WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік - Курсова робота

Бухгалтерський облік - Курсова робота

2.Оцінка капіталу

Оцінка елементів капіталу повинна дорівнювати оцінці тих активів, з якими вони пов'язані.

Відображення у бухгалтерському обліку операцій з капіталом повинно здійснюватись лише після ретельного аналізу суті операцій, що призводять до змін в елементах капіталу.

Деякі рахунки та субрахунки класу 4 не мають самостійного значення для визначення елементів капіталу, а саме:

  • 45 "Вилучений капітал",

  • 46 "Неоплачений капітал" та

  • 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді".

Вилучений капітал – дорівнює фактичній собівартості акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників.

Рахунки 45 "Вилучений капітал" та 46 "Неоплачений капітал можуть мати лише дебетовий залишок і регулюють суму оплаченого капіталу шляхом вирахування залишків за цими рахунками із сум, що накопичені за кредитом рахунків 40 "Статутний капітал" або 41 "Пайовий капітал" та 42 "Додатковий капітал".

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – частина чистого прибутку, що не була розподілена між власниками.

Сальдо субрахунків 441 "Прибуток нерозподілений" та 442 "Непокриті збитки" формується при розрахунку фінансових результатів діяльності щомісяця, або наприкінці року залежно від обраної облікової політики.

На субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" відображається розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів); виплати за облігаціями; відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді. В кінці року цей субрахунок закривається на субрахунок 441 "Прибуток нерозподілений" або на дебет субрахунку 442 "Непокриті збитки" при від'ємних результатах діяльності.

Слід мати на увазі, що рахунки 40 "Статутний капітал", 41 "Пайовий капітал", 421 "Емісійний дохід", 422 "Інший вкладений капітал", 423 "Дооцінка активів",424 "Безоплатно одержані необоротні активи", 425 "Інший додатковий капітал",43 "Резервний капітал", 441 "Прибуток нерозподілений" можуть мати лише кредитове сальдо, а рахунки 442 "Непокриті збитки", 45 "Вилучений капітал",46 "Неоплачений капітал" лише дебетове сальдо.

Література [першоджерела 1,6, 10; основна 38,39; додаткова 1,3]

Лекція 11. Облік зобов'язань

  1. Облік та класифікація зобов'язань

  2. Облік короткострокових та довгострокових зобов' язань

  3. Облік зобов' язань за векселями, за облігаціями

  4. Облік податкових зобов язань

1. Облік та класифікація зобов'язань

Зобов'язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення..

Строк погашення зобов'язання – термін, протягом якого повинно бути погашено зобов'язання. З метою визнання, класифікації та оцінки у бухгалтерському обліку розрізняють:термін з моменту виникнення зобов'язання до моменту погашення;термін з дати складання фінансової звітності до дати погашення.

Сума погашення – недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства – номінальна сума боргу, в угодах часто називається основною частиною боргу.

Для оцінки зобов'язань, теперішня вартість – дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде потрібна для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства.

Класифікація зобов'язань

  • Порядок класифікації зобов'язань визначено ПБО 2 "Баланс" та ПБО 11 "Зобов'язання".

Основою класифікації зобов'язань є їх розподіл залежно від строку, що визначається від дати балансу до дати погашення, яка визначена умовами виникнення зобов'язання (контрактом, умовами постачання, законодавством тощо).

За таким часовим критерієм виділяються дві головні групи зобов'язань – довгострокові та поточні.

2.Облік короткострокових та довгострокових зобов' язань

Довгострокові зобов'язання – зобов'язання, які повинні бути погашені протягом більше як 12 місяців, або протягом періоду більшого, ніж один операційний цикл підприємства з дати балансу, якщо такий цикл становить більш як 12 місяців.

До довгострокових зобов'язань належать:довгострокові кредити банків;інші довгострокові фінансові зобов'язання;відстрочені податкові зобов'язання;інші довгострокові зобов'язання.

Поточні зобов'язання – зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашенні протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

До поточних зобов'язань відносяться:короткострокові кредити банків;поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;короткострокові векселі видані;кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;поточна заборгованість за розрахунками:інші поточні зобов'язання.

3.Облік зобов' язань за векселями, за облігаціями

Окремі позиції у обліку і фінансовій звітності визначені ПБО також для тих фінансових зобов'язань, які виникають внаслідок випуску самим підприємством векселів та облігацій.

Облік виданих короткострокових відсоткових векселів

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

02.02.2002 р. Виписаний вексель підприємству "Б"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

621 "Короткострокові векселі, видані в національній валюті"

2

28.02.02 р. Нараховані відсотки по векселю за лютий 2002 р.

(24 000 х 0.48 / 12)

952 "Інші фінансові витрати"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

3

31.03.02 р. Нараховані відсотки по векселю за березень 2002 р.

952 "Інші фінансові витрати"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

4

30.04.02 р. Нараховані відсотки по векселю за квітень 2002 р.

952 "Інші фінансові витрати"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

5

31.05.02 р. Нараховані відсотки по векселю за травень 2002 р.

952 "Інші фінансові витрати"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

6

31.05.2002 р. Погашено основну суму боргу по векселю

621 "Короткострокові векселі, видані в національній валюті"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

7

Погашено зобов'язання за нарахованими відсотками

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

4. Облік податкових зобов язань

Облік податку на додану вартість

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.Перша подія – отримання авансу

1

Отримання авансу

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

2

Відображено податкове зобов'язання

643 "Податкове зобов'язання"

641 "Розрахунки за податками"

3

Відвантажено товари

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

70 "Дохід від реалізації"

4

Відображені розрахунки з ПДВ

70 "Дохід від реалізації"

643 "Податкове зобов'язання"

1

2

3

4

5

Списана собівартість відвантажених товарів

90 "Собівартість реалізації"

28 "Товари"

6

Залік авансів отриманих за розрахунками за відвантажені покупцю товари

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

2. Перша подія – відвантаження продукції

7

Відвантажено готову продукцію покупцеві

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

70 "Дохід від реалізації"

8

Нараховане зобов'язання з ПДВ

70 "Дохід від реалізації"

641 "Розрахунки за податками"

9

Списана собівартість відвантаженої готової продукції

90 "Собівартість реалізації"

26 "Готова продукція"

3. Перша подія – отримання товарів

10

Оприбутковано придбаний товар

28 "Товари"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

11

Відображено розрахунки за податковим кредитом

641 "Розрахунки за податками"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

12

Погашено зобов'язання перед постачальником

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

31 "Рахунки в банках"


 
 

Цікаве

Загрузка...