. № 20.

 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції": Затв. наказом Мінфіну від 26.04.00р. № 91.

 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда":Затв. наказом Мінфіну від 28.07.00р. № 181.

 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід":Затв. наказом Мінфіну від 29.11.99р. № 290.

 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Затв.-наказом Мінфіну від 31.12.99р. № 318.

 21. Положення (стандарт), бухгалтерського обліку 19. "Об'єднання підприємств": Затв. наказом Мінфіну від 07.07.99р. № 163.

 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність": Затв. наказом Мінфіну від 30.07.99р. №176.

 23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів": Затв. наказом Мінфіну від 10.08.00р. № 193.

 24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва": Затв. наказом Мінфіну від 25.02.00р. № 39.

 25. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Мінфіну від 30.11.99р. № 291.

 26. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Мінфіну від 30.11.99р. №291.

 27. Порядок ведення касових операцій в національній валюті України: Затв. постановою НБУ від 13.10.97р. № 334.

 28. Інструкція №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України: Затв. постановою Правління НБУ від 02.08.96р. № 204.

 29. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Затв. наказом Мінфіну від Н.08.94р. №69.

 30. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М.Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність.Навч. посібник /за ред.проф..Ф.Ф.Бутинця.-3-тє вид., перероб. І доп.-Житомир: ЖІТІ , ПП. "Рута", 2001.-512 с.

 31. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник/ За ред. С.Ф.Голова.- Дніпропетровськ: ТОВ " Баланс-Клуб", 2000.- 768 с.

 32. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник /За ред. Проф.. Ф.Ф.Бутинця.-3-тє вид., перероб. і доп.-Житомир: ЖІТІ, 2001.-672с.

 33. Голов С.Ф.,Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник.-К.: Лібра, 2001.-840 с.

 34. Горицкая Н.Г. Новый бухгалтерський учт.-К.: техніка, 2000.-256 с.

 35. Грабова Н.Н..,Добровский В.Н. бухгалтерський учт в производственных и торгових предприятиях, 2000: Учеб. Пособие для студентов вузов/Под ред.Н.В.Кужельного.-К.:А.С.К.,2000.-624 с.

 36. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", затверджений ВРУ 16.07.1999Р. № 996-ХІV

 37. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Зб. нормативних актів.-К.: СП №Юрінком Інтер", 2000.-231 с.

 38. Пушкар М.С.Фінансовий облік: Підручник.-Тернопіль: Карт-Бланш,2002.- 628 с.

 39. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. Посібник.-3-тє вид., перероб. і доп.- К.: КНЕУ,2000.-578 с.

Додаткова

 1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К., 2000.

 2. ПархоменкоВ.М.,БаранцевП.П.Реформування бухгалтерського обліку в Україні. План рахунків. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку - Луганськ: Промдрук, ДСД "Лугань", 2000.

 3. Сопко В.В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. - К., 2000.

 4. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практ. посіб. -К.: Лібра, 19

1

3


 
 

Цікаве

Загрузка...