WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік - Курсова робота

Бухгалтерський облік - Курсова робота

Практична робота

Завдання 1. Скласти баланс на основі приведених даних.

Назва статті

Сума

Основні засоби

258964

Статутний фонд

268451

Матеріали

24568

Паливо

5689

Розрахунки по оплаті праці

4589

Готова продукція

5469

Розрахунки з постачальниками

2356

Розрахунковий рахунок

12561

Розрахунки з підзвітними особами, кредит

257

Короткотермінова позика

29000

Відповідь на завдання:

На основі даних складаємо баланс на 1 січня 2004р. і визначаємо прибуток.

Дата (рік, місяць, число)

Коди

Підприємство

за ЄДРПОУ

01

Територія

за КОАТУУ

Форма власності

за КФВ

Орган державного управління

за СПОДУ

Галузь

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

Адреса

БАЛАНС

на _____01січня_________ 2004р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1

2

3

4

залишкова вартість

010

первісна вартість

011

накопичена амортизація

012

( )

( )

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залишкова вартість

030

258964

первісна вартість

031

знос

032

( )

( )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі вкапіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

258964

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

30257

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

5469

товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

( )

( )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бютжетом

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

12561

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом ІІ

260

35726

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

307251

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

1

2

3

4

Статутний капітал

300

268451

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2798

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

271249

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ

430

0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом ІІІ

480

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

29000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

530

2356

Поточні зобов'язання за розрахунками

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

з оплати праці

580

4589

з учасниками

590

257

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

Усього за розділом ІV

620

36202

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

307451

Керівник _______________________

Головний бухгалтер ______________


 
 

Цікаве

Загрузка...