WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік - Курсова робота

Бухгалтерський облік - Курсова робота

Нарахування суми поточного податку на прибуток за звітний період у бухгалтерському обліку відображається записом:

Дебет 981 "Витрати на податок з прибутку від звичайної діяльності"

Кредит 641 "Розрахунки за податками" (аналітичний рахунок "Податок на прибуток")

Перерахування до бюджету податку на прибуток відображається записом:

Дебет 641 "Розрахунки за податками" (аналітичний рахунок "Податок на прибуток")

Кредит 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Література [першоджерела 1,6, 16; основна 38,39; додаткова 1,3]

Лекція 12. Облік доходів , витрат і фінансових результатів діяльності підприємства.

 1. Облік доходів від реалізації продукції( робот, послуг)

 2. Облік витрат.

 3. Облік фінансових результатів діяльності підприємства.

1.Облік доходів від реалізації продукції( робот, послуг)

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття в фінансовій звітності визначаються ПБО 15 "Дохід"

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

 • покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

 • підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

 • сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

 • є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Для обліку доходу від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг Планом рахунків передбачено застосування рахунку 70 "Доходи від реалізації" в розрізі таких субрахунків:

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

702 "Дохід від реалізації товарів"

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

704 "Вирахування з доходу".

За кредитом субрахунків 701 - 703 відображається одержання доходу, за дебетом – належна сума непрямих податків; суми, які отримуються підприємством на користь комітента, принципала; повернуті перестраховиками частки страхових платежів; результат зміни резервів незароблених премій та списання у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 704 "Вирахування з доходу" за дебетом відображається сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів й інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу.

Таблиця 1

Відображення в обліку доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів)

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Відвантажено готову продукції покупцю

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

2

Відображення в обліку ПДВ

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

641 "Розрахунки за податками"

3

Відображення собівартості реалізації

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

26 "Готова продукція"

4

Отримання попередньої оплати на поточний рахунок

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

5

Відображення в обліку ПДВ

643"Податкові зобов'язання"

641 "Розрахунки за податками"

6

Відвантаження попередньо оплаченої продукції

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

7

Відображення в обліку ПДВ

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

643 "Податкові зобов'язання"

8

Списання собівартості готової продукції

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

26 "Готова продукція"

9

Відображення виручки від реалізації товарів

301 "Каса в національній валюті"

702 "Дохід від реалізації товарів"

10

Відображення ПДВ

702 "Дохід від реалізації товарів"

641 "Розрахунки за податками"

11

Списання (за розрахунками) суми торгової націнки на реалізовані товари

285 "Торгова націнка"

282 "Товари в торгівлі"

2.Облік витрат.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності визначаються ПБО 16 "Витрати"

Витрати звітного періоду – це витрати, що визнаються або шляхом зменшення активів, або шляхом збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Інформація про витрати підприємства в Звіті про фінансові результати наводиться в розрізі:

1. Груп за їхньою функцією на підприємстві (І розділ Звіту про фінансові результати).

2. Елементів витрат (ІІ розділ Звіту про фінансові результати).

Згідно з Інструкцією до застосування Плану рахунків рахунки класу 8 закриваються щомісячно в кореспонденції з дебетом наступних рахунків:

Дебет 23 "Виробництво"

Дебет 91 "Загальновиробничі витрати"

Дебет 92 "Адміністративні витрати"

Дебет 93 "Витрати на збут"

Дебет 94 "Інші операційні витрати"

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з:

 • виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду;

 • нерозподілених постійних загальновиробничих витрат;

 • наднормативних виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

 • прямі матеріальні витрати;

 • прямі витрати на оплату праці;

 • інші прямі витрати;

 • змінні загальновиробничі витрати та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

Класифікація рахунків доходів та витрат у Плані рахунків

Вид діяльності

Статті доходів

Статті витрат

Діяльність підприємства

Результат основної (операційної) діяльності (791)

звичайна діяльність

операційна

основна

70 "Дохід від реалізації":

90 "Собівартість реалізації":

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

702 "Дохід від реалізації товарів"

902 "Собівартість реалізованих товарів"

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"

704 "Вирахування з доходу"

інша операційна

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

71 "Інший операційний дохід"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

711 "Дохід від реалізації іноземної валюти"

941 "Витрати на дослідження і розробки"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти"

713 "Дохід від операційної оренди активів"

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

714 "Дохід від операційної курсової різниці"

944 "Сумнівні та безнадійні борги"

715 "Одержані штрафи, пені, неустойки"

945 "Втрати від операційної курсової різниці"

716 "Відшкодування раніше списаних активів"

946 "Втрати від знецінення запасів"

717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості"

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

718 "Одержані гранти та субсидії"

948 "Визнані штрафи, пені, неустойки"

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

949 "Інші витрати від операційної діяльності"

інша звичайна діяльність підприємства

інвестиційна та фінансова

Результат фінансових операцій (792)

72 "Дохід від участі в капіталі"

96 "Втрати від участі в капіталі"

721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства"

961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства"

722 "Дохід від спільної діяльності"

962 "Втрати від спільної діяльності"

723 "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства"

963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства"

73 "Інші фінансові доходи"

95 "Фінансові витрати"

731 "Дивіденди одержані"

951 "Відсотки за кредит"

732 "Відсотки одержані"

952 "Інші фінансові витрати"

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

Результат іншої звичайної діяльності (793)

74 "Інші доходи"

97 "Інші витрати"

741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій"

971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"

742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"

743 "Дохід від реалізації майнових комплексів"

973 "Собівартість реалізованих майнових комплексів"

744 "Дохід від неопераційної курсової різниці"

974 "Втрати від неопераційних курсових різниць"

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"

746 "Інші доходи звичайної діяльності"

976 "Списання необоротних активів"

977 "Інші витрати звичайної діяльності"

Надзвичайна діяльність

Результат надзвичайних подій (794)

75 "Надзвичайні доходи"

99 "Надзвичайні витрати"

751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій"

991 "Втрати від стихійного лиха"

992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій"

752 "Інші надзвичайні доходи"

993 "Інші надзвичайні витрати"


 
 

Цікаве

Загрузка...